Pre-Angkor to (876)

Corpus of Khmer Inscriptions
Note that this search has been restricted to selected texts (click clear all to removed these restrictions).
Restrictions are: Year: 1-876.
210 itemsInscription 555 (site: Angkor Borei, area: Takeo, Saka year: 400-599)
{1}   ….. ra pra ka
{2}   …..ñ tāṅ ‘añ daṅ ‘ahaṅkāra nu mān laṅa sra gniḥ puṇya ta tmā gniḥ tāṅ ‘añ klak kmī
{3}   ….ā ta daṅ kmī tve viśeṣa laṅ tāṅ ‘añ teṃ man ge daṅ teṅ ‘aṃpal gui puṇya tāṅ ‘añ ta srac ta gnoḥ lu
{4}   teṃ man ge daṅ caṃren ni tā khār ge al puṇya.

Inscription 1 (site: Vat THLEN, area: CHAUDOC, Saka year: 6-7C)
{1}   vā ta śivadeva saṃ ta kurāk kandāy cap vā kandos 1 ku tai dau
{2}   jvan ta mratāñ kloñ jeṣṭhapura kāla kloñ bhavapura ‘atmaiy
{3}   ‘ācāryya īśānadatta dau ka dhāra ge ta mratāñ ge tel poñ
{4}   kumāraśānti ta kloñ ge ptā ta ‘nak poñ pre ‘ācāryya īśāna-
{5}   -datta loḥ ge man supratiṣṭha vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīśaṅka-
{6}   -ranārāyana poñ oy ge ta vraḥ vnāk nuḥ upakalpa mratāñ
{7}   kloñ bhavapura pre tāṅ spun tāṅ bho ‘ācāryya śilabhadra ‘mac
{8}   vnāk kanloṅ kurāk kandāy pras ni poñ śivadeva kanmoy kaṃton
{9}   poñ kumāraśānti paṅtiṅ kti mratāñ kloñ bhavapura pre mok
{10}   oy ge ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrīśaṅkanārāyana ai cmoṅ
{11}   vā kandos 1 ku tai 1 kon ku vā jloy 1 ku juṅ tṅā 1 vā so 1 ku ‘antis 1 ku kaṃ’el
{12}   vā trok 1 vā jīva 1 ku dhuli 1 vā vinita 1
{13}   sre raloṅ ruṅ ‘aṃvi tṅai luc pu yoñ loḥ teṃ cikkan ‘aṃvi
{14}   ñaṅ travaṅ taṅ dallan loḥ tṅai luc travaṅ īśvarakumāra ti le kyel
{15}   gui raloṅ ver tṅai ket travaṅ taṅ dal man loḥ ta poñ pravara…..
{16}   ‘aṃvi teṃ saṅnāyana loḥ ta sre vraḥ kloñ vā candravira ‘aṃvi ..
{17}   …va taṅ dal ñaṅ plu loḥ travaṅ ver ñaṅ plu pi…..
{18}   … kyel guha loḥ travaṅ taṅ …..
{19}   travaṅ kvaḥ ‘añ sin loḥ travaṅ poñ vidyābhadra d…..
{20}   ai karoṃ kyel gui pāk raṃloṅ vera ple pi kañje …..
{21}   sre ai tel tṅai ket teṃ kadaṃ raloṅ piyy le kyel …..
{22}   sre ‘aṃvi teṃ ransi… pi sre man kloñ jleṅ lak ta vraḥ loḥ …..
{23}   kloñ gann loḥ travaṅ poñ śiladeva pramoy māss ‘aṃr…..
{24}   ‘aṃvi travaṅ va tvellan daṅ gui raloṅ kandinn ‘aṅ ..ṭnall saṃ lo…
{25}   ñaṅ gui sre kloñ ci mratāṅ tṅai ket gui kyoy tvākk daṃnuñ loḥ gui
{26}   ….ṇ sare 1…..

Inscription 6 (site: Prasat Pram Loveng, area: Sadec, Saka year: 500-599)
{1}   vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīpuṣpavaṭasvāmi puṇya mratāñ
{2}   śucidatta ai kaṃluṅ kūdya vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{3}   mūlasthāna kñuṃ ‘aṃnoy mratāñ ta vraḥ vā vrau 1
{4}   vā bhinava 1 vā noc vraḥ 1 karoṃ sre ‘aṃve cī
{5}   sau slā slik teṃ 1 ai sruk slā slik teṃ 1 toṅ
{6}   teṃ 20 toṅ ai ta vraḥ teṃ 20 saparibhoga
{7}   ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīpuṣkarākṣa
{8}   gyi ta yajamāna panlas mratāñ poñ
{9}   prabhavadatta gyi ta nā gyi kñuṃ phoṅ nau ge
{10}   ….ṇ ….. ‘aṃnoy ta vraḥ.

Inscription 7 (site: Prasat Pram Loveng, area: Sadec, Saka year: 500-599)
{1}   … śaka …..
{2}   ….. puṣya ‘ādityavāra nu kaṃrek kamratāṅ
{3}   ‘añ śambhuvarmmadeva ta sthāpana vraḥ kamratāṅ
{4}   ‘añ śrīpuṣkarākṣadeva …..
{5}   tāṅ ‘añ purohita pratidina…..
{6}   ….. vraḥ bhagavan ta …ñ pra…ṭa 2
{7}   yo 4 canlyak 4 se….. jyaṅ 1
{8}   vraḥ ..ṣe…kāri 5 vnvak 2 ….. j …..
{9}   … vnvak 4 raṅko thluṅ 5 …..
{10}   ….. va …. vṅya phala …..
{11}   ….. ṅ0
{12}   vraḥ dhūli jeṅ vraḥ
{13}   kamratāṅ ‘añ
{14}   ….. ket puṣya
{15}   ‘āditya nu kaṃrek
{16}   kamratāṅ ‘añ
{17}   śrīśaṃbhuvarmmadeva
{18}   sthāpana
{19}   vraḥ kamratāṅ
{20}   ‘añ śrīpuṣkara…..

Inscription 8 (site: Prasat Pram Loveng, area: Sadec, Saka year: 6-7C)
{1}   kñuṃ vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī ‘amrātakeśvara puṇya poñ kṛṣṇadatta
{2}   va ‘adhaicītta 1 va tkep 1 va krovṅā 1 va raṅgadatta 1 va ‘adit 1 va maleṅ 1 va kāc
{3}   taṃneṅ 1 va vrau 1 va saṃtoḥ 1 va kansoṃ 1 va gramada 1 va stoy 1 va devacandra
{4}   va vñau 1 va vuk 1 va kcan 1 va kantāṅ 1 va ‘asthita 1 va raṃpañ 1 va kcan sin 1
{5}   va saṃ’uy 1 va śatavāra 1 va kandeṅ 1 va tāsyoṅ 1 va caṃdak vraḥ 1
{6}   va kantek 1 va pdai 1 va saṃ’uy sin 1 va ‘androk 1 va suhamūla 1
{7}   va vrau sin 1 va mar ta toc 1 ku vrauhv 1 ku ‘āsta vraḥ ku ‘añje ple
{8}   sralañ 1 ku mānra ‘añ 1 ku kcan 1 ku sāminī 1 ku ‘alaṅ 1 ku ‘me tveṅ 1
{9}   kon ku pau tai 1 ku sri 1 ku kandin 1 ku pkā jhe 1 ku sundarī 1 ku kñuṃ vraḥ 1 ku noc vraḥ 1
{10}   ku sal klaṅ poṅ daiva 1 ku me kaṃpār 1 ku ‘asarū 1.

Inscription 11 (site: CAN CUM, area: Ta Kev, Saka year: 6-7C)
{1}   ….. ta vut va vis va kmauh va t…p va kañje va kañcū
{2}   ….. va tmuy va kaṃvraḥ va kañjak va hāñ ne va ‘aras va jo…..
{3}   ….ṃāgha va ta vaḥ va vidyā va kandāṅ va kmer va kanyac va tvar.
{4}   ….. ku ….. ku knoc ku ya mās ku mās ku ruṅ ku uda …..
{5}   ….. ku ya …ṣ ku ya ron ku kmī ku taṃrāṅ ku tyāṅ ku …..
{6}   …ṣ po ku kuntī ku kapkep ku tmī ku vañān ku san h…..
{7}   ku saṅku ….. ku ….. ku yon ku ….. ku mās tnaḥ ku candrā …..
{8}   ku vūḥ ku cāṅ ku craṃṇep ku vlac ku voṃ ra pra ‘añ 1 ku kmās…
{9}   tmur sarvvapiṇḍa ….. krapi 20 srū 80.

Inscription 21 (site: PONA HOR, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ….. śakaparigraha uttaraphalguṇīnakṣatra vudhavāra ta gui dvādaśī ket caitra kurāk ….. sre trap ‘a…..
{2}   ….. kamratāṅ ‘añ śrītrailokyasārasvāmi tmo pi vnāk ta gui kirīṭa 10-3 ‘āy ta gui phala ….. ku …..
{3}   ….. tmo pi vnāk ta gui 20-10-1 taṭaka caṃlak saṃruk 1 tmo pi vnāk ta gui 40-10-4 kaṭa…..
{4}   ….. 10-1 tmo pi vnāk ta gui śrīvatsa 1 ….. saṃruk 1 tmo pi vnāk ta gui karap nābhī 10 tmo pi vnāk ta gui vnāk knop 10-3 ….
{5}   ….. prak 1 cakra mās 1 karap pṛthivī mās 1 karap saṃruk 1 udaravandha prak 1 kaṅ jeṅ mās ….. 1 pkā jmeḥ mās 7 prak 2 ta ro…..
{6}   ….. 80-10-4 ….ṇ pkā jmeḥ prak … saramābhu 3 valvel …..

Inscription 22 (site: Vat PO, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{15}   vā jloy 1 vā sau 1 vā sa’ap 1 vā cas vā ci poñ 1 vā kandin 1
{16}   vā tvau 1 vā ci dat 1 ku juṅ tāṅ kon 3 ku ‘antis 1 ku kaṅval
{17}   1 ku syāṃ kon 2 ku kamala kon 2 ku jvik ku tyāṅ 1 ku nrok
{18}   1 kon ku 2 ku cpoṅ 1 kon 2 ku tmat kon 1 ku trat 1 ku cancān
{19}   kon 2 ku tvi kon 4 ku tyāṅ kon 1 ku tkep 1 vā ci
{20}   tāṅ 1 vā jiva 1 ku vyā 1 ku can kon 3 vā ci vrau 1 ku vreṅ 1 ku kantāñ
{21}   1 kon 2 sre man ‘ācāryya rāmadeva daṅ bhadraviśeṣa
{22}   īśvaradatta oy ta vraḥ kaṃmratāñ ai travaṅ ver ai
{23}   karoṃ kyel cdiṅ teṃ kadamva mās 3 poñ gopadatta poñ kumāraśakti
{24}   tel pañ paṅ tiṅ ti loḥ nu sre ge lakk ta vraḥ mās
{25}   1-10 kloñ poñ din rudraśaṃbhu lak sre ‘aṃvi travaṅ rāmapāla
{26}   loḥ travaṅ rudrakārtti mās 3 nāgavindu lak sre tvaṃ ai karoṃ kyel
{27}   travaṅ rāmapāla vā lak ta vraḥ ‘aṃruṅ gui mās 3 ‘aṃvi stuk
{28}   sno saṃlok dau cer tnal pu yāṅ tanse ‘aṃruṅ gui sare 2
{29}   ‘aṃvi plu tmuran loḥ dau cer tnal pu yāṅ tanse ‘aṃruṅ gui sanre
{30}   1-20 sre ai le kyel vraḥ vināya loḥ travaṅ poñ bhāñis mās 1-10
{31}   sre karoṃ kyel vraḥ vināya loḥ ñaṅ sre ge tṅai lucc ‘aṃruṅ
{32}   gui mās 3 sre tṅai ket travaṅ poñ bhāgayuṅ daṃnuñ
{33}   ta poñ bhadraviśeṣa ‘aṃruṅ gui je 3 sre ai tṅai luc
{34}   travaṅ poñ bhāñis man duñ ‘aṃruṅ gui je 3
{35}   sre man duñ ta bhavakīrtti karoṃ kyer lāṅ ruṅ klaḥ ver kañjū
{36}   ‘aṃruṅ taṃloṅ voṃ vai toy seṅ ‘aśuci…i kurāk danle krau
{37}   ….ḷa pya vnur man poñ yajadeva oy ta vraḥ kāla supratiṣṭha ‘aṃruṅ
{38}   je tralā pya vnur man ….ak vraḥ kamratāñ tṅaiy luc lak ta ‘añ ti ‘añ
{39}   oy ta vraḥ kloñ ‘añ ti ‘añ oy mās ta vraḥ tṅaiy luc ‘arddhaniṣkraya
{40}   trasā kañje ….. vraḥ …ṛu vnur karoṃ kyel gui travaṅ ti lap loh ñaṅ
{41}   sre ….. tṅaiy luc loḥ travaṅ jhe guha ‘aṃruṅ gui mās 3
{43}   va trayodaśī.

Inscription 24 A (site: Angkor Borei, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ….. poñ vrau va knoc va tmās va kl…..
{2}   ….ḥv ti kantaiy ku ñañ pau tai ku ya huṅ ku ya …..
{3}   …..c daṅ va ‘aṇḍaṅ va señ ṭeṅ va ta au va ta uy …..
{4}   ….. va …ḷku ….. va ta ….. va tpeṅ va tvaiy va lahvāy va vleṅ va …..ṅ …..
{5}   ….ḥv va …..kuñ va latuḥ va tānmar va pāy ‘añ va kāhv seṅ va jeṅ va ta ol va …..
{6}   ….. va laṇḍan va lahvā va cār va tahvan va slā va tralā pju va ta uḥ va vrai va tkuñ va kantāṅ va …..
{7}   ….. vaṅ va dak va ta oṅ va gulut va clohv va ….. va tvaṅ va ta oḥ va k….ṃ va ta duy va ta ca….. va ….y …..
{8}   …..va tgor va tvaḥ va tkaṅ va kliṅ va grec va ….ñcaṅ va tma….. va gñaḥ va kuñjahv va tyas va ustai va kañcaṅ va ka…..
{9}   ….. ku priṅ ku ‘me ca tuṅ ku ktaṅ ku pekan ku yavai ku ….cat ku p-heṃ ku ya laḥ ku stūr ku r…..
{10}   ….. ku ya se…. ku ya ….. ku ya ṅau ku ya pāc ku ya men pau sī ku ya ….. pau tai ku ya sat pau …..
{11}   ….. pau tai ku ta ‘āy pau sī ku ya mās ku karttavaṅ ku tye ku kantakoy ku ta ‘āy ku ya caṅ ku ya mun …..
{12}   ….. ku ya vaṅ ku me tyuk ku kañcu ku prahvel ku ya voṃ ku ya kān ku ya roñ ku ya ….ñ lāṅ si ….. ku ya …..
{13}   …..ce …. ku yalahv ku kantavaṅ ku ya ….. ku sarac ku ya māl ku me vrai ku ta ….. ku ya kā ….. ku ya …..
{14}   ….. vināsa pa gū ku hvaḥ ku me ke…. ku met ku …. tkaṅ ku kañjahv ku cāk ku mās ku līñ ku …..
{15}   …..ku ya …. ku ya ….ñ ku mana ku tgul ku …..i ku ….. ku suc ku tmañ ya …. yal ….. ya ñ….ḥv ya roṅ …..
{16}   ….. seṅ pau ….. santan ta …ḷ ya caṅ ta hvey ….. ku men po….

Inscription 24 B (site: Angkor Borei, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ….. ku kur sin …..
{2}   ….. ku si pau tai ku tāṅ ku paṅ …..
{3}   ….. ku toṅ kon der tai pau sī …..
{4}   …..ṅsa ku ca …..
{5}   ….. pau sī ku c…..
{6}   ….. kur der tai ….. der tai pau tai ku …..
{7}   ….. kur der tai pau tai ku vāṅ ku mo ku kur sin ku so….. lāṅ tai …..
{8}   ….. ‘aṃraḥ toy vac dharmma …..va jana va ….ṃ va jāṅ va caṅ va kruṅ va sāy va jo sin va caṅ …..
{9}   ….. va cau va caṅ sin va …. sin va ….. sin va kantāṅ va koñ va co va kuñ va ….ṅ va po va caṃpeṅ va rañ …..
{10}   ….. va tā kantlar caṃ’uk va cāṅ va coṅ va pai luṅ va ye va kvas va deṅ va ….ṅ va ka on va co va rāñ va kantai …..
{11}   ….. va kohv va kantau va seṅ va coṅ va kaṃpoñ va viṅ va kañca sin va co va moñ va cuṇi va rāñ sin va jmeṅ …..
{12}   ….. va teṅ va dvār va jikāy va soḥ va ‘ahaṃ mūla va kohv va kāy va ṅas ru va piluṅ sin ta klamuṃ ku ṇiy ku teṅ ku vut …..
{13}   ….. ku vut sin ku teṅ ku teṅ sin ku kur ku mas ku yoṅ ku roy ku son ku toy ku mau ku tā ….y ku jā ‘ārttai ku vo ku teṃ ku teṅ …..
{14}   …..y ku tai ku tāṅ kantai ta konn ku tey lān tai ku tak ku vai pau si ku vo sin ku cuṅ ku kur lāṅ tai pau.

Inscription 25 (site: Angkor Borei, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{} ….. hār is tel
{1}   ….. tel pre cap tṛ oy ta gui prak
{2}   …………. kmī

Inscription 28 (site: PHKAM, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ….. pra mān pu ‘añ dhar o…..
{2}   ku nī va vrau ku sanrac ku sudhā ku ‘anrok …..
{3}   va sa’uy va śi va dat va śī candra ku tāṃ ‘a…..
{4}   rem ku vrahmada ku k….. ku vaḥ tek va na …..
{5}   ….. ku ya teṅ.

Inscription 30 (site: CAM NOM, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{9}   ‘aṃnoy mratāñ kṛṣṇamitra ‘āy ta vraḥ kaṃmratāṅ
{10}   ‘añ śrī yajñapatīśvara kñuṃ ta si vā kdas vā caṃ ta
{11}   vraḥ vā vṛk vā kansaṃ vā prāna va tgel kñuṃ ta kantai ku …..
{12}   ku kantaṅ ku garap ku tpus sre ‘aṃnoc cidok ‘āy
{13}   ta vraḥ kaṃmrataṅ ‘añ śrī yajñapatīśvara ‘aṃvi travaṅ
{14}   ruṅṅ loḥ tloṅ dikk loḥ travaṅ ji ckey loḥ travaṅ
{15}   poñ rudrabhava loḥ travaṅ cidok daiy sre ‘āy
{16}   travaṅ vo pradāna poñ rudrabhava doṅ poñ
{17}   rudrāntakula doṅ poñ puṣpananda sre pāda 1 ‘āy
{18}   travaṅ mratāñ kṛṣṇadatta pradāna poñ puṣpananda
{19}   doṅ poñ rudrāntakula doṅ poñ vikaraṇānta
{20}   sre pāda 1 sre pradāna poñ vikaraṇānta doṅ …..
{21}   …..ī ta ‘āy travaṅ poñ rudrabhava …..
{22}   sre …..
{23}   ya ple ge jon ta vraḥ kamratāṅ ‘añ …..
{24}   1 pa’ik nu caṃnlek vraḥ kamratāṅ ‘aññ var …..
{25}   hvat mi moy ge sre pradāna poñ vrau ‘āy
{26}   travaṅ ruṅ sre mās 2 nivandha ta nai vraḥ kaṃmratāṅ
{27}   ‘añ ple dīvasa moyy raṅko saṃrat sru pra…..
{28}   liḥ 1 raṅko raṇāc liḥ 2 slā ‘aṃlo 10 saṃ…..
{29}   k 3 pañjut paṅkā 3 ‘aṃpel vera moy ka…..
{30}   canlek ‘aṃval yau 3 ple saṃvatsara moy.

Inscription 37 (site: Prasat Neang Khmau, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ………………………….
{2}   ….. sre ….. sre …..
{3}   …..iṅ mās 3 sre man jau ta kloñ mādhu …..
{4}   … 3 raṅko liḥ 3 ….. ta ……….. tpa …..
{5}   …..k….. 3 sr. ‘antara paṃnos ta gi ….. tpal …..
{6}   k gi tel ……….
{7}   ….. yajamāna …..ñ kamratāṅ ‘añ i
{8}   ….ṛaka ….ṇ ta pradāna vraḥ yama phoṅ ge laṅ ge …..gi.

Inscription 38 (site: Vat TNOT, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ‘ājñā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ ni vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ svayambhū
{2}   puṇya poñ tāṅ pramathagaṇa ‘aṃnoy poñ …..
{3}   sre stuk kanlāṅ sre kloñ naṃ sre jnaṅ taṃve mo…..
{4}   sre ai travaṅ kurāk sre teṃ ‘agasti ai ta kpoñ stau doṅ vraḥ kaṃmratāṅ …..
{5}   puṇya ‘aji poñ tāṅ vraḥ śrī gaṇapati puṇya poñ vrahmakumāra ..
{6}   sre ‘aṃnoy ta vraḥ tṅai luc vraḥh sre travaṅ kandin sre jnaṅ pnā ….. poñ vrahmakumāra
{7}   doṅ ge kñuṃm tel poñ oy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī ganapati …..
{8}   ge kñuṃ poñ tāṅ tel oy ta vraḥ svayaṃbhu ge vraḥ phoṅ tel …..
{9}   kaṃmratāṅ ‘añ śrī jayahvarmma oy ta poñ īśvaracita nu poñ paṃre ta gi pramathagaṇa
{10}   ge ta dap gi ge ta pre roḥ gi ge ta cer ‘ājñā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ ge daṇḍa
{11}   mratāñ kuruṅ vikramapura pre mratāñ kloñ rājagraha caṃ …..
{12}   kill gi noḥ vnok ka vraḥ ta nu poñ tāṅ paṃre ta gi pramathagaṇa
{13}   u038/12a ….. īśvaracita
{13}   kanmoy kaṃton poñ tāṅ …..
{14}   tāṅ ta gi pramathagana gi ta nā neḥ śa…..
{15}   ta mratāñ sudarśana bhāgavata cau …..

Inscription 41 (site: Vat PREI SUA, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   sre vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīpiṅgaleśvara ‘aṃnoy poñ śivabhūṣaṇa
{2}   tloṅ mā 3 man jo nu dravya vraḥ kamratāṅ
{3}   ‘añ ‘āy vraḥ pāñjī ptā sre vraḥ ‘āy vaḥ jān
{4}   tloṅ mā 3 ‘aṃnoy ge ta kloñ sruk gi ta daṃnepra
{5}   poñ śivarakṣa poñ bhadaśakti doṅ ge karmmāntika phoṅ
{6}   dravya vraḥ ta mān ra gi taṃliṅ prak 5 sre vraḥ ‘aṃnoy poñ
{7}   muk krahaṃ nu poñ vinaya ‘āy pak jek tloṅ mā 5
{8}   tel mān nu dravya vraḥ yugala yau 5 sre vraḥ ‘āy ta jān
{9}   ‘aṃnoy poñ vinaya tloṅ mā 5 tel mān nu dravya
{10}   vraḥ yugala yau 5 sre ‘āśrama ‘aṃnoy tloṅ mā
{11}   1 tel mān nu dravya yugala yau 2 vlaḥ 1 sre ‘aṃnoy śivabhūṣana
{12}   doṅ śivarakṣa ‘āy teṃ slāṅ tloṅ mā 1 tel mān nu
{13}   dravya vraḥ yugala yau 1 sre ‘āy kanlaḥ tnal ‘aṃnoy
{14}   poñ doṅ bhadaśakti doṅ poñ śivabhūṣana poñ kṛs
{15}   doṅ ge karmmāntika phoṅ tloṅ mā 6 tel mān nu dravya vraḥ
{16}   prak taṃliṅ 8 sre’aṃnoy rudracan tloṅ mā 1 tel
{17}   mān nu dravya vraḥ yugala yau 1 sre ‘aṃnoy ‘anek tloṅ
{18}   mā tel mān nu dravya vraḥ yugala yau 4 sre ‘aṃnoy …..
{19}   …ṣ tloṅ mā 2 tel mān nu dravya vraḥ …..

Inscription 46 A (site: Phnom NOK, area: Kampot, Saka year: 6C)
{3}   kamratāṅ ‘añ śrī….ṭrāpadeśvara …..
{4}   mratāñ śiva kñuṃ vraḥ ku ‘…ḷaṃ 1 ku ….c 1 …..
{5}   …..v es 1 vā vṅe 1 ku yudhikā 1 vā …..
{6}   ….ḷa 1 tmur dneṃ 1 sre ….. gui …..
{7}   toṅ 20 slā 100 c….ḷa 1 …..
{8}   k…. t….. 4 ….ṛ 2 gi …..
{9}   neḥ tel mratāñ śiva yajamāna …..
{10}   …..kā vatt 1 dnaḥ ka …..
{11}   ….. śrīutpanneśvara.

Inscription 46 B (site: Phnom NOK, area: Kampot, Saka year: 6C)
{5}   pradāna mratāñ yajamāna poñ jñānakumāra ta
{6}   vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīutpanneśvara kñuṃ ta siy māṅ
{7}   maric 1 māṅ narasiṅ 1 māṅ srai 1 ta kantai oṅ gnuḥ 1
{8}   oṅ kuṃ 1 ku kuṃ 1 pa’on ku 1 oṅ het kon ku 1 oṅ māy 1
{9}   oṅ dit 1 tmur 20 krapi dneṃ 1 sre sare 2 tvoṅ 20 1 ka’ol 1 ku …ṛo
{10}   … doṅ kon ku …. oy nakk pas jnau vraḥ kamratāṅ
{11}   ‘añ panlas mratāñ yajamāna ge ta sag gui ge dau naraka
{12}   kñuṃ pradāna ….ṅ canlek 1 pradāna mratāñ
{13}   ……………

Inscription 48 (site: Vat PREI CAREK, area: Prey Veng, Saka year: 6C)
{1}   ….ṛājya vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ śrījayavarmmadeva
{2}   ….. toṅ 10 tmur dneṃ 5 raṅko liḥ 5 pañjut paṅkā …..

Inscription 51 (site: Vat KDEI TRAP, area: Prey Veng, Saka year: 6C)
{1}   vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīmadhur….. mratāñ
{2}   indradatta duk saṃ paribhoga droṅ vraḥ kamratāṅ ‘añ …..
{3}   puruṣavadasvāmi droṅ svāmi cāturvvidya …..
{4}   man mratāñ indradatta oy rapam ku srag…..
{5}   ….ṭ 1 ku kandin 1 ku ‘tā 1 ku tīttaru 1 ku ṅarṅor 1 ku …..
{6}   ….ṅ cu 1 ple le 1 ku get 1 ku poñ 1 ku uṅ naḥ 1 ku …..
{7}   ..ṇaḥ 2 ku vraḥ hañ 1 ‘me va et 1 ku vaḥ ‘ajī 1 ku sāvetriya 1 …..
{8}   ku yi juṅ 1 ku yī noc caṃdak 1 va kurāk 1 va kañjeṅ 1 va ‘aṃvil 1
{9}   va paroy 1 va srac 1 va kandās 1 va kañcas 1 va ekādaśī 1 va sa’aṅ 1
{10}   ‘nak sre va tmiḥ va stau 1 va kci 1 va jīvadās 1 va guṇa 1 va raṃ… 1 va ….. 1 va meṅ
{11}   va saṅkāhv 1 va pañcamī 1 va dhanakara 1 va ‘tā ku cī 1 va tpañ kvan
{12}   va trahv 1 va kandin 1 va daśamī 1 va cit 1 ku tāṅ 1 ku ‘me ‘tā 1 ku mratāṅ 1
{13}   ku cī taṅ goy 1 ku teṅ pyor 1 daṃvriṅ ai devasabhā 1 sre ai …..
{14}   tralāc ….. piṇḍa kñuṃ phoṅ 40-10-1 ….. vraḥ tnaḥ kon prasā
{15}   lah cau prasā lah kon cau mratāñ ….. lah ‘nak moy lah ge ta svaira …..
{16}   ..ḥ ra vraḥ kamratāṅ ‘añ ta vera roh ta gui noḥ phala man tve ….
{17}   medha cortta man ge mān ra gui 1 ge ta paṃpat cortta man ge dau naraka.

Inscription 66 A (site: SNAY POL, area: Prey Veng, Saka year: 6C)
{1}   vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{2}   śrī śālagrāmasvāmi
{4}   …..
{5}   …..
{6}   kantai pū yāṅ vinai 1 jeṅ ‘añ 1 mratāñ
{7}   mitrāvali 1 kloñ
{8}   tāṅ 1 kloñ uṅ 1 tel sit
{9}   ta vraḥ 1 ku jīvasena 1 ku mrahañ
{10}   tāṅ 1 ku raṃṅap 1 ku pkā jhe 1 ku ‘asarū
{11}   1 ku ranocaru 1 ku raṃbhā 1
{12}   ku yanoc 1 ku hveṅ 1 ku lāṅ 1 ku yapoñ
{13}   1 ku guhi 1 ku panrāṅ 1 ku la
{14}   ….. lās 1 ku ….. 1
{15}   ku ‘ami 1 ku pyor 1 ku ya …..
{16}   ku rāhā 1 ku cpoṅ 1 ku soc
{17}   kto 1 ku dik 1 ku stau 1 ku dhanasini
{18}   1 ku mañjarī 1 ku yarat 1
{19}   ku lañcak 1 ku yadat 1 ku sr. …..
{20}   yā 1 ku ‘aṃvai des 1 vā bhāk 1
{21}   vā kaṃvan 1 vā jeṣṭhadāsa 1 vā catūthi
{22}   1 vā dhanakara 1 vā dmik 1 vā
{23}   soc tarka 1 vā sa’ap 1 vā hvat
{24}   jmah 1 vā vambhanadāsa 1 vā kni 1
{25}   vā bhānudāsa 1 vā pracchan 1 vā kto kil 1 vā vṛthi 1 vā ramañ
{26}   vā hañ ne 1 vā caṃdak vraḥ 1
{27}   vā karmma ‘añ dai 1 vā kliṅ 1
{28}   vā pañcami 1 vā dvādaśi 1.

Inscription 66 B (site: SNAY POL, area: Prey Veng, Saka year: 6C)
{1}   mratāñ ‘ādityasvāmi duk bhagavati
{2}   oy kantai ta bhagavati
{3}   pū yāṅ ‘añ 1 su lak
{4}   ‘añ 1 mratāṅ ‘añ 1
{5}   ku cān 1 kon ku ku māthavi 1 vā
{6}   ….. ku tvau 1 kon ku ku malaṅ
{7}   1 ku joṅ 1 vā cake 1
{8}   ku vrau 1 kun ku vā klapit 1
{9}   ku caṃreṅ 1 ku urvvaśi 1-10 …..
{11}   kun ku vā ckap 1 ku yanaḥ
{12}   1 kon ku va rohiṇi
{13}   ku vaṅā ‘añ cheda 1 ku
{14}   ‘anaṅ 1 ku laye 1 kon
{15}   ku vā padihat 1 vā
{16}   ‘avai nu mat 1 vā tpañ
{17}   vā ta’is 1 vā
{18}   taoṅ 1 vā lābha 1 vā tmeṅ 1.

Inscription 73 (site: Vat Preah THAT, area: Kampong Speu, Saka year: 6C)
{1}   ….. ta yajamāna …..
{2}   ….. mratān caranta kloñ doṃ te …..
{3}   ….. ta vraḥ nakk yajamāna vraḥ kñuṃ …..
{4}   ….. 1 vā tpūr 1 vā kdoc 1 vā ‘anis 1 ku …..
{5}   ….. 1 ku kñaṃ 1 ku tmān 1 ku vrau 1 ku voṃ teṅ 1.
{6}   sre aiy teṃ slāṅ + sre aiy piṅ
{7}   mrasoy + sre aiy lvāṅ cār + sre
{8}   ‘aṃnoy poñ ‘adit aiy ta vraḥ pāda
{9}   sre ‘aṃvi ta poñ kmann ‘aṃnoy poñ
{10}   sudeva aiy ta vraḥ pāda 1 tmur
{11}   20 kralā 1 toṅ teṃ 10 sre aiy
{12}   ‘aṃve kvoñ ‘aṃvi ta poñ
{13}   mrasirr pāda 1 sre aiy …..
{14}   caṃpok ‘amvi ta kurāk mrasirr
{15}   pāda.

Inscription 76 (site: Phnom HO PHNOU, area: Kampong Speu, Saka year: 6C)
{1}   …..bhadra 1 vā kvey 1 vā ….ṅha 1 vā ..ṭ d….. 1 vā ..ḍra 1
{2}   kñuṃ rmañ ta si māṅ sralit 1 māṅ jok 1 vā juṃ 1 vā rudra 1 vā siṅha 1 vā srai 1 vā vai 1 vā vinīta 1
{3}   kñuṃ ta kantai ku vrau 1 ku ramani 1 ku rambhāpati 1 ku kaṃven 1 ku bhāgya 1 ku mālava 1 ku pñau 1 vā tṛy
{4}   ku kanteḥ 1 vā kañcām 1 ku tlaiy 1 ku naṃnāṅ 1 ku vṅe vrai 1 vā gañ….. 1 ku cas 1 ku tmeṅ 1 …..
{5}   ….. ku kandos 1 ku sme 1 kon ku vera ku vai ‘avi 1 vā bhoda 1 kñuṃ rmmañ ta kantai ku veḥ ku jvak
{6}   1 ku utpala 1 vā kreṅ 1 ku ‘amara 1 vā kalpit 1 ku hon 1 kon ku 1 ku ṅot 1 vā gragar 1 vā jit 1 ku vakula
{7}   1 pa’on ku 1 ‘me skār 1 ji thar 1 ku oṅ vi 1 ku man 1 ku puy 1 ku cmā 1 ku slā 1 vā katet 1 sarvvapiṇḍa
{8}   gui kñuṃ phoṅ 60-4 sre ‘aṃnoy ta vraḥ ‘aṃvi kañjrap ti ta dau saṃ travaṅ tāṅ kanigārr thnol plu cpāk dik
{9}   ta dau ti karoṃ kyel plu travaṅ poñ kañjipp saṃ ta gui plu ruṅ sre ti le kyel thalā ta ple ver
{10}   daṅ tap tanloṅṅ sre ‘aṃvi ta gui travaṅ poñ candrakumāra dau ti le kyel gui sre poñ vidyādhivāsa
{11}   doṅ gui sre priṅ vā cke ‘aṃraḥh dau saṃ ta gui plu ruṅ tarap ta gui sre ta tel oy tnor sre poñ viṣṇu bha
{12}   ………
{12}   ……ḷl
{13}   travaṅ …pp ti tṅai lucc travaṅ mratāñ bharaṇiya ta dau ti tṅai lucc travaṅ krāy ta dau ti tṅai luc
{14}   gui travaṅ kross saṃ ta gui tnol plu cpāk dik ta karoṃ kyell dau saṃ travaṅ kmocc ta dau ti tṅai luc karoṃ kyel
{15}   gui sre poñ dhanacan ta dau ti karoṃ kyel ti tṅai ket gui sre poñ bhāgura ta dau saṃ ta gui travaṅ poñ
{16}   rāma doṅ gui sre pradāna poñ jeṅ stuk vāy ta ‘āy kañteṅ sre sare 1 sre ‘āy karoṃ kyel pañ lāhva
{17}   sre 10 sarvvapiṇḍa gui sre sanre ṅ ka’ol 2 sru ple gui ka’ol ta moy slik 5 ka’ol ta ‘āy vuyuk 2
{18}   tvoṅ ta ai vuyuk 20-10-6 daṃriṅ tmi ti tṅai kett slā ple gui ‘aṃlo ple gui krapi 8 tmur 100.

Inscription 80 (site: Vat Prey Veng, area: Kandal, Saka year: 6C)
{8}   ‘aṃnoy tāṅ vidyādeva vā ta gui ‘āvāsa kñuṃ … ku srī 1 ku raṃnoc vraḥ 1 ku ‘avai 1 ku
{9}   ….ṣ 1 ku tpeñ 1 ku śraddhā 1 ku sanmal 1 ku paṅhaṅ 1 vā tjeṅ 1 tmur dneṃ 4
{10}   ….. slā teṃ 80 sre moy sanre 1 pramāṇa mahātmad….

Inscription 90 A (site: KUK Preah KOT, area: Kampong Cham, Saka year: 6C)
{1}   ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ prasiddhi
{2}   gui neḥ ‘aṃnoy poñ bhadrāyudha
{3}   ‘āy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ
{4}   śrīcakratīrtthasvāmi kantai.

Inscription 90 B (site: KUK Preah KOT, area: Kampong Cham, Saka year: 6C)
{1}   ….. krel
{2}   ….. vek droṅ
{3}   ….. ple gui droṅ vrai
{4}   kaṃluṅ gui ge ta dap
{5}   gui ge ta sak gui
{6}   ge cmer ‘ājñā ge
{7}   daṇḍa nivandha ge ta
{8}   gui utsava ta pon
{9}   hvat ta gui cnaṃ ta moyy
{10}   ge jon ple jhe
{11}   ta vraḥ kamratāṅ
{12}   ‘añ droṅ vaṅe.

Inscription 98 (site: Bantay PREI NOKOR, area: Kampong Cham, Saka year: 6C)
{1}   gui neḥ ….ṇdāna tāṅ ‘añ.

Inscription 107 (site: Preah THAT KHNAI VAN, area: Kampong Cham, Saka year: 6C)
{1}   ……….
{2}   piṅ ta pramān vrai vekk droṅ gi piṅ puneṅṅ ñaṅ
{3}   piṅ karohv grāṅ gi piṅ tallauhv gi tel oy
{4}   ta vraḥ kammratāṅ ‘añ svayaṃbhū droṅ kpoñ kaṃmratāṅ
{5}   ‘añ bha nāriyya ni gi piṅ stuk cik gi tel oy
{6}   ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrīśaṅkaranārāyanaṃ ru gi ‘ākara ta
{7}   mān ‘aṃvi ta gi gi tel oy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{8}   śrījāyadeva paṃre yok oy.

Inscription 108 (site: Preah THAT KHNAI VAN, area: Kampong Cham, Saka year: 500-699)
{10}   … durbhikṣa sru …..

Inscription 129 (site: Sambor, area: Kracheh, Saka year: 6-7C)
{1}   kñuṃ ‘aṃnoy poñ ….. ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīmaṇḍaleśvara varī vā ta’oṅ 1 vā kan’ās 1
{2}   ….. 1 vā kandvat 1 vā ….. vā kaṃrāl 1 vā gandharvva vā bhāvitavya 1 vā tlos 1 vā kan’ac 1
{3}   vā kansar 1 vā vettā 1 vā kansey 1 vādya vā sramo 1 vā cke 1 vā ‘asarū 1 vā vñau 1 vā kyol 1
{4}   vā ta’as 1 vā chau 1 kon ….ṅ vā kaṃhāt 1 vā tpur 1 tmir sñak vā jup 1 ta pamre ta paṃnos vā sirā
{5}   vā klos 1 ….ṛi… vā vñau 1 vā …ṛa tac 1 ‘nak kantai cmuh kanraḥ pra’oḥ ku raṃtec vraḥ 1 kon ku 1 …..
{6}   ….c ku sumitrā 1 ku ….. kon ku 1 ku vreṅ 1 ku kansoṃ 1 ku ksac 1 kon ku 1 ku tviṅ 1 ku ….ga 1
{7}   caṃreṅ 1 ku ‘taṅ 1 ku saṃ’ut 1 kon ku 1 ku saṅhvet 1 kon ku 2 ku kaṃpen 1 ku kanheṃ 1 ku kansoṃ 1 kon ku ….
{8}   ku cke 1 kon ku 1 ku saṃ’ap 1 ku ilāśrī 1 ku saṃ’ap 1 ku hāṃ 1 ku kdoc 1 kon ku 1 ku kap kep 1 ku
{9}   taṃpeḥ ku suves 1 kon ku 2 ku vera ple ..ṭeṅ 1 ku utpala 1 ku yojanā 1 kon ku 2 ai cok
{10}   ‘aṃvil ‘amraḥ ‘nak vā khalatarkka 1 vā vṛk 1 vā ‘anrok 1 vā vrau 1 vā dāṃ 1 vā ‘antis 1 ‘nak kantai
{11}   ku nidra 1 kon ku 1 ku svāy 1 ku kloñ ku kaḥ 1 ku kak 1 ku śrī 1 ku kdol 1 ku vodī 1 ku kan’in 1 ku
{12}   vilāsinī 1 ku vindu 1 ku vñau 1 kon ku 2 ku vrau 1 kon ku 1 ku ca’es 1 kon ku 1 ku saṃ’ap 1 ku candān
{13}   1 kon ku 1 ku pamat 1 ku gurukarmma 1 kon ku 2 ku sap ‘nak 1 kon ku 1 ku sramo 1 kon ku 2 ku candān
{14}   1 ku …jal 1 kon ku 1 ku srak 1 kon ku 1 ku māya 1 ku kalkap 1 ku tkā 1 kon ku 2 ku ‘gak
{15}   ku dradāp 1 ku kcan 1 ai taṅ kut ‘amraḥ ‘nak vā ‘gat 1 vā pran 1 ‘nak kantai ku vrauhv 1 kon ku 1 ku vnāk ta
{16}   mān 1 ku cke 1 ku kanseṅ 1 ku vrauhv 1 ku kansaṃ 1 kon ku 2 ku ….y 1 kon ku 2 ku kañca …. 1 ai cdiṅ
{17}   ramaṅ ‘amraḥ ‘nak vā kañcas 1 vā sre 1 vā tur 1 vā khaṅ jat 1 vā ….ṃras 1 vā marṇnu vnāk 1 vā jaṅ jaṅ 1
{18}   vā tpoñ 1 vā vrauhv 1 ‘nak kantai ku saṃ…. 1 kon ku 3 ku khmau 1 ku kandhik 1 ku ….. 1 ku māy 1 ku kan’āṅ 1
{19}   kon ku 2 ku dhuli 1 ku kmās 1 ku ‘anrok 1 ku la…. ku lo… 1 kon ku 1 ku ‘at it 1 ku laṅāc
{20}   1 ku viragadeśa 1 kon ku 1 ku ‘antek 1 …..c 1 kon ku 2 ku kalpit 1 ku ksac 1
{21}   sre ai cok ‘aṃvil tnal …. sre ai taṅ kut tnal ….. sre ai cdiṅ
{22}   ramaṅ phoṅ tmur 40-10-1 krapi 10 ….ḷā.

Inscription 135 (site: LOBOK SROT, area: Kracheh, Saka year: 6C)
{1}   mūla gui kñuṃ vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīvṛṣabhadhvajeśvara ….. ku
{2}   vraḥ kañje 1 kon 2 ….. 1 kon 3 ku mandodarī 1 kon 1 ku
{2}   ratnaśrīya 1 ku mallavikā
{3}   1 ku sanidha 1 ku n….śrīya 1 ku ‘agat 1 ku juṅ 1 ku kañjoṅ 1 ku kvās 1.

Inscription 137 (site: LOWVEK, area: Kompong Chnang, Saka year: 6C)
{1}   ‘ājñā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ pre pu neṅ sevabhāra naṃ kñuṃ vrau moy slicc oy
{2}   ‘āy ta vraḥ mratāñ kaṃmratāṅ daṃdaṃ pre saṅ snaṅ praśasta ‘aṃpal ‘aṃnoy
{3}   spit dik ta vraḥ vraḥ ka puṇya vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ kaṃmratāṅ pdai karoṃ ge vraḥ saṃ paribhoga
{4}   droṅ vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ kaṃmratāṅ teṃ kroṃ voṃ saṃ droṅ samudrapura.
{5}   ge kloñ kantai mratāñ kamratāṅ daṃdaṃ ta tel mratāñ oy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{6}   ta ‘acas nakk paṃmre ta vraḥ panlas mratāñ tāñ ‘añ 1 knāy ‘añ 1 kañ poṅ mratāṅ 1
{7}   kañ poṅ vraḥ ‘añ 1 syāṃ mratāñ 1 sāṃ ‘añ 1 chīñ 1 kñuṃ joṅ ‘añ 1 din ‘añ 1 ‘adbhūtamatī
{8}   ‘añ 1 tāñ vuṅ ‘añ 1 piṇḍa 10-1 kñuṃ vraḥ rapaṃ cok ‘añ 1 vidyunmatī ‘añ 1 ku dep 1
{9}   ku chau 1 ku din 1 caṃmreṅ ptau ‘añ 1 ku juṅ vaḥ 1 ku vrahey 1 ku moy ‘nak 1 ku moy ‘nak sin 1
{10}   ku tāṅ ‘tā 1 ku ‘alaṅ 1 ku trapāc 1 ku kep 1 ku saṃmreṅ 1 ku panlas 1 ku yi naṅ 1 piṇḍa rapaṃ 5
{11}   caṃmreṅ 10-2 cmuḥ ka vraḥ mratāṅ ‘tā 1 tau ‘añ 1 gurudeśa 1 lāṅ sī 1 śatru ‘nak ‘añ 1 ku sipāla 1
{12}   ku sukhā 1 ku ‘abhira 1 pau tai 1 ku tāṅ ‘añ 1 ku ‘aṃval 1 pau tai 1 ku ‘aṃvoḥ 1 pau tai 1 ku guhī 1 1 pau tau 1
{13}   ku ‘nādarū 1 mratāṅ svan 1 ku poñ vraḥ ‘añ 1 ku ratnāvali 1 ku ‘naṅ vyā 1 pau sī 1 ku peñ 1 lāṅ tai 1 pau sī 1
{14}   kpoñ māda 1 ku pit 1 syāṃ bharū 1 ku vau so 1 ku heṅ kandin 1 ku sruk moy pramaḥ ku yi tāṅ
{15}   piṇḍa cmuḥ ka vraḥ 20-3 lāṅ sī 1 pau sī 2 lāṅ tai 4 tmir slik ku ‘nāda 1 lāṅ sī 1 ku ‘naṅ 1 pavid 1
{16}   ku yi dos 1 lāṅ sī 1 pau tai 1 ku ci mratāṅ 1 kon cnaṅ 1 ku noccarū 1 pau tai 1 ku cittavai 1 ku rapañ 1
{17}   pau tai 1 tampeḥ ku me bhe 1 ku yaces 1 pau tai 1 ku tkep 1 pau tai 1 piṇḍa 10 lāṅ sī 2 pau tai 7 caṃ’uk
{18}   ple le va tmo 1 va chau 1 va kandaṃ 1 va vrauhv 1 va śāntideva 1 va tmak 1 va ‘antyan 1 va tvau 1 va cancar 1
{19}   va kjar 1 va tmāy 1 va draṅ cañ 1 va cke 1 va kanter 1 va ta’āy 1 va ‘añjul 1 va then 1 va svā kmau 1 va dyoṅ 1
{20}   va lantoṅ 1 va la’āc 1 va tloṅ 1 va klaṃ 1 va tloṅ sin 1 va kañjai 1 va tkaṅ 1 va kcau 1 va kañjai sin 1 va tmer 1
{21}   va kjar sin 1 va tkir 1 va bhe 1 va kliṅ 1 cmap stek va kandin 1 smon va ta’aṅ 1 piṇḍa ple le 20-10-7
{22}   tmāñ ku poñ daṃ daṃ 1 lāṅ tai 1 ku tāṅ ‘añ 1 ku yāṅ tāṅ 1 pau tai 1 ku tiḥ 1 lāṅ sī 1 ku kcī 1 ku cāk 1
{23}   lāṅ sī 1 ku sruk moy 1 raṅ hvai ku tāṅ kandin 1 lāṅ sī 1 pau sī 1 ku bhumi 1
{24}   ku noccarū 1 ku jīva 1 ku klon seṅ 1 ku yi meṅ 1 ku ‘asarū 1 ku yi din 1 ku raṃpen 1 lāṅ sī 1 pau tai 1
{25}   ku kaṃvaṅ 1 ku mratāṅ sruk 1
{26}   kñuṃ sre caṃnaṃ po yajamāna va jaṃ ‘āṅ 1 va jāy 1 va khaṇḍakumāra 1 ku noccarū 1 lāṅ sī 1 pau sī
{27}   ku kes 1 ku kmau 1 ku tmār 1 ku joñ 1 ku jul 1 ku ‘an 1 ku me kandat 1 ku au 1 derttai 1 lāṅ tai 1
{28}   pau sī 1 ku yi ṇiṅ 1 ku yi tāṅ 1 lāṅ si 1 ku ya meh 1 ku santan 1 ku plaṅ 1 caṃnaṃ po bhānudeva
{29}   va tlai 1 va lahvan 1 va kcī 1 ku ū 1 ku rāṅ 1 ku taṃve 1 ku hvāc 1 ku ‘aṃvar 1 ku yi ṇiṅ 1 derttai 1 ku yi
{30}   moy 1 ku mar yāṅ 1 lāṅ si 1 ku yi pāk 1 ku yi ‘āy 1 lāṅ tai 1 ku cgoṅ 1 derttai 1 pau tai 1
{31}   ku jay 1 ku yi mer 1 caṃnaṃ cī namaśśivāya va kaṃpoñ 1 va kaṃpoñ sin 1 ku yi caṅ 1 lāṅ sī
{32}   ku māṅ kralā 1 lāṅ si 1 ku mar hvāc 1 ku lahvāy 1 ku yi cuṅ 1 ku yi lāṅ 1 ku yi pāc 1
{33}   ku ceh 1 ku lahve 1 ku kloñ mratāṅ 1 der si 1 caṃnaṃ po ‘adra 1 va klapit 1 va kantāṅ so 1
{34}   va kdoc 1 va kansiṅ 1 va kañjoṅ 1 ku yi ‘añ 1 ku saṇi 1 der sī 1 lāṅ tai 1 ku yi des 1 ku yi
{35}   ten 1 ku raṃpat 1 ku yi son 1 ku yi cok 1 ku troy 1 ku yi ‘añ 1. caṃnaṃ poñ ka…ṃ

Inscription 146 (site: KAKOH, area: Kompong Thom, Saka year: 6-7C)
{1}   s’ ….. śrī …..
{12}   … ‘aṃpall dāsadāsīgomahīṣakṣetra …
{13}   … gi tel vraḥ kamratāṅ ‘añ prasāda …
{14}   ….ṇārāyaṇa …..
{15}   …..eśvara ….. neḥ gi roḥh jmaḥh kñuṃ ….
{44}   … piṇḍa kñuṃ ‘nak vraḥ … krapi … tmur … damriṅ …
{45}   … toṅ teṃ … sre … pāda … sare …

Inscription 149 (site: Sambor PREI KUK, area: Kompong Thom, Saka year: 6C)
{1}   jyeṣṭhanakṣatra vraḥ kamratāṅ ‘añ kanyalagna
{2}   kñuṃ kluṅ vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīratneśvara ‘aṃnoy ‘ācāryya mratāñ ‘añ man dār ‘aṃvi ta vraḥ kamratāṅ ‘añ
{3}   śrībhavavarmma man dār ‘aṃvi ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīmahendravarmma man dār ‘aṃvi ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīśānavarmma ple oy ‘āy
{4}   mūla kñuṃ vā vitarka 1 vā yāṅ miḥ 1 vā ta’uṅ 1 vā kalmon 1 vā tmāt 1 vā kalyāna 1 vā tvāl 1 vā kaṃnos 1 vā saṅkāhv 1 vā pek mau 1
{5}   vā dyoc 1 vā śīvadāsa 1 vā kañ 1 vā doṅ 1 vā khā 1 vā bhadramukha 1 vā kaṃpuy 1 vā kaṃpoñ hal hol 1 vā vinoda 1 vā īśānadāsa 1
{6}   vā tloṅ 1 vā kantur 1 vā hvac 1 vā lek 1 vā taṃvaṅ 1 vā saddaiḥ 1 vā kañcar 1 vā kandat 1 vā ñū 1 vā ta’ū 1 vā troy 1 vā kdāy 1 vā kreṅ 1
{7}   vā …ḷ 1 vā crakāṅ 1 vā tvey 1 vā tyū 1 vā treh 1 vā tmek 1 vā tlok 1 vā rudradāsa 1 vā ta’ek 1 vā ta’āy 1 vā ta’eṅ 1 vā kmau 1 vā trāñ 1 vā kant… 1
{8}   vā prītidatta 1 vā ta’or 1 vā kaṃpañ 1 vā tpoñ 1 vā khalū 1 vā tnoṅ 1 vā sgiḥ 1 vā ta’em 1 vā tvel 1 vā tacuḥ 1 vā tpeṅ 1 vā knoc 1 vā toy bhāgya 1
{9}   vā tleṅ sin 1 vā kreṅ 1 vā cpoṅ 1 vā devadāsa 1 vā navamī 1 vā raṃnoc vraḥ 1 vā caddī 1 vā sucarita 1 vā tvās 1 vā panlas 1 vā guṇahita 1
{10}   vā caturddaśī 1 vā cakora 1 vā dharmmahita 1 vā praṇaka 1 vā sunaṇṇā 1 vā kanaka 1 vā ksān 1 vā trey 1 vā sthiraprīti 1 vā tmās 1 vā kteṅ 1
{11}   vā yāṅ kon ci 1 vā kmau 1 vā kañcan 1 vā kantuṅ 1 vā jleṅ 1 vā ‘abhinava 1 vā ….. vā dhanamūla 1 vā saptamī 1 vā kandos 1 vā sai 1
{12}   vā ‘aṃvat 1 vā kantau 1 vā soc tarka 1 vā trai 1 vā dharmmahita 1 vā klapit 1 vā guhadatta 1 vā ….. tlāp 1 vā saptamī sin 1 vā caṃpaṅ 1 vā kandat 1
{13}   vā tmeṅ 1 vā kandas 1 vā caṅcuṅ 1 vā trat 1 vā teṅ kloñ 1 vā vihaṅga 1 vā chaṭṭī 1 vā k….. vā ‘aṃraḥ 1 vā k…k 1 vā ….. vnāk ‘nak 1
{14}   vā cmer 1 vā śulī 1 vā kantāṅ 1 vā kdep 1 vā jet 1 vā caṃpok 1 vā tpoñ 1 vā ….. 1 vā ‘….. mak 1 vā thok 1 vā cke 1
{15}   vā cancān 1 vā ‘anek 1 vā caṃpeṅ 1 vā vaḥ kandin 1 vā kandin 1 vā nat 1
{16}   ku tpoñ 1 ku yāṅ 1 ku nin 1 ku ‘aras ku kaḥ 1 ku juṅ vau 1 ku ‘nāda 1 ku tāṅ vrau 1 ku sundarī 1 ku ci laṃnāṅ 1 ku vet 1 ku kvak 1 ku srāṅ 1
{17}   ku heṅ 1 ku cī 1 ku ‘aṃvī 1 ku ‘aṃvaṅ 1 ku loñ 1 ku yakāy 1 ku yamās 1 ku yan 1 ku sarac 1 ku vān 1 ku raṃnoc vraḥ 1 ku yāṅ kandin 1
{18}   ku pit 1 ku saṃrap 1 ku nteḥ 1 ku kajāy 1 ku …ṃay 1 ku reṅ 1 ku noḥ 1 ku vot 1 ku loṅ 1 ku on 1 ku leṅ 1 ku sor 1 ku noc caru 1
{19}   ku cau 1 ku vañ 1 ku ‘acat 1 kon ku pau tai 1 ku caṅhvāy 1 kon ku der sī 1 pau sī 1 ku mon 1 ku ū 1 ku lih 1 kon ku pau tai 1 ku ol 1
{20}   ku dān 1 ku ….. 1 ku rāṅ 1 ku per 1 ku paṅ 1 ku eṅ 1 ku hvar 1 ku tāṅ 1 ku roṅ 1 ku yāk 1 ku vāc 1 ku dai 1 ku ‘añ 1 ku vāṅ 1 ku veṅ 1 ku loñ 1
{21}   ku tāṅ 1 ku lā 1 kon ku der tai 1 pau sī 1 ku marāṃ 1 ku ‘aṃpū 1 ku smaṅ 1 kon ku der sī 1 ku yāṅ 1 kon ku lāṅ tai 1 der tai 1 pau tai 1 ku sap sop 1 ku laḥ 1
{22}   ku ‘abhadra 1 ku cpoṅ 1 ku ‘āy 1 ku kantaṅ 1 ku goy 1 ku ca’oy 1 ku yāṅ 1 ku ta’as 1 ku ‘anrok 1 ku ….. 1 ku rom 1 ku vel 1 ku vai 1 ku nāk 1 ku ….y 1
{23}   ku vāy 1 kon ku der tai 1 ku vau 1 kon ku der tai 1 ku voṅ 1 ku par 1 ku kāhv 1 kon ku lāṅ tai 1 ku jī ….. pau sī 1 ku syaṃ 1 kon ku pau sī 1
{24}   ku ‘nak dep 1 ku kandin 1 kon ku pau tai 1 ku tāṅ 1 ku on 1 ku hor 1 ku roṅ 1 ku tmār 1 ….. pau tai 1 ku ….. 1 ku …..
{25}   ku vrau 1 ku klapit 1 ku prak 1 ku praṅ 1 ku sa’uy 1 ku kpoñ 1 kon ku pau tai 1 ku …..
{26}   kñuṃ satra ‘āy knar vāhv 1 vā dharmmahita 1 vā caṅ 1 vā sraddhā 1 vā ‘aṃpok 1 vā dvādaśi 1 vā ….ṇ….. 1 vā
{27}   vā kmau 1 ku mās 1 ku ka’el 1 ku taṃvau 1 ku uṅ 1 ku khal 1 ku pal 1 ….. ku ..ṛvva 1 ku jmas 1 ku ya…..
{28}   ku devī 1 ku vrau 1 ku juṅtāṅ 1 kon ku pau sī 1 ku yacāy 1 …..
{29}   ku deṅ 1 pau tai 1 vā tmāṅ 1 ku yamos 1 ku raṃnoc vraḥ …..
{30}   piṇda tmur 200-80 1 piṇḍa krapi …..

Inscription 155 I (site: KOK ROKA, area: Kompong Thom, Saka year: 6-7C)
{1}   ……….
{2}   ….ṇakṣatra śukradivasavāra vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīśitikantheśvara
{3}   puṇya dhānyākarapati tel sthāpanā tel psaṃ paribhoga
{4}   ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīgaurīpatīśvara kñuṃ
{5}   ‘aṃnoy dhānyākarapati ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīśitikaṇṭheśvara
{6}   vari vā kdep 1 pile vā navamī 1 vā kansoṃ 1 caṭṭra vā racvai
{7}   1 vā lve 1 vā kaṃpoñ 1 vā kanyas 1 vā sugata 1 gandharvva vā vaṇśigīta
{8}   1 vā kan’et 1 vā karān 1 vā tpit 1 vā kanren 1 vā tvāṅ 1
{9}   vā ‘aṃpek 1 vā kaṃdot 1 vā kañcan 1 pedānātaka rpam ku raṅgaśrīya
{10}   1 ku mandalīlā 1 ku caturikā 1 ku ‘amandanā 1 ku suvṛttā
{11}   1 ku cāralīlā 1 ku tanumaddhyā 1 ku harinākṣī 1 ku smitavatī
{12}   1 caṃreṅ ku racitasvanā 1 ku gāndhārasvanā 1 ku raktasvanā 1 ku suvivṛtā
{13}   1 ku susaṃvṛtā 1 ku sārasikā 1 ku padminī 1 pedānātta
{14}   rpam ku haṅsavādi 1 ku sitākṣā 1 ku vṛtāvalī 1 caṃreṅ ku sugītā 1
{15}   ku suracitā 1 ku kaṇṭhagītā 1 ku muditā 1 ku ka’oṅ 1 ku kītakī 1 pamas
{16}   ku dot ku smau 1 kon der tai 1 pau si 1 ku harher 1 kon der si 1 pau
{17}   si 1 sandil ‘aṃnoy jmon kansāṅ pañjut danhum kloñ smen 1
{18}   kloñ kantai sil 1 kloñ vreṅ 1 mahānasa ka vraḥ vā candhān 1 vā candanā
{19}   1 vā dya vā kañcek 1 vā sneha 1 vā ‘anrok sreṅ 1 vā kalvaṃm 1
{20}   vā kan’ap 1 vā sreṅ 1 vā klaṅ 1 vā rabhass 1 vā tkaḥ 1 vā kaṃvāṅ 1
{21}   mahāsana paṃnos vā mukhamātra caṃdak paṃnos vā ta’am vā candān

Inscription 155 II (site: KOK ROKA, area: Kompong Thom, Saka year: 6-7C)
{1}   sruk ..ṛ…v..ḷ kñuṃ taṃve sre ‘aṃraḥ vā kantī 1 dnuk vā ‘anā…. 1 vā k…..
{2}   vā kalpit 1 vā pnāñ 1 ‘nak kantai ku vrehv 1 ku ‘asaru 1 ku tpit 1 ku r…..
{3}   ku kañcos 1 ku kaṃput 1 kñuṃ kpoñ sarasvatī ku kandai 1 ku tuladat 1 ku kañj…
{4}   kon der tai 1 pau sī 1 ‘aṃraḥ ‘aṃvuḥ dnuk vā kañcet 1 vā cap p pi hau 1 vā mudamāra
{5}   1 vā ckap 1 vā sliṅ 1 ‘nak kantai ku vaṅ 1 ku tuktar 1 kon der tai 1 ku vṅe 1
{6}   kon pau si 1 ku cer daiva 1 ku tvai 1 kon der si ku taṃpar 1 ku śavarī 1 kon vā paroy
{7}   1 pau si 1 ku vibho 1 kñuṃ kpoñ sarasvatī ku sramo 1 kon pau si 1 lāṅ si 1 der
{8}   si 1 ku si vī 1 kon der tai 1 tmāñ canlek śāttī pnaṅ panāṅ varṣā paṃnos
{9}   rmmen damulāhv ku tvai kon ku kdes 1 ku ptau 1 ku tanlaṅ 1 pau sī 1 ku ‘aṃvau 1
{10}   kon ku kantī 1 raṅhvai ku dik vrau 1 ku tpit 1 kon ku svok 1 ku upala 1 ku
{11}   kdai 1 ku prek 1 cmaṃ daṃriṅ vā kanjā 1 vā mitramukha 1 gvāl vā tpit 1 vā noc
{12}   vraḥ 1 tmur 100-40 krapi 20 sre ta ai jrai vas jeṅ sruk sare 1 x sre e
{13}   jalaṅ sare 3 sre tṅai luc sruk sare x sre vnur ñaṅ tanhor sare
{14}   2 x sre ai vāṅ ku sare 4 vnur gi sare x sre tṅai luc sralet sare
{15}   2 x sre tṅai ket sralet sare 1 x sre taṃ graṅ kāṅ sre daṃro sare
{16}   2 sre tnal tāṅ makara sare 1 x sre jnaṅ karoṃ tnal mat it caṃkā
{17}   bhāga paṅ lpāṅ stuk bhāk sare 4 sre teṃ sramo sare 1 sre dāna īśvaradatta
{18}   ñaṅ ka vraḥ mratāñ bhava sare 7 sre ai ñaṅ travaṅ poñ
{19}   vilāsa loḥ purohh sare 2 x sre ai rajoṅ sare 1 sruk drado
{20}   kñuṃ taṃve sre ‘aṃraḥ ‘nak vā ta’in dnuk vā sukṛta 1 vā tñāy vā dharmmadatta 1 vā dranap
{21}   1 vā kuṅ 1 ‘nak kantai ku malā 1 kon ku kan’et 1 vā kantuṃ 1 ku kantek
{22}   1 pau si 1 ku sraṅe 1 ku kdai 1 kon der tai 1 ku kaṃper 1 kon ku tuk ti 1
{23}   der si 1 pau si 1 ‘aṃraḥ vā vrau 1 dnuk vā ‘nek 1 vā cke 1 vā tgan 1 vā kdec 1
{24}   ‘nak kantai ku taṅku 1 kon vā kaṃvit 1 vā ta’āṅ 1 der tai 1 pau tai 1 ku kañces
{25}   1 kon ku kañyas 1 vā ‘asaru 1 vā voṃ vairu 1 der tai 1 ku tkaḥ ku cke vrau 1
{26}   ku raṃpañ 1 tmāñ śānti varṣā paṃnos ku ‘aglau 1 ku cke srāṅ 1 raṅhvai ku
{27}   cralāṃ 1 ku caṃhet 1 ku smau 2 ku ‘aras ‘āy 1 kon ku cnaṅ vā kañjaṅ
{28}   der sī 1 der sī 1 cmaṃ daṃriṅ vā kansa 1 ku droṅ 1 kon ku kloy 1 ku dugā 1
{29}   sre ta ai drado stuk ruṅ sare 1 x sre laṅlāṅ vrado sare 4
{30}   sre teṃ sramo sare x mās 2 sre ñaṅ tnal poñ vāṅ travaṅ ci poñ
{31}   sare 1 x sre jeṅ sruk loḥ travaṅ poñ śaṅkaravindu sare 7 sre
{32}   ñaṅ travaṅ pit kāc sare 2.

Inscription 159 (site: Prasat BEN, area: Kompong Thom, Saka year: 6-7C)
{1}   ….. ‘āryya candrā ….
{2}   ‘āy ta vraḥ kamratāṅ …..
{3}   khe 1 ku cancar 1 ku ‘ās ta vraḥ …..
{4}   10 sre ‘aṃnoy candro…..
{5}   ñje … tloṅ 4 sre ‘a…..
{6}   sre ‘aṃnoy pañ mā tloṅ …..
{7}   y poñ grager tnal 1 …..
{8}   sre ‘aṃnoy ‘ār ju…..
{9}   ….ṇdi sru …..

Inscription 163 (site: AMPIL ROLUM, area: Kompong Thom, Saka year: 6-7C)
{1}   kñuṃ ‘aṃnoy poñ prajñācandra ai ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{2}   śāstā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ maitreya vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{3}   śrī ‘avalokiteśvara vā jleṅ 1 vā daiva 1 vā bhavitavya 1 vā priya 1
{4}   vā tvek 1 cā phoda 1 vā vīradeva 1 vā ‘anrok 1 vā vrau 1 vā ‘adaḥ
{5}   ‘aleṅ 1 vā panlas 1 ‘me maleṅ 1 kon 2 ‘me cke kon 4
{6}   ku śraddhā 1 kon 2 ku klapit 1 kon 1 ku stau vraḥ 1 ku tvau 1 ku ta’et
{7}   1 ku kaṃjak 1 ku raṃpon 1 vā klaṅ 1 ku jrok 1 ku kanti 1 vā vrel 1
{8}   ku smau 1 vā subhikṣa 1 vā bhaktimātra 1 ku vñau 1 ku noc ru 1 ku ‘me
{9}   kaṃjak 1 ku pnos 1 ku dhanya 1 ku sliṅ 1

Inscription 357 (site: Prasat Kompong, area: Kompong Thom, Saka year: 6C)
{1}   ‘aṃnoy …..
{2}   ge kloñ ta ‘aṃcas …..
{3}   tāñ ‘añ 1 rat ‘añ …..
{4}   vrau ‘añ 1 pit ‘añ sin 1 vidyā …..
{5}   ‘añ 1 vrau ‘añ 1 kuruṅ ‘añ 1 vī ‘añ 1 pit ‘añ 1 …..
{6}   kon ku 1 ku juṅ heṅ 1 ku ‘aṃvoc 1 ku menukā 1 ku saṃvar 1 ku …..
{7}   ku ktaṅ 1 kon ku 1 ku cat 1 ku klavoṃ 1 ku pit 1 caṃdak ple ka vraḥ vā kandin ….. vā eṅ 1
{8}   vā tnī 1 vā juy 1 vā dvādaśī 1 vā kroṃ 1 vā prut 1 vā panañ 1 vā mṛdū 1 vā saṃpuḥ ple sre ‘abhayapura ‘aṃraḥ
{9}   kir 1 vep 1 vā ‘anrok 1 vā santos 1 vā kanmau 1 vā kan’āñ 1 vā dharmmahita 1 vā takeṅ 1 vā tven 1 vā ekādaśī
{10}   1 vā taṃpoñ 1 ta kantai ku sa’ap 1 ku ‘me kanyū 1 kon ku 1 ‘me saṃpuḥ 1 kon ku 1 ku patnaṅ 1 kon ku 3 ku cāṅ 1 kon ku 1
{11}   ku yār 1 ku kanteṅ 1 kon ku 2 ku dru 1 ku ‘me vā joṅ 1 ku saṃtoh 1 kon ku 2 ‘me kansen 1 ku oṅ 1 kon ku 2 ku kandin 1 kon ku 2
{12}   ku ‘āl 1 kon ku 1 ku cat kule 1 ku saṃver 1 slā 60 toṅ teṃ 100-40. ‘āy nandanavana ghoda vā ‘aṃraḥ klapit 1 vā tvau 1
{13}   vā kcet 1 vā kandin 1 ta kantai ku teṅ voṃ sot 1 kon ku 1 ku ‘aras 1 kon ku 2 ku ‘mal 1 kon ku 1 ku pnat 1 kon ku 3
{14}   ‘āy vnon ‘amraḥ ‘nak vā ‘tā sravāy 1 vā gun 1 vā klavoṃ 1 vā laddū 1 vā tpoñ 1 vā kce 1 vā kañjoṅ 1 vā kanmau 1
{15}   ku ‘anlikkarū 1 kon ku 2 ku kci 1 kon ku 1 ku cnaṅ 1 ku sravāy 1 ku tmen 1 ku vrau 1 ku campeṅ 1 ku prasot slā teṃ
{16}   100-60 toṅ teṃ 10 ‘āy cok vinau ghoda vā cap trāp 1 vā tvet 1 ta kantai ku ‘anraḥ 1 ku kvuṅ 1 kon ku 2 ku kandas 1
{17}   ku jhe tap 1 ku saṃpuḥ 1 kon ku 2 ku srapiṅ 1 ku seṅ vrau 1 vā tmau 1 ku ‘aṃvuḥ 1 ‘āy raṃpoṃ ghoda vā kantāṅ 1 vā sagoṃ 1
{18}   vā saṃpuḥ 1 vā chep 1 ta caṃdak pit ‘andin 1 vā kroc 1 ta kantai ku tanmārū 1 kon ku 1 ku ta is 1
{19}   ku sa’uy 1 kon ku 1 ku ‘… 1 kaṃhāk ‘añ 1 chok dnvaṅ pre drāṃ rok pati
{20}   poñ ‘añ 1 vok ‘añ 1 saṃvar ‘añ 1 kañheṅ kmau 1 vul ‘añ 1 lheṃ
{21}   ‘añ 1 nan ‘añ 1 kañheṅ saṃvar 1 vinnamati 1 pit ‘añ 1
{22}   bhān ‘añ 1 ‘adan ‘añ 1 kañheṅ prati 1 ke ‘añ 1 ku can 1
{23}   ku candrikā 1 ku ‘gat 1 ku har her 1 ku saṃ’uy 1 ku tvāṃ 1 ku pit 1
{24}   ku garap 1 ku vñauhv 1 ku slehv 1

Inscription 388 C (site: HIN KON, area: Nakhon Ratchasima, Saka year: 6C)
{1}   …yā 1 parddamāna kalaśa śaṅkha dro…. laṅgau
{2}   1 carā dhūpa ….. kaṅśa … ‘ārnna 1 taṃpoṅṅ daṃriṅ
{3}   moy slā teṃ 20 sre ber sanrey dau ta
{4}   gui tnall lvoḥ jass ‘aṃrāt ti jeṅ vihāra …
{5}   … 100 tmur tap dneṃ snāṅ yār …..
{6}   lāniyy neḥ gui kyuṃ vraḥ vodhigana kantai gui kon
{7}   piy vodhipriya kantai gui kon ber kaḥ—–
{8}   … kantai gui kon ber hṛdayarakṣa kantai gui kon
{9}   …..śīlagana kantai gui kon piyy kdat kantai
{10}   gui kon moyy kjaiy kantai gui moyy dvār kantai
{11}   gui moyy manudharma vidyāgupta ya …..
{12}   kanyeṅ vodhiśīla bhadra…. paḥ vodhigupta vodhipāla
{13}   māṅ tm….. vodhisambhoga balaya…..
{14}   canhoy mās canhoy prāk taṃmrṛ moy
{15}   neḥ gui ‘aṃnoy upāddhyāya kaṃmrateṅ ‘añ śrīrājabhikṣu
{16}   ta vraḥ …..

Inscription 388 D (site: HIN KON, area: Nakhon Ratchasima, Saka year: 6C)
{10}   svāy
{11}   vāyavya nā – paścima –
{12}   – caratire – bhūtīśane
{13}   tu srau patitaḥ dakṣiṇato
{13}   tu srau patitaḥ dakṣiṇato
{14}   yas tavan upādhyāyaḥ # pūrvve tu travāṅ parasa
{16}   naiṛtaye yaḥ punaḥ chpar – au (17) saḥ ete d
{17}   saḥ ete dhvānaḥ vivudhaiḥ srau
{18}   vrā deve viśanti vijñeyaḥ #

Inscription 389 B (site: HIN KON, area: Nakhon Ratchasima, Saka year: 6C)
{1}   ….y kantai moy …..
{2}   ..ṛa knoc kantai ko …..
{3}   …śīlagana neḥ kantai moy …..
{4}   ….āvi daṅ kaṃpaiy ‘me ka …..
{5}   …ṭna dharmmabhakti nu ‘me ya …..
{6}   ..ṣugatapāla vidyā….
{7}   ..ḍāsa ñānakīrtti vidyākīrtti
{8}   daṃriṅ ver….
{9}   ….āṅ tal doṅ ‘āy sro
{10}   vrāaḥ (sic) tmur tap dnem …
{11}   pār nu slā laṅ tem
{12}   …ṭta vodi vrahmarudhira
{13}   kalaśa carā dhūpa ….
{14}   pon saṃrukk ñaṅ mo
{15}   …kk kaṅsatāla piy samṛt
{16}   śaṅkha piy uden neḥ
{17}   ‘ampall paribhoga vraḥ
{18}   kaṃmrateṅ ‘añ ….

Inscription 389 C (site: HIN KON, area: Nakhon Ratchasima, Saka year: 6C)
{1}   neḥ gui …upāddhyāya
{2}   rājavihāra jon
{3}   ta vraḥ mah kaṃ…..
{4}   vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ
{5}   pi dan tap ha…..
{6}   nu cāh vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ
{7}   klaḥ pra..ṇ liṅ sā….
{8}   …..ṅṅ gui ta ….
{9}   ….. prāp ‘āy sro
{10}   vrāaḥ (sic) vipākapuṇya
{11}   upāddhyāya rājavihāra
{12}   ..ṛa leha nu upakārakṣetra
{13}   sarvve sattvāḥ sa…..
{14}   …..vuddhā bhavantu …..
{15}   sarvvajña tājñāna.

Inscription 422 (site: CAN CUM, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ‘aṃnoy ….. ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī vijayeśvara kñuṃ ….. va sleṅ 1 va knah 1 va …ḷl …. dharmmadāsa 1 mānudharmma 1 panlas 1 …..
{2}   ….. kon ku 2 ku m….. kon ku 2 ku ….. ku vnot 1
{3}   ….. gi tpal kñuṃ … ta gi …. 10 ‘nak … tmur … man … kamratāṅ
{4}   ‘añ śrī ….. īśvara ….. kon
{5}   …..

Inscription 423 B (site: Trapang Thom, area: Kampot, Saka year: 6C)
{1}   ….. poñ kloñ kroṃ ta ‘ācāryya yajamāna pas jaṃnau tam
{2}   ….. ta paṃnos ta ṅo vraha ta vraḥ kanmiṅ kñuṃ ‘aṃmraḥ vā kumāradā…..
{3}   ….ṣ 1 ku pat pyor 1 ku palavī 1 toṅ teṃ bhai 20 snā teṃ bhai 60
{4}   ….. lāṃ ‘ācāryya yajamāna cāturjātakapramāna.

Inscription 424 A (site: Phnom MRAH PROU, area: Kampong Speu, Saka year: 6C)
{1}   ….. daśamī roc kārttika poñ …..
{2}   …..ṅ ‘añ śrī tuṅgīśa sare 3 …..
{3}   …..veśa ta gui noḥ velā poñ gu…..
{4}   ….. vālacandra pu neṅ bhānu siṅ …..
{5}   ….. poñ pravaraśānti poñ bhā pra…..
{6}   ….ṇya poñ bhākumāra poñ śa…..
{7}   ….ṛa lvoṃ poñ īśvarabhuṣaṇa …..
{8}   ….ḷa poñ bhavakumāra poñ ca…..
{9}   …. mratāñ rmmen.

Inscription 424 B (site: Phnom MRAH PROU, area: Kampong Speu, Saka year: 6C)
{1}   ….. mratāṅ ‘añ śrī tuṅgīśa
{2}   ….. caṃdoṅ 1 cnā danhuṃ paṃdul 1
{3}   ….. ka pkā dmeh prak 4 ‘ardha
{4}   ….. va chanda prahveṅ yau 1 ta cmar vlaḥ
{5}   …..ṅ 1 kadaṃ 1 kaṅsatatāla taṅteṅ
{6}   ….. man duñ nu sru vraḥ doṅ sru poñ
{7}   ….ḥ ku tkaḥ kon ku vā knoc ku ta caṅ ku
{8}   ….ṣ ku kander ku kaṃput ge …..
{9}   …..va vā daśamī toṅ tneṃ 1.

Inscription 426 (site: Cong EK, area: Kandal, Saka year: 6C)
{1}   ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ nī vraḥ kamratāṅ ‘añ
{2}   siddhāyatana ta ‘āy cuṅ muh tel oy saṃ paribhoga
{3}   ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī ‘acaleśvara kñuṃ
{4}   tmur krapī sre srū daṃriṅ karom caṃkā
{5}   gan pradāna ‘anak phoṅ ‘āy ta vraḥ ge ta sak
{6}   gui ge ta cap ‘anak ta gui ge ta tve kaṃloṅ ta
{7}   gui ge ta pre roḥ gui ge ta dār pañjas ta gui
{8}   ge ta ckop reṅ cuṅ stau ta gui ge ta cap tmur
{9}   radeḥ dok ta gui ge cer ‘ājñā ge daṇḍa gan.

Inscription 427 (site: Tuol Preah THAT, area: Kampong Speu, Saka year: 6C)
{1}   pi roc vaiśākha poñ …..
{2}   t pari nu ta vraḥ kaṃratāṅ ‘añ …..
{3}   mratāñ bhagavaṇ poñ kumāramati …..
{4}   ta ‘nau ta noḥ velā poñ kularakṣa pari …..
{5}   poñ bhā puṣpa 1 mratāñ candravīra 1 kanaceta …..
{6}   la ta ai ukk krāntasāra 1 poñ śrava 1 vrauhv …..
{7}   vaṅ si dat 1 si dat 1 kanses 1 vā kmau 1 vā ratna …..
{8}   numana poñ kumāramati pradāna gui sre ta vra…..
{9}   canlek yugalla vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ yohv 2 …..
{10}   sthāna pañcol ge vari ple canlek vraḥ tnaḥ …..

Inscription 430 (site: Phnom PROS, area: Kracheh, Saka year: 6C)
{1}   ku gragar 1 ku kmās hvel 1 ku taṃvuc 1 pa’on ku 1 ku…..
{2}   tajñaprāya 1 ku sanrac 1 kon ku 1 ku karoṃ 1 …..
{3}   vicittaru 1 ku mānudharmma 1 ku dos jai 1 ku lvaṃ sarvvapiṇḍa…..
{4}   kaṃpas sanre 1 slā ‘āy vrai raṃteṅ 100-20-8 …..
{5}   kñuṃ ‘aṃnoy poñ …..
{6}   śiva…ḍavā …..
{6}   vā tgat 1 vā …..
{8}   vadat 1 ku ca…..
{9}   ku ranocaru 1 ku …..
{10}   ku kandin 1 kon …..
{11}   śrītri…..

Inscription 438 (site: Sambor PREI KUK, area: Kompong Thom, Saka year: 6C)
{11}   …..’aṃnoy mratāñ durggasvāmi ai ta vraḥ …..
{12}   ….. sruk mratāñ …..
{13}   vraḥ sāmrāṅ śāla tnaḥ mān gui sruk kvāndhā knai…..
{14}   jmaḥ gui karcol cuṅ sor vnur dnaṅ tanmeñ …..
{15}   coḥ kaṃbho sñāl taṅ kaṃvaṅ caṃpok ta jmaḥ …..śāla
{16}   tnaḥ kamratāñ bhagavat pāda ukk śāla tnaḥ ai īśānapura …..
{17}   tmur gui krapi gui sre gui daṃriṅ gui gui neḥ ….ṃra
{18}   tāñ durggasvāmi oy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ …..
{19}   deva ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī prahasiteśvara
{20}   ‘aṃnoy mratāñ durggasvāmi ta ge kloñ ta mratāñ bha…..
{21}   ….. gui ta caṃ ta gui śāla tnaḥ ai īśānapura.

Inscription 480 (site: unknown, area: unknown, Saka year: 6C)
{1}   kñuṃ ‘aṃnoy ma….. vāhakara …..
{2}   saṅhvaṅ ….. niddha…..
{3}   vā tya…. jhina 1 vā kder 1 vā …..
{4}   vā srat 1 vā kaṃvok 1 vā kantāṅ 1 vā kañjāy …..
{5}   vā samudradat 1 vā sgiḥ 1 vā tyanta 1 vā tgar 1 ku ….. ku pruk 1 ku …..
{6}   ku ka….. 1 kon 2 ku cvai kon 4 ku taṃvac 1 kon 1 ku maleṅ …..
{7}   ku sru 1 kon 3 ku vrai 1 kon 3 ku kjuṅ 1 kon 1 ku cap ….. 1 kon ….
{8}   ku ṅarṅor 1 ku kandes 1 ku kmāk 1 ku …..
{9}   ku pitā 1 ku rhval 1 ku kañjir 1 ku kantā ….. ku …ṛ 1 ku r…..
{10}   ckap 1 vā caṃver 1 vā tat 1 ku tvek 1 ku k….. ku kdaṃ 1 ku saṃjak 1
{11}   kon 1 ku taṃru 1 kon 2 ku lpāk 1 kon 2 ku …ḷ 1 kon ….p 1 ku kandās 1 ku k…..
{12}   tuk 1 vā caṃkap 1 pa’on 2 ku kvop 1 ….. ku la….. kon 2 ku kaṃput 1 kon 2 ku taṃ …..
{13}   kon 3 ku thep 1 kon 2 ku kaṃjak 1 ku ….. kon 2 ku knai 1 kon 1 ku trāk 1 kon 1 ku k…..
{14}   cor 1 ku saṃ’ap 1 vā tgel 1 vā kañj….. vā laṅāc 1 vā kaṃvai 1 vā taṃrus 1 vā trap 1
{15}   vā kaṃpoñ 1 vā kansaṃ 1 vā kantāṅ 1 vā knau 1 vā ….. 1 vā ‘nāda 1 vā vrau 1 vā paroy 1 vā suṃ …ṭ 1 ku cap 1
{16}   ple kadhā 1 kon 2 ku kapkep 1 ku ‘a….. ṭāha 1 ku tmat 1 kon 1 ku kantyak 1 ku kra…..
{17}   poṅ 1 ku kañcak 1 kon 2 ku ….. kon 3 ku kaṃraṅ 1 ‘me stār 1 ku kraṃ 1 ku …..
{18}   vā dharmmapriya 1 vā ….. 1 ku ‘anlik 1 kon 1.

Inscription 482 (site: KOK ROKA, area: Kompong Thom, Saka year: 6C)
{9}   ‘amnoy juṅ ‘añ yajamāna ‘āy ta vraḥ bhagavatī ukk
{10}   …..
{20}   ….. sarvvapiṇḍa savālavṛddha …..

Inscription 502 (site: Vat Sabap, area: Prachinburi, Saka year: 500-599)
{1}   ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ ni gyi ‘aṃras mratāñ ‘anaṅga phoṅ gyi ka tel mratāñ oy phoṅ ta vraḥ …..
{2}   ka gyi ge cmer ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ ge daṇḍa śrīśānavarmmaṇā dattam śilaṃ harasi mudrayā …..
{4}   kantai mratāṅ ‘anaṅga kloñ yuṅ koñ kon 11 kloñ hvip kon 11 kloñ ṅi kon camreṅ paṅ kon 111 kloñ ṅi 1 kloñ ….. kon 1 kloñ ‘aṃras ku kaḥ kon …..
{5}   ku ‘asanna ku ‘añcon ku sit 1 kuraṇocarūṃ ku mās ku sdin vā hiṅvau 1 vā raṅhvañ ge plek vraḥ 11 ‘aṃras ‘antis vā … vā tras vā
{6}   vā ‘anrok vā sivāṅ vā ta’auhv vā knoc vā vloy vā navami vā kaṃpoñ ge ta si xv ta tantai ku k… kon 1 ku k….. 1 ku jāy …..
{7}   ku paṅ kon 1 ku riṅ 1 ku sundari 1 ku plaṅ 1 ku yāṅ kon 1 ku yā …. …ṅ kon 11 ku sundari 1 ku ….. tmur cc …..
{8}   ….. 11 krapi ccxlv sre ai trapāt ‘an kr… 1 sre … kon 111 sre…
{9}   riṅ ‘āy cmer ku cim vā kandrat … 11 ….. ta kon …..
{10}   sau śrī kon ta kantai 11 se….. yāṅ vroḥ …..
{11}   sre ‘aṃnoy ku rāk ….. tāñ …..
{12}   maṅga tel oy ta vraḥ ka…..
{13}   ṅga siddhāyatana ‘anle 11 …..
{14}   ta poñ kārat liṅ ka…..
{15}   ta vraḥ kamratāṅ ‘añ …..
{16}   ge ta hvaḥ gyi ge ta cralak gyi …..

Inscription 559 I (site: Tuol Ang, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ‘aṃnoy poñ ..i..arddasi ….. ‘āy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī….. …īreśvara kñuṃ kantai ku ….ṇarī 1 ko
{2}   ….. ku ….. kon ku ….ṇ kon ku vā saṃpuḥ
{3}   vā kandin 1 ku smaṅ kon ku ku tgen ku sme kon ku ….. ku ca’āp
{4}   kon ku vā tpit vā cā…..
{5}   trāp ku yudhikā 1 ku …..
{6}   ku klapit 1 ku pra…..
{7}   ntāñ kon ku ku ta’o ….. vā ‘aham …..
{8}   nok …..

Inscription 559 II (site: Tuol Ang, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ….. caranta sare 1 sre pradāna ai …..
{2}   ….. 2 ta kpoñ mās 3 …..
{3}   ….. dā na mratāñ.

Inscription 559 III (site: Tuol Ang, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ….ṇ stuk ….āñ …..
{2}   ….. sre pradāna ‘ay vraḥ utpanna mās …..

Inscription 560 (site: Vat Ang KHVAU, area: Ta Kev, Saka year: 6-7C)
{1}   ‘aṃnoy poñ vajrabheda ‘āy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{2}   maṇiśiva lkāṃ 1 klas laṅgau 1 carā danhuṃ 1 ka’ol 1 kñuṃ ghoda vā …..
{3}   davi 1 vā ‘agat 1 vā tgar 1 vā kmau 1 vā ci vau 1 vā treṅ 1 vā poy 1 vā …..
{4}   y 1 vā coṅ 1 vā dvādaśī 1 vā vrau stac 1 vā ceṅ 1 vā sā 1 vā hitaṅkara 1
{5}   vā karit 1 ge 10-7 kñuṃ ta kantaiy ‘me sra’ip 1 ku sra’ip 1 ku
{6}   tyas 1 ku tmeṅ 1 ku vnaṃ 1 ku ….ṅ 1 ku ….. 1 ku tkaḥ 1 kon ku 1 me va…..
{7}   1 ku vaṅ 1 ku yul 1 kon ku 1 ku cehv kan 1 kon ku …..
{8}   bhadra 1 kon ku 1 ….. ku stau 1 ku seṅ daiva 1 ku kañca …..
{9}   vṅā 1 kon ku 1 savālavṛddha ge 20-10-1 sre vnāk sruk …..
{10}   trasek sre travaṅ ‘āvāsa sre bhramāraśila sre …..
{11}   sre kaṃluṅ tnal sre pās kandoñ sre vnur ‘aṃvol …..
{12}   ….. 10 krapi dneṃ 1 toṅ teṃ 10 slā teṃ slik 1 …..

Inscription 562 (site: Tuol Ang KHVAV, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ‘aṃnoy mratāñ maheśvarasvāmi doṅ ge kloñ yajamāna phoṅṅ vnāk tnaḥ cāturvvidy
{2}   ‘āy ta vraḥ kaṃmratāñ śrī bhīmeśvara kantai kloñ ta tel oy kloñ ‘amogha kon 1
{3}   kñuṃ ta siy vā ‘aṃraḥ galū 1 vā cī kandin 1 vā ‘ās rval 1 vā kumār 1 vā samadhara 1 vā bhavitavya
{4}   1 vā bhānottha 1 vā klāṅ 1 vā klāṅ ‘aras 1 vā ekādaśī 1 kñuṃ ta kantaiy ku salona 1 kon ku 3
{5}   ku prāṇa 1 kon ku 1 ku kanteṅ 1 kon 1 ku subhadra 1 kon ku 2 ku surabhī kon ku 1 ku vasantī 1 ku ‘aṃduḥ
{6}   ku nayanacandra 1 ku tvañ 1 kon ku 3 ku vilāsanī 1 kon ku 2 ku uy kon ku 7 cau 2 ku kantap 1 kon 8
{7}   ku …ṅā 1 ku vatti 1 ku candrasena 1 ku kmau 1 kon ku 1 ku kantek 1 ku dradās 1 ku kanser 1 ku sa’ot 1 ku tgan 1
{8}   ku vrau 1 sarvvapiṇḍa gan kñuṃ savālavṛddha phoṅ 60-2 krapi dmeṃ 7 tmur jmol 20-3 tmur ye …..
{9}   vave 20 sre sare 5 ku saṃtoḥ kon ku 1 ku …..’aras 1 vā crake 1
{10}   vā goda 1 ku malinī 1 ku ….. ‘añ ku vin ku …..gadra kon ku 2 ku ṅraṅo 1
{11}   ku san ‘asaru ku prāp ku rudra 1 ku rnnoc 1 ku ….. salī kon ku 1 ku lamaṅgi kon ku 1
{12}   ku kandaṃ kon ku 1 ku śatru ‘nak kon ku 3 ku du…. śrī ku cpay ‘avi kon ku 3 ku k… au 1
{13}   kon ku 2 ku latui kon ku 1 ku jāyasi 1 ku kakkuli kon ku 1 ku saniddha kon ku 5 ku ‘antrok ku nakkhi
{14}   ku saṃpok ku ….. kon ku 3 ku pik ku vāy ku kho….i ku taṅku kon ku 4 ku voṃ jāpissup ku kañcañ
{15}   kon ku 3 cancān 1 kon ku 2 ku tvañ 1 daśā….. ku lolī kon ku 2 vā
{16}   kumāradat 1 pa’on vā 1 vā rgāl vā pa….iṅ vā vṛddhi vā kantaṅ vā kdas vā kaṃpit
{17}   vā thgut vā kte vā dhanakara vā ka….. vā kaṃ….. vā ci ‘a….ñ
{18}   ….. vā pañcamī ku vṅā kon ku 3 ku devasena kon ku 3 ku kanha kon ku 5
{19}   ku klyānn ku kanteṅ kon ku 2 ku svāṅ kon ku 2 ku capi ho….. ni…. vā vyuha vā kno…..
{20}   ku kyel 1 gaṇa mratāñ yajamāna daṅ dau daśa gi ve….. mratāñ doṅ kloñ loñ
{21}   oy phoṅ ge kñuṃ ta vraḥ doṅ sre doṅ ka’oll doṅ kralā doṅ daṃriṅ doṅ cpar doṅ
{22}   tmur doṅ krapi ta ..ḥ gana ‘aṃras phoṅ is tel oy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī
{23}   bhīmeśvara
{24}   bhūmi vraḥ neḥ pūrvveśana travāṅ nāga dakṣiṇa grāmapāla paścinairṛti śrī …vāyavyottara
{25}   revati ‘āc 10-2 nai gaṅgāpura vrāhma…..

Inscription 563 (site: PHUM CREI, area: Kampong Speu, Saka year: 6C)
{3}   ‘aṃnoy poñ yajamāṇa ta vraḥ jmaḥ ge kñuṃ vā kdas
{4}   vā dharmmāśraya 1 vā kandharvvagita 1 ta kantaiy ku sugarbhā 1 ku sulocanā
{5}   ku trel 1 ku jhāk 1 ku vlac 1 ku kjuṅ 1 kon ku 2 sre tloṅ 10 mās 2
{6}   cpar ‘aṃruṅ gi mās 3 ka’ol 2 toṅ 40-10 slā 200 tmur dneṃ 7
{7}   vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ nārāyaṇa ta ‘acas saṃ miśrabhoga doṅ
{8}   vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī kapilavāsudeva doṅ kñuṃmm doṅ sre
{9}   ‘aṃnoy poñ nideśotsāha doṅ kloñ gottra ai ta vraḥ
{10}   kaṃmratāṅ ‘añ nārāyana ‘acas jmaḥ ge kñuṃ ku kjal
{11}   ku kdāy ku kañcan 1 vā kaṃbhaṅ 1 vā spom 1 poñ
{12}   sāpekṣa ta ge ….. paṃre kanloṅ panlas poñ nideśotsāha
{13}   …..

Inscription 648 (site: NAK TA TAN RAY, area: Kampong Cham, Saka year: 6C)
{1}   …..ñcaśataśakaparigraha …..
{2}   ….. vṛhaspatīdinavāra kurāk kloñ sruk krau
{3}   ….. kamratāṅ ‘añ śrī ‘avimuktakeśvara ghoda
{4}   ….. vā bhānudat 1 vā kumāradeva 1 vā purṇṇamī 1 vā kañjā 1
{5}   ….. 1 vā dharmmāśraya 1 vā tve guṇita vrau 1 vā kaṃvut 1
{6}   ….. 1 vā bhada 1 vā śivadāsa 1 vā kmās vel 1 vā tvet 1 vā
{7}   ….. 1 vā kajiṅ 1 vā dhanāga 1 vā kroṃ 1 vā kañjes 1
{8}   ….. ‘nak kantai ku kcan 1 kon ku ‘anteṅ 1 ku dhāra 1 ku jhe 1
{9}   ….. 1 ku preṃ 1 kon ku vā ‘aṃpik 1 vā joṅ 1 ku pit 1 ku kantek 1
{10}   ….. 1 kon ku ekāvalī 1 ku tren 1 kon ku tuktar 1
{11}   ….. kon ku kantur 1 vā kanleṅ 1 ku tvāl 1 kon ku sānamatī 1
{12}   ….. kon ku tgī 1 ku tāṅ pa’on 1 kon ku sukhāpati 1 ku tyas 1
{13}   …ṇlos 1 ku kan’aṃ 1 ku mey 1 ku upala 1 vā tnaḥ 1
{14}   ….. ku vā ‘alaṅ 1 ku tloñ 1 vā prān 1 ku kajak 1 kon
{15}   …ṇra ‘añ 1 ku ta’et 1 kon ku tkam 1 ku ‘anrok 1
{16}   ….. 1 ku sabhā 1 kon ku prīti 1 vā ‘agat 1 piṇḍa savālavṛddha
{17}   … sre sare 20 tmur krapi daṃriṅ sre vaiṣala 7
{18}   ….. sre tkol vasen 7 sare …..

Inscription 657 (site: Phnom Preah LAN, area: Kompong Thom, Saka year: 6C)
{1}   bhavaśānti ku taptep kon 1
{2}   vā samudra ku dhan kon 1 vā hitāṅkara
{3}   ku saṃ’ap kon 1 ku saṃtoy
{4}   ku kañcop ge tel oy
{5}   ta kuṭi ‘nak ta dveṣnad ge saptamātāpitā
{6}   ‘avīcinaraka nā laṅleṅ.

Inscription 664 (site: Sambor, area: Kandal, Saka year: 6-7C)
{1}   ‘aṃnoy mratāñ kumārasvāmi ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ tilakeśvara
{2}   tāñ gui ta yajamāna ta vraḥ kloñ poñ kloñ saṃvok
{3}   caṃkār li tāṅ kanmeṅ ge yajamāna vraḥ ge cuḥ taṅai vrahh
{4}   kñuṃ vraḥ ta ghoda vā ‘amvil śākha vā chat vā bhar klā vā tmañ
{5}   vā ladu vā mandā vā tvo … vā kukaḥ vā ‘aṃpik vā tyon vā
{6}   saṃver vā gmās vā tvai ku nayanī 1 kon ku 4 cau ku 2
{7}   ku jaṃvulī 1 kon ku 4 ku candralekha 1 kon ku 4 ku …..
{8}   k 1 kon ku 5 cau ku ‘naṅ 1 kon ku 4 ku kisar 1
{9}   kon ku 4 ku mañjarī 1 kon ku 2 ku jmah seṅ 1 kon
{10}   ku 2 ku bhramarī 1 kon ku 2 ku kattilī 1 ku srī 1 ku tilā…..
{11}   … ckap 1 ku kukaḥ 1 ku raṃnoc vraḥ 1 kñuṃ pradāna ku ….
{12}   ndahh rū 1 ku raṅgaśrīy 1 sre sanre 7 tmur 20 …..
{13}   … mān jāhv ai ….k plāṅ vroṅ cpar ver …..
{14}   … vaḥ vun sre vraiy krāy sre prasān …..

Inscription 689 A (site: Vat PO ROW, area: Ta Kev, Saka year: 6-7C)
{5}   neḥ caṃnāṃ mra…
{6}   ñ ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śivapura raṅko sru …
{7}   rū liḥ … kamvala vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śivapura …..
{8}   ta paṃnos dakṣiṇāpatti ukk ‘aṃraḥ carū kulabhakti 1 …..
{9}   labhakti 1 ra….bhakti 1 vā kandhan 1 vā kaṃvāṅ 1 vā …..
{10}   ddāma 1 vā caṃpeṅ ‘nak kantai cer karmma 1 ku nāmu …..
{11}   ku kantāñ 1 ku saṃ’ap 1 ku srac ta puṇya 1 ‘me syuṅ 1
{12}   ku devaśrīy 1 ku tki 1 śīlabhakti 1 vāhuśrama 1 vā khap
{13}   vā suvarṇṇabhakti 1 ku kanloñ 1 ku vraḥ do 1 ku ‘āl rū 1
{14}   ku panida 1 ku smo 1 ku saṃreṅ 1 ku deviro 1 ku jvak 1 gi daṃnap
{15}   sre karom can os klaḥ ver bhay vīja 1 sre
{16}   rloṅ snāp tloṅ 10 tmur gvāl 40 tmur paṃcor …..
{17}   6 ‘nak ta mratāñ ‘añ guru le tmo 1 kaṃvala ka e…..
{18}   ….. kaṃpit 1 vā candramandita 1 gi tel ni…..
{19}   kṣa kamratāṅ ‘añ guru le tmo noḥ …..

Inscription 689 B (site: Vat PO ROW, area: Ta Kev, Saka year: 6-7C)
{1}   ‘añ śivapura …gi pramā ta ge kamratāṅ ‘añ kloñ dakṣi
{2}   ….ḍe khalv ‘api tathāgnau ka….. ṇanyādhiśrityā
{3}   ….. bhṛguṇām ‘antare sāṃ …ṛmmasya tapasā ta
{4}   ….ṇtareṇa cāpi mantraṃ …gni…pāpakarmmā tapa
{5}   …..yet tatra ca ni ..ṃaḥ kr…yate evaṃ kriya
{6}   ..ḍayakāri bhavati neḥ gi roḥ veda nu ta tām carū kṣīra mās 4 pa
{7}   ….. pāda mās gmuṃ pāda mās ṅarṅor pāda mās ku śrīdeva
{8}   ‘nāda 1 ka’ol 1 slā slik toṅ 100-4 varṣā kloñ tāla
{9}   ta tām yau 1 kārita panlaṅ vlaḥ 1 ‘nak smaṃ pradāna gi neḥ
{10}   kñuṃ kaṃnon ‘me mratāñ dhanañjaya cām raṅko liḥ 1
{11}   vā kep 1 vā caṃlau 1 vā sarac 1 ku kandaṃ 1 vā droṅ 1 sre…
{12}   … 7 … vnur santek je 1 ‘nak teṅ knā… 1 …
{13}   cām raṅko liḥ 1 vā ….. 1 vā kañyot 1 vā vi… 1..
{14}   vā karṇṇada 1 ku kaṃpit 1 ku kanloñ 1 ku ‘ākāśadeva 1 …..
{15}   ku slā …uk ku … 1 ku jayadeva 1 vā damvarasena …
{16}   priya 1 ku se… 1 vā vilakka 1 vā …..
{17}   les 1 … 1 vā vinduśriy 1 ku ti…
{18}   …..
{19}   ….. ta ‘nak ta pramā …..
{20}   ……….

Inscription 709 (site: TRAU TASAR, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{4}   ‘aṃnoy poñ jān yajamāna ‘āy ta ‘āvāsa ka….. ta tel oy oy yajamāna ti ‘añ
{5}   … ta tel oy oy kñuṃ … va pra… ku ‘aṃvīko … ka ku trali va dharmma…..
{6}   … tel oy oy yajamāna sin 3 … toṅ ….ṅ ‘añ ta tel oy oy kñuṃ
{7}   …..vāsa vā kraloṅ ….. va daiva ‘añ va gi ru ta tapra ku hvaja ku ‘aṃdu kon ku ku …
{8}   ‘aṃnoy poñ vrau ‘añ ta ‘āvāsa ….. sarvvapiṇḍa kñuṃ phoṅ 10… krapi 2 ….. kñuṃ cāturjjātaṃ.

Inscription 710 (site: TA LO, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   vraḥ kamra…..
{2}   śāntikīrtti duk ‘ay …..
{3}   tāṅ ‘añ va dhanakara …..
{4}   hit 1 ju ji 1 va kumārajata …..
{5}   mī 1 vā tpit 1 ku ‘a…..
{6}   … 1 1 ku sati 1 ku vrau stac 1 …..
{7}   ku ta’et 1 piṇḍa kñuṃ 10-7 …..
{8}   slā tneṃ slik 1 toṅ taṃ 40-10 …..
{9}   śata gui sruk ‘āc ta vrah ka…..
{10}   ñ caranta saṃ pratibaddha ‘ā…..
{11}   mratāṅ ‘añ śrīsiddheśvara kaṃmra…..
{12}   ……….
{13}   kaṃmratāṅ ‘añ …..

Inscription 711 (site: BEL, area: Kampong Speu, Saka year: 6C)
{1}   ….. dva…..va tpi …..
{2}   ….ṇdi va ci …..
{3}   ….. ku kñuṃ vraḥ ku …..
{4}   ….. vrau ku grāhitt ku vaḥ ku kan …..
{5}   ….. kañjoṅ va kandin va kantroṃ …..
{6}   ….. ku bhlāṅ va cancān ku …..
{7}   ….. va ku kaṃpaṅ va kañcet va ta…..
{8}   ….. la ku canhohvaru ku ‘andaharu ku cmā …..
{9}   ….. ku cit ku guru ta vatta va ratnacan ku vaḥ …..
{10}   sarvvapiṇḍa kñuṃ vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ ta vera 40-10

Inscription 712 (site: BEL, area: Kampong Speu, Saka year: 6-7C)
{8}   …ñ īśvarakumāra ‘āy ta vraḥ kamratāṅ
{9}   ‘añ śrī ‘acales,vara kñuṃ si vā …..
{10}   ….. kantai ku …..
{12}   ……….
{13}   ….. canlek praṃpi yau …..

Inscription 718 (site: POPEL, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ….. ta yajamāna …..
{2}   ….. mratāñ caranta kloñ …..
{3}   ..ṭa vraḥ nakk yajamāna ta vraḥ …..
{4}   ..ḷa vā tpūr 1 vā kdoc 1 vā ‘anis 1 ku …..
{5}   ….. 1 ku kñuṃ 1 ku tmān 1 ku vrau 1 ku voṃ teṅ
{6}   sre aiy teṃ slāṅ + sre aiy piṅ
{7}   mrasoy + sre aiy lvāṅ cār + sre
{8}   ‘aṃnoy poñ ‘adit aiy ta vraḥ pāda 1
{9}   sre ‘aṃvi ta poñ kmann ‘aṃnoy poñ
{10}   sudeva aiy ta vraḥ pāda 1 tmur
{11}   20 kralā 1 toṅ teṃ 10 sre aiy
{12}   ‘aṃve kvoñ ‘aṃvi ta vo…..
{13}   mrasirr pāda 1 sre aiy …..
{14}   caṃpok ‘aṃvi ta kurāk …..
{14}   caṃpok ‘aṃvi ta kurāk ….ṛr
{15}   pāda.

Inscription 719 (site: POPEL, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ….ṃeṅ ‘añ ‘āy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ …..
{2}   ….ṛṇṇeśvara kñuṃ ta si vā kmās 1 vā ta’et 1 vā daśa…..
{3}   ….ṭanlaṅ 1 vā kvuṅ 1 vā saṃvok 1 vā saṃtoḥ 1 vā cke …..
{4}   … raṅhvañ 1 vā tvek 1 vā ‘aṃpik 1 vā sal bhita…..
{5}   ….ṇdhān 1 vā cnoṅ 1 vā klan ‘aras 1 ku kdoc 1 ku …..
{6}   ….. u ku premāvali 1 ku nayanāvali 1 ku ratnāvali 1 ku …..
{7}   ….ṛu 1 ku seṅ nākācan 1 ku svay ku srakuṇḍalā 1 ku …..
{8}   ….au 1 ku śārikā 1 ku niṣṭhura 1 ku ‘aṃduḥ 1 ku taṃnar 1 ku
{9}   ..ṛikā 1 ku trai 1 ku vañ 1 ku marāvali 1 ku muliḥ …..
{10}   ….ṅhvāy 1 ku cpoṅ 1 ku mañjukā 1 ku su…..
{11}   ….. 1 ku vlac taru 1 slā teṃ 200 1 toṅ teṃ …..
{12}   ….ār sare 1 pāda …..

Inscription 723 (site: THAM LEKH, area: Basak, Saka year: 6-7C)
{5}   kaṃ ti chdyās guhā kaṃ ti ruḥ pnāṅ doṣa

Inscription 724 (site: THAM LEKH, area: Basak, Saka year: 6-7C)
{?} kaṃ pi tve ‘gāra le guhā

Inscription 739 (site: Vat Ang KHVAV, area: Ta Kev, Saka year: 6-7C)
{1}   ……….
{2}   …jrabheda ‘ā…. vraḥ kamratāṅ ‘añ …..
{3}   … sa laṅgau 1 carā danhuṃ 1 ka’ol 1 kñuṃ ghoda vā …..
{4}   … vā tgar 1 vā kmau 1 vā ….. 1 vā treṅ 1 vā poy 1 vā …..
{5}   … vā dvādaśī 1 vā vrau stac 1 vā cer 1 vā sā 1 vā hita…..
{6}   … ge 10-7 kñuṃ ta kantaiy ‘me sra’ip 1 ku sra’ip …..
{7}   … 1 ku tmeṅ 1 ku vnaṃ 1 ku ….. 1 ku tguḥ 1 kon ku 1 me…..
{8}   … ku vaṅ 1 ku yal 1 kon ku 1 ku cehv kan 1 kon ku …..
{9}   …bhadra 1 kon ku 1 ….ṅ daiva 1 ku kañce …..
{10}   … vā 1 kon ku 1 savālavṛddha ge 20-10 … sre vnāk sruk …
{11}   … trasek sre travaṅ ‘āvāsa sre kumāraśila sre …..
{12}   … sre kamluṅ tnal sre pās kandoñ sre vnur suṃvol …..
{13}   … krapi dneṃ 1 toṅ teṃ 10 slā teṃ slik 1 …..
{14}   to 15 ……….

Inscription 755 (site: Vat CHNAH, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ….. ku stoṅ 1 kon ku cān 1 ku kaṃno 1 kon ku juṅ kloñ 1 va tkir 1 ku taktek 1 ku yi ‘āy 1 ku ptoy 1 va kandin 1 ku kaṃpoñ 1 kon ku va sa’āp 1 ku ‘androk …..
{2}   ….ṛā 1 kon ku klapit 1 cau ku ku ‘aṃpic 1 ku tyeṅ 1 ku vaḥ jin kon ku va kantyar 1 va tvau 1 gi neḥ ti roḥ seṅ kñuṃ vraḥ h….. ta kñuṃ vihāra …..

Inscription 757 (site: Vat BANAK, area: Kompong Thom, Saka year: 6-7C)
{18}   … sre dhanvari sare 1 sre teṃ kroc sare 1 pāda sre man jāhv
{19}   ta poñ jñānavin ‘āy piṅ mās 1 sre man jāhv ta poñ bhavakīrtti
{20}   pāda sre ‘ācāryya viṣṇudeva ‘āy tarañ pāda.

Inscription 759 (site: Vat Ang Beng CAK, area: Kandal, Saka year: 6C)
{1}   ….ṃi … puṇya …..
{2}   ….. kroṃ is ti oy …..
{3}   ….. ple oy ta vraḥ kantai …..
{4}   ….. mratañ tve puṇya …..
{5}   ….ñ kñuṃ vraḥ …..
{6}   ……….
{7}   ……….
{8}   ……….
{8}   ……….
{9}   ….. jmaḥ ge kantai …..
{10}   ….ṅgau canlek …..
{11}   ….. oy ta vraḥ …..
{12}   ….. ta vraḥ ka…..
{13}   …..ṅ ‘añ …..
{14}   ……….

Inscription 764 (site: Vat Ang PISEI, area: Kampong Speu, Saka year: 6-7C)
{1}   …. ‘aṅ n…..
{2}   … ku pāṅ ku kdo …
{3}   … pa ku pcam ku svaṅ …..
{4}   … ku kandin ku raṃnoc vraḥ ku …
{6}   … ku kañjuṅ ku sraṅe ku …
{6}   … stau vrai ta siy va kreṅ va kdoñ …
{7}   …ṭ va seṅ va ..ṇ ‘aras ku …
{8}   ….. jap ku …..
{9}   ….ṅ is ti …..
{10}   ….k ….o t…..

Inscription 766 (site: Vat TRALEW KEW, area: Kompong Chnang, Saka year: 6-7C)
{1}   ….. ‘aṅkay 1 vā …..
{2}   … hve… 1 ku kaṃput 1 …..
{3}   … sraṅe 1 ku rahval 1 ku kaṃ ….
{4}   … vā vñau 1 ‘me vā kaṃdot 1 vā kaṃ …..
{5}   … kdas 1 vā kansen 1 vā tmāṅ 1 vā …
{6}   ..ṣudāsa 1 vā puphes 1 ku dvār 1 vā …..
{7}   ….v..ḥ 1 ku kañcas 1 …..

Inscription 785 (site: Prasat Ang Preah THAT, area: Kampong Speu, Saka year: 6-7C)
{1}   vraḥ kamratāṅ ‘añ
{2}   caranta punya
{3}   pu yāṅ ‘añ …..

Inscription 786 (site: Tuol Vat CAS, area: Kompong Chnang, Saka year: 6-7C)
{1}   ….. vrau ‘a….. vā ‘acṛtaviṣa ku sas…. jā tāya
{2}   … vrau ku si kto vā ‘ana….ṛus ku surabhi ….. kañcala
{3}   ….. ku tdes kon ku …kon ku … dik pau ku … vā pūrnnamī vā
{4}   ku māya vā daśamī ku vala… kon vā kjīṅ ku sa’ap ….. kon ku vi
{5}   …ṇ vā sreṅ ku cke ‘āṅ va cra’eṃ ..ḥ vo…..
{6}   ku saṃlāt ku ‘abhinava ku taṅku ku vlac ku k… ku kaṅ vrāṅ ku..ṭu
{7}   ….. vrau pratyanta ku dik phik ku tuktara ku kaṃ….ṭta va svāmihita
{8}   …ṇ vidyāśuddha vā ‘ās ta vraḥ ku maṇḍakīnī … vā puruṣakāra
{9}   …caturddaśī ku cāṃ vā bhanda vā kan’āk ku ‘anindita …ṭa vā naraṅkama
{10}   ….. ku kmer ku draṅ nāṃ ‘aḥhvajja ‘aṃvauhv…pinda kñuṃ vraḥ kamratān
{11}   ‘añ ….. 20-5-10 sre sare 3 ….. daṃriṅ to
{12}   … neḥ gui roḥ ‘aṃnoy mratāñ yajamāna …y ta vraḥ
{13}   ……….

Inscription 787 (site: Vat Ang Preah DAY, area: Kandal, Saka year: 6-7C)
{1}   ….. ku kañcek 1 kon ku
{2}   ….. ku kmauhv kon ku kmauhv 1 va tanlāṅ
{3}   ….au 1 kon kvauhv kon ku …..
{4}   … va ta…..

Inscription 788 (site: Vat Ang SEREI, area: Kampong Speu, Saka year: 6-7C)
{1}   ……….
{2}   ….. 1 kon ku 1 ku …
{3}   ….. sarvvapiṇḍa savāla
{4}   ….. sre vnur pāda sal moy
{5}   ….. rājagṛha doṅ vraiy
{6}   …..ṅgāditya ai ta vraḥ kamratāṅ
{7}   …ṇ tarapp ti pūrvva gui vnur ti dakṣi
{8}   ….. kon vnaṃ tmur 60-7 krapi 20
{9}   ….. mratāṅ ‘añ śrīgovinda
{10}   ….. doṅṅ tul tara…..i

Inscription 790 (site: unknown, area: unknown, Saka year: 6C)
{1}   ‘aṃnoy poñ siṅ yajamāna ‘āy ta
{2}   kpoñ kaṃmratāṅ ‘añ kñuṃ ta siy vā
{3}   salmuhan 1 vā tmān 1 ….. 1 vā caṃpot
{4}   1 vā paroy 1 vā krahoṅ 1 kñuṃ ta kantai
{5}   ku clau 1 ku citt ‘avai 1 ku smaṅ 1 ku
{6}   skāñ 1 ku kañcas 1 ku kalpit 1 sre ‘āy
{7}   ‘āvāsa pāda kāc moy sanreyy
{8}   sre ‘āy teṃ vinau tloṅ 3 sre ‘āy
{9}   tnal vihār tloṅ 2 sre ‘āy stuk
{10}   loc tloṅ 3 sre ‘āy stuk sgaḥ phoṅ
{11}   tloṅ 7 sre man poñ kaṃvau saṃ vyavahāra
{12}   doṅ poñ ‘akṣaragupp uttarīya
{13}   poñ kaṃvau pañjau gui ta poñ yajamāna
{14}   siṅ tloṅ 1 sre ‘āy vrahmavira
{15}   pāda kāc moy sanrey sre me
{16}   heṅ ‘añ tloṅ 1 sre teṃ vreṅ tloṅ …..
{17}   ….. sre teṃ saṅke tloṅ 1 je = sarvvapiṇḍa
{18}   ….ṭloṅ.

Inscription 808 (site: Prasat OLOK, area: Siem Reap, Saka year: 6-7C)
{1}   ‘aṃnoy poñ ru…..
{2}   ‘añ śrīvṛṣabhaddhvaja …..
{3}   …vā homa 1 vā can…..
{4}   … ku karata 1 ku …i … 1 kon ku 1 ku kan’a 1 sa
{5}   …ṇ 1 krapi 2 tmur 20-7 daṃriṅ cdiṅ hat 1 sre cacāk
{6}   ‘aṃnoy poñ mitra siṅ ta vraḥ
{7}   kamratāṅ ‘añ śrīnaimiśeśvara vā …
{8}   …ṇ 1 vā kandai 1 vā trayodaśī 1 vā viśākha 1 vā
{9}   ….. 1 ku kandehv 1 ku ‘me kandai 1 …..
{10}   ….. viśākha 1 ku dmā 1 sarvvapiṇḍa …..
{11}   ….. cdiṅ hat.

Inscription 810 (site: Tuol MOW, area: Kandal, Saka year: 6-7C)
{1}   ……….
{2}   …..a… ku k… 1 ku vrau 1 …..
{3}   ….. 1 ku kanlat 1 ku …vak 1 ku juṅ kandeṅ …..
{4}   ….. lāṅ toṅ ku jul 1 ku kañj…..
{5}   …ṇ 1 ku hāṅ ku vaḥ seṅ 1 ku sal vṅā …..

Inscription 811 (site: NAK TA TRAS, area: Kandal, Saka year: 6-7C)
{1}   ….. mās 1 sre tel ruṅ
{2}   ….. 1 mā….. jeṅ travaṅ vraḥ mās 3
{3}   ….. jeṅ travaṅ ….. o sre jaṃnāhv ‘āy lvāṅ
{4}   …..śada 1 toṅ 20-1 ..ṭni taṃliṅ 2 saṃritt to ga ta vraḥ
{5}   ….. ni vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrīpinākīśvara droṅ vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{6}   ….. droṅ ge kñuṃ vraḥh guī tel mratāñ svāmi … oy ta ….
{7}   ….ṛaśīla droṅ poñ vi…..
{8}   ….. 1 care…..

Inscription 818 (site: Prasat KHLAW, area: Siem Reap, Saka year: 6-7C)
{1}   ….. ‘añ ni vraḥ kamratāṅ ‘añ śrībhadr…..ṅ
{2}   ….. tel … oy … mratāñ …..
{3}   ….ṭrārāma ta nai …..
{4}   ….. cas gi …..
{5}   ….. poñ …..
{6}   ‘aṃnoy mahā….. ke ta ‘a… man niṣkraya ta
{7}   vraḥ kamrateṅ ….. cloṅ ‘avadhi gī tel oy
{8}   ….p gi ge ta sak gi ge ta pre roḥ gi …..
{9}   ….. ge cer ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ ge daṇḍa
{10}   ….. puṇya mratāñ khloñ gūha ta ai…
{11}   nai ….ṅ vraḥ ….. gi tel psaṃ paribhoga toṅ vraḥ
{12}   kamratāṅ ‘añ śrībhadreśvara ….. gomahiṣakṣetrārāma ta nai ge vraḥ phoṅ
{13}   ….. paṃre …jā ple ‘nak
{14}   lok kñuṃ ge vraḥ ….. toy
{15}   neḥ ‘a….. ṇya

Inscription 884 (site: Trapang Veng, area: TRA-VINH, Saka year: 6-7C)
{?} po cas sūryya dat

Inscription 903 A (site: NAK TA SVAY DAMBA, area: Kandal, Saka year: 6-7C)
{1}   ….. ku …..
{2}   ….. moy …..
{3}   ….. vraḥ mukhaliṅga ne…..
{4}   ….. pre gui …..

Inscription 903 B (site: NAK TA SVAY DAMBA, area: Kandal, Saka year: 6-7C)
{1}   ….. ‘añ oy ka….. ta vraḥ cara…..
{2}   ….ṛu mañ…..vadyā …..
{3}   ….. dnem ver ‘asohv vraḥ raṅko tloṅ …..
{4}   ….. 1 slā plon 2 pan ne…..
{5}   ….. ta gi roḥ cāturjāta …..
{6}   ….. ‘aṃnoy poñ …..
{7}   ….. cāturjāta vā ver vā poñ ta oy …..

Inscription 922 (site: MEBON-O, area: Siem Reap, Saka year: 6-7C)
{1}   rathāṅghrinā trailo — –cchrayas sa imās —
{2}   — añ ta dau svaryya
{2}   — añ ta dau svaryyāga ta — 3 gi kā —
{3}   — ta gi jaṃnvon —
{4}   — tāṅ añ ta dau svaryyā —
{5}   — –ṅ añ śrīcampeśvara kñuṃ —
{6}   — ple la- prathamāditya 1 ple la —
{7}   — 1 mahān sak 1 —

Inscription 939 (site: Angkor Borei, area: Ta Kev, Saka year: 6C)
{1}   ….. ket jyeṣṭha jyeṣṭhanakṣatra candradivasavāra …..
{2}   ….. mratāñ kloñ bhavapura sme …..vvaṃ pi …..
{3}   ….. va nuv kñuṃ vraḥ kamratāṅ ‘añ dik kñuṃ ley ge …..
{4}   ….. tel ge kamratāṅ ‘añ śrīsvāmicāturvvidya …..
{5}   ….. ‘aṃvi … vraḥ kamratāṅ ‘añ śrītribhuvanaṃjaya ple ge pre roḥ …..
{6}   ..ṃā … gi roḥ doṣa ge … dok vraḥ kamratāṅ ‘añ puruṣottama doṅ vraḥ kamratāṅ ‘añ … v…..
{7}   ‘añ śrīsvāmicāturvvidya pre vrau maleṅ ksok toy gi poṣaṇā ‘aṣṭadiśa ta gi sruk bhavapura …..
{8}   y ge smāṅ ple jnaṅ soṃ doṅ cmaṃ dikk doṅ cmaṃ sñakk vraḥ kamratāṅ ‘añ śrītribhuvanaṃjaya ge ….. gi neḥ … ma …..
{9}   ṅ saṃrat pañcabhāga tloṅ 1 moy tṅai ge gi ta doṅ coṅ gi neḥ kanloṅ it ta pon ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī…..

Inscription 940 (site: NAK TA BAK KA, area: Kandal, Saka year: 6C)
{1}   ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ ni gui dok vraḥ
{2}   kamratāṅ ‘añ śrīpiṅgaleśvara moyy ‘aṃpel
{3}   ple gui knañ 3 dok kpoñ kamratāṅ
{4}   ‘añ kamratāṅ slot moyy ‘aṃpel ple gui
{5}   knañ 3 dok śarvvāśrama 2 ‘aṃpel ple gui knañ
{6}   4 dok vraḥ kamratāṅ ‘añ śrībhadreśvara moyy
{7}   ‘aṃpel ple gui knañ 2 dok vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīpuṣkareśvara
{8}   moyy ‘aṃpel ple gui knañ 2 gui tel
{9}   ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ pre pek ‘āy tīrthagrāma
{10}   gui cuḥ lah tleṅ lah ge ta ckop gui ge
{11}   ta dap gui ge cmer ‘ājñā ge daṇḍa.

Inscription 956 A (site: Samrong, area: Prey Veng, Saka year: 6C)
{1}   ‘aṃnoy mratāñ yajamāna ta vraḥ kamratāṅ ‘añ svayambhu
{2}   dhūli ‘añ gui ta pamas jnau ku kandriṃ ku tpit tmāñ canlek m…
{3}   kñuṃ ku ta’ek kon ku vā bhān ku ‘aṃdnā ku yarān ku yaroñ
{4}   ku martta ‘nak kon ku ku ‘anis ku sa’ap ku sa’ap kto
{5}   kon ku ku cvai ku kañcus vā bhe ku kañcauṅ ku ‘anrok
{6}   kon ku vā santos ‘me stoy kon ku vā …y ku gurudaiva
{7}   neḥ gi roḥ kaṃnet santāna yeṅ ta gi ta vraḥ pāda stac dau parameśvara ‘ji yeṅ piy
{8}   toy mātṛpakṣa loñ lakṣana jā senāpati kantāl vala tmāl ‘āy vraḥ caṃpak teṃ
{9}   teṅ ‘yak jā devī ka=lṣṭa ‘āy bhāvapura teṅ pit ti oy ta khloñ vala kamrateṅ ‘añ ta vraḥ
{10}   ‘ji vraḥ pāda kamrateṅ ‘añ ta stac dau īśvaraloka ta jmaḥ loñ haradhārmma ta trvac paṃcāṃ ‘aṃvi kāla
{11}   vraḥ pāda stac dau parameśvara gi ta nāṃ ‘ji yeṅ mok ‘aṃvi bhavapura paṅket kvan pvan ‘nak si piy ‘nak kantaiy
{12}   loñ vāsudeva loñ loñ loñ satyapāla loñ śrirājaka teṅ indrani teṅ vasudevi teṅ pavitra
{13}   teṅ indrāni teṅ vasudevi ti oy ta mratāñ śrīprathivinarendra teṅ pavitra ti oy ta kamrateṅ ‘añ vraḥ mūl
{14}   ta kanmvay khloñ vala kamrateṅ ‘añ ta vraḥ ‘mā vraḥ pāda kamrateṅ ta stac dau īśvaraloka man vraḥ
{15}   pāda stac dau parameśvara stac ‘āy ṛdval pandval ta mratāñ śrī prathivinarendra pre thve kālyanasiddhi
{16}   leṅ vvaṃ ‘aṃpān vraḥ kaṃvujadeśa pi javā cāp ley oy vraḥ dākṣinā bhūmi sratāc ṛdval nu sarvvadravya
{17}   ‘val ta mratāñ śrī prathivinarendra mratāñ śrīprathivinarendra oy ṛdval ta teṅ vasudevi oy
{18}   sratāc ta teṅ indrāni dep nu loñ vāsudeva ta khlai paṅgaṃ dep paṅgaṃ thpvaṅ nivedana leṅ
{19}   kamrateṅ kaṃtvan ‘añ viṅ oy prasāda bhūmi sratāc ṛdval ta loñ vasudeva nu teṅ vasudevi
{20}   nu teṅ indrani kaṃpi kula mratāñ śrīprathivinarendra yok sthāpanā vraḥ viṣṇu ‘āy
{21}   ṛdvāl oy ta teṅ vāsudevi man mratāñ śrī sātyayuddha nu mratāñ śrīripumatha
{22}   kvan mratāñ śrīprathivinarendra gi ta oy sruk neḥ ta vyar loñ vāsudeva mūla
{23}   neḥ gi nu yeṅ saṃ mūla nu mratāñ śrīprathivinarendra man khloñ vala kamrateṅ ‘añ vrahma
{24}   man ta pi kṣatrāndhara sahaja hoṅ gi pi yeṅ dau saṃ mūla nu mratāñ śrīprathivinarendra
{25}   ta gi rāja vraḥ pāda stac dau viṣṇuloka loñ vrāhmanapās ta kvan teṅ vasudevi
{26}   dār mratāñ śrīsātyayuddha khloñ mukha vraḥ tamrya loñ ‘yat pha’van mūla
{27}   loñ narāy ta kvan teṅ indrani daśādhikṛta paṃcāṃ teṅ hyaṅ narendra ta kvan teṅ pavitra
{28}   ket ta kamrateṅ ‘añ vraḥ mūla ti oy parigraha ta vraḥ pāda kamrateṅ ‘añ
{29}   ta stac dā īśvaraloka teṅ nau ta pha’van teṅ hyaṅ narendra ti oy vrāhmana rājapurohita
{30}   ta jmaḥ mratāñ khloñ gauri vraḥ pāda kamrateṅ ‘añ ta stac dau īśvaraloka svaṃ
{31}   prasāda bhūmi vraḥ teṃm cyak khvit tra’eḥ vraḥ pi svāy kraliṅ vraḥ xxx sleṅ
{32}   kanlaḥ thnal viṣṇu xxx vraiyā krapās kañcaḥ oy parigraha bhūmi ta roḥ neḥ ta teṅ
{33}   hyaṅ narendra sratāc jmaḥ haripura teṃ man vraḥ pāda stac dau viṣṇuloka stac dau pi tāc vraḥ
{34}   tamrya ta jmaḥ vraḥ śrijaiyaśikṣadhārmma pandval pre hau sāra tāc man vraḥ pāda stac
{35}   dau viṣṇuloka sthāpanā vraḥ vira jyak vraḥ tvāt oy vraḥ dakṣiṇa bhūmi ta ‘apāla neḥ
{36}   ta mratāñ śrīśatyāyuda ta ‘ji yeṅ toy mātṛpakṣa bhūmi paroy pana homa thhval kandan
{37}   vraḥ pāsa traṅey trāy trāy kandan kralā sandhanipura devixxxtaliñ
{38}   oñ vraḥ jraiy kandan x travāṅ sandha man vraḥ pāda stac dau viṣṇuloka
{39}   stac dau cāp tamrya ‘āy vnaṃ vraḥ pāda kamrateṅ ‘añ ta stac dau īśvaraloka dau
{40}   ukk gi pi teṅ hyaṅ narendra dau man kamrateṅ ‘añ vraḥ mūla dā teṅ pavitra ta ‘me teṅ
{41}   hyaṅ narendra uk teṅ ṇau ta ph’van ti oy ta vrāhmana rājapurohit ta jmaḥ mratāñ
{42}   khloñ gauri man lvaḥ ldau kamrateṅ vraḥ mūla kḷṣṭa teṅ pavitra ta ‘me teṅ hyaṅ narendra
{43}   ta ti praveṣa vraḥ pāda kamrateṅ ‘añ ta stac iśvaraloka dā prasāda bhūmi ldau ta
{44}   vraḥ pāda stac dau viṣṇuloka cāt thve semavidhi sāṅ gol duk ta praśāṣṭa ‘āy sratāc
{45}   oy ta ‘ji yeṅ ta jmaḥ teṅ soṃ ta kvan teṅ pavitra toy mātṛpakṣa gi pi yeṅ mān
{46}   sruk ‘āy ldau teṅ hyaṅ ta kvan teṅ vasudevi ta ket ta mratāñ śriprathivinarendra gi ta
{47}   dau prapvan daiy mahānasa pramān sanduk man vraḥ pāda kamrateṅ ‘añ ta stac
{48}   dau iśvaraloka svey vraḥ dhārmmarājya oy jmaḥ teṅ hyaṅ jā tāñ kamrateṅ ‘añ
{49}   kṣitindradevi mratāñ śrisatyāyuddha viṅ jā senāpati kantāl vala loñ narāy
{50}   kvan mratāñ śriripumatha jā senāpati bhavanāga loñ sān mūla jyak sthalā sthāpanā
{51}   ‘āy sratāc praṃpi prāsāda yeṅ ta gi ti cat iss sruk neḥ phoṅ oy ta vraḥ ‘āy sratāc
{52}   dep vraḥ pāda kamrateṅ ‘añ ta stac dau iśvaraloka oy prasāda kañyaṅ vravavv vnur vraḥ kadyaṅ
{53}   yogapura drā’āṅ saṅ kāsarā vinlo le vnur taṃrel kṛṣṇa pāt ye dik oy man srac
{54}   sthāpanā man kathā kamrateṅ ‘añ kṣitindradevi kḷṣṭa vraḥ pāda kamrateṅ ‘añ ta stac dau
{55}   iśvaraloka pandval ta mratāñ śrisatyayuddha nu mratāñ śriripumatha pre dau sthāpanā rupa
{56}   ‘āy vak ek jmaḥh gapatikṣitatindra duk caṃnāṃ sapp kṣatra raṅko ta cha’in pratidina
{57}   xxx thlvaṅ 10-x kalpanā tāñ kamrateṅ ‘añ kṣitindradevi duk ta vraḥ rik man naiy grā ta xxx
{58}   xxx ‘āy ta kule yeṅ ta jā svāmi dravixxxs ta duk praśaṣṭa neḥ mratāñ śrisatyayudha nu mratāñ
{59}   śriripumatha neḥ syaṅ kvan mratāñ śriprathivinarendra ta gi rāja vraḥ pāda stac dau iśvaraloka
{60}   74ṅ śaka gi nu duk praśaṣṭa neḥ ta gi rāja vraḥ pāda stac dau paramaśivaloka teṅ ‘yak jā svāmi
{61}   loñ haṅsa jā senāpati varākagoma sthāpanā vraḥ śaṅkara xxx xxxṛdvāl le vnur.

Inscription 557 E (site: Tuol Vat Komnu, area: Takeo, Saka year: 533)
{1}   kñuṃ vraḥ kamratāṅ ‘añ…..śara man mratāṅ ‘antār oy saṃ paribhoga ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ kamratāṅ teṃ kroṃ ramaṃ 7 caṃreṅ 11 tmīṅ viṇa kañjaṅ lāhv 4
{2}   caṃ’uk va paṃre kralā vraḥ 20-2 kñuṃ sre 40…. tmur 100 krapi 20 sre ai kantok 10-7 sre ai caṃrai sanre 4 sre ai knar teṃ sanre 4 sre ai piṅ tvaṅ sanre 10 sre ai pradul sanre 2
{3}   sre ai….1 laṃ ‘añ sanre 2 daṃriṅ ai panlaxaṅān 1 jmaḥ ge raṃ carumatī 1 priyasenā 1 ‘aruṇamatī 1 madanapriyā 1 samarasenā 1 vasantamallikā 1 jmaḥ ge caṃreṅ tanvaṅgī 1 guṇadhārī 1 dayitavatī 1 sārāṅgī 1
{4}   payodharī 1 ratimatī 1 stanottarī 1 rativindu 1 manovatī 1 pit ‘añ 1 juṅ poñ 1 tmiṅ kanjaṅ sakhipriyā 1 madhurasenā 1 tmiṅ vīṇa gandhinī 1 tmiṅ lāhv vinayavatī 1 jmaḥ caṃ’uk va laṅsoṅ 1 va tpun 1 va ‘ahvāṅ ‘aṃve ley 1
{5}   va sa’uy 1 va cke 1 va kañcan 1 va śivadāsa 1 va toy bhāgya 1 va kroṅ 1 va ṅā 1 va lābha 1 va laxu 1 va santos 1 va soc tarka 1 va ragāl 1 va prāsāda 1 va vrau 1 va ta’ūṃ 1 va krāñ 1 va kcī 1 va rapak 1 va cmā 1 jmaḥ ‘naka sre
{6}   va tvaḥ 1 va tpaṅ 1 va ‘aras 1 va caṃ’uk vraḥ 1 va tvin 1 va toh 1 va tyx 1 va xāṅ 1 va crañ 1 va knāy 1 va cke 1 va tvāṅ 1 va kaṃpoñ 1 va jyeṣṭhahvarmma 1 va tvoc 1 va daśamī1 va ‘adās 1 va phāñ 1 va panlas 1 ku cpoṅ 1 ku vnāk 1
{7}   ku ‘asaru 1 ku tacaṅ 1 ku tvāṅ 1 ku ta’āy 1 ku knur 1 ku mañjarī 1 ku tyor 1 ku yatey 1 ku yapan 1 ku śaṃṅkha 1 ku ya’ir 1 ku yaluṅ 1 ku raṅap 1 ku lahve 1 ku raṃnoc ta mān 1 ku klaṅ vroṅ 1 ku tyuṅ 1 ku tvuc 1
{8}   ku ravā 1 kon ku 2 ku kañheṅ 1 ku men kan 1 ku poñ vraḥ ‘añ 1 ku kpoñ 1 ku laṅgāy ! ku syāṃ po 1 ku taṃve ru 1 ku vaḥ kloñ 1 ku ‘aras 1 ku ‘asaru 1 ku vaḥ cī 1 ku putiḥ 1 ku mratāṅ 1 ku mratāṅ jīva 1 ku vrau srac 1
{9}   ku ‘aṃvai ru 1 kñuṃ vraḥ maṇīśvara ‘aṃnoy ‘ācāryya kandin 1 va nirākranda 1 va śivadāsa 1 va haradāsa 1 va kñuṃ vraḥ 1 va kiṅkara 1 va puṇyāśraya 1 va mitradatta 1 va dhara 1 kantai kloñ mratāṅ 1 loṅ ‘añ 1 ku ‘aras 1
{10}   …ḷ vṅā 1 tmur 10.

Inscription 557 N (site: Tuol Vat Komnu, area: Takeo, Saka year: 533)
{1}   traitrīśottarapañcaśata śaka parigra(ha) trayodaśī ket māgha puṣyanakṣatra tulalagna poñ uy oy kñuṃ ai ta kpoñ kamratāṅ ‘añ va klapit 1 va kantāṅ srāṅ 1 va tloṅ 1
{2}   va kcār 1 ku kantau 1 kon ku va ‘alaṅ 1 ku yaleṅ 1 tmur 60 krapī 2 vave 10 toṅ tneṃ 40 sre sanre 2 ai ‘aṃpoṅ kñuṃ ‘aṃnoy jaṃ ‘añ ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ mahāgaṇapati
{3}   va nñā 1 va kantāṅ 1 va knoc 1 va tmo 1 va daśamī 1 ku koñ vraḥ 1 ku juṅ poñ 1 kon ku 1 ku mānra ‘añ 1 ku plas 1 tmur 20 kantai ta pos oy (ya)jamāna kpoñ 1 ta cuḥ tṅai vraḥ jon vṅe ṅnau danhuṃ 1 ci ‘añ tāñ 1

Inscription 557 S (site: Tuol Vat Komnu, area: Takeo, Saka year: 533)
{1}   ‘āṅ vraḥ ‘añ 1 dalā ‘añ 1
{2}   ku tpoñ 1 ku lacak 1 kon ku 3
{3}   mratāṅ bhānu 1 kñuṃ ku tanmāru 1 va lavo 1

Inscription 600 E (site: Angkor Borei, area: Ta Kev, Saka year: 533)
{1}   kñuṃ vraḥ kamratāṅ añ — śvara man mratāṅ antār oy saṃ paribhoga ai ta vraḥ kamratāṅ añ kamratāṅ teṃ kroṃ z ramaṃ 7 z caṃreṅ 11 tmīṅ viṇa kañjaṅ lāhv 4 z
{2}   caṃ-uk va paṃre kralā vraḥ 20-2 kñuṃ sre 40 — tmur 100 krapi 20 sre ai kantok 10-7 sre ai caṃrai sanre 4 sre ai knar teṃ sanre 4 sre ai piṅ tvaṅ sanre 10 sre ai pradul sanre 2 z
{3}   sre ai -l laṃ añ sanre 2 daṃriṅ ai panla . aṅān 1 jmaḥ ge raṃ z carumatī 1 priyasenā 1 aruṇamatī 1 madanapriyā 1 samarasenā 1 vasantamallikā 1 z jmaḥ ge caṃreṅ z tanvaṅgī 1 guṇadhārī 1 dayitavatī 1 sārāṅgī 1
{4}   payodharī 1 ratimatī 1 stanottarī 1 rativindu 1 manovatī 1 pit añ 1 juṅ poñ 1 z tmiṅ kanjaṅ sakhipriyā 1 madhurasenā 1 tmiṅ vīṇa gandhinī 1 tmiṅ lāhv vinayavatī 1 z jmaḥ caṃ-uk va laṅsoṅ 1 va tpun 1 va ahvāṅ aṃve ley 1
{5}   va sa-uy 1 va cke 1 va kañcan 1 va śivadāsa 1 va toy bhāgya 1 va kroṅ 1 va ṅā 1 va lābha 1 va la . u 1 va santos 1 va soc tarka 1 va ragāl 1 va prāsāda 1 va vrau 1 va ta-ūṃ 1 va krāñ 1 va kcī 1 va rapak 1 va cmā 1 z jmaḥ ‘nak sre z
{6}   va tvaḥ 1 va tpaṅ 1 va aras 1 va caṃ-uk vraḥ 1 va tvin 1 va toh 1 va ty . 1 va . āṅ 1 va crañ 1 va knāy 1 va cke 1 va tvāṅ 1 va kaṃpoñ 1 va jyeṣṭhahvarmma 1 va tvoc 1 va daśamī 1 va adās 1 va phāñ 1 va panlas 1 ku cpoṅ 1 ku vnāk 1
{7}   ku asaru 1 ku tacaṅ 1 ku tvāṅ 1 ku ta-āy 1 ku knur 1 ku mañjarī 1 ku tyor 1 ku yatey 1 ku yapan 1 ku śaṃṅkha 1 ku ya-ir 1 ku yaluṅ 1 ku raṅap 1 ku lahve 1 ku raṃnoc ta mān 1 ku klaṅ vroṅ 1 ku tyuṅ 1 ku tvuc 1
{8}   ku ravā 1 kon ku 2 ku kañheṅ 1 ku men kan 1 ku poñ vraḥ añ 1 ku kpoñ 1 ku laṅgāy 1 ku syāṃ po 1 ku taṃve ru 1 ku vaḥ kloñ 1 ku aras 1 ku asaru 1 ku vaḥ cī 1 ku putiḥ 1 ku mratāṅ 1 ku mratāṅ jīva 1 ku vrau srac 1
{9}   ku aṃvai ru 1 z kñuṃ vraḥ maṇīśvara aṃnoy ācāryya kandin 1 va nirākraṅda 1 va śivadāsa 1 va haradāsa 1 va kñuṃ vraḥ 1 va kiṅkara 1 va puṇyāśraya 1 va mitradatta 1 va dhara 1 kantai kloñ mratāṅ 1 loṅ añ 1 ku aras 1
{10}   — . l vṅā i tmur 10 z

Inscription 600 N (site: Angkor Borei, area: Ta Kev, Saka year: 533)
{1}   traitrīśottarapañcaśata śaka parigraha trayodaśī ket māgha puṣyanakṣatra tulalagna z poñ uy oy kñuṃ ai ta kpoñ kamratāṅ añ z va klapit 1 va kantāṅ srāṅ 1 va tloṅ 1
{2}   va kcār 1 ku kantau 1 kon ku va alaṅ 1 ku yaleṅ 1 tmur 60 krapī 2 vave 10 toṅ tneṃ 40 sre sanre 2 ai aṃpoṅ z kñuṃ aṃnoy jaṃ añ ai ta vraḥ kamratāṅ añ mahāgaṇapati z
{3}   va nñā 1 va kantāṅ 1 va knoc 1 va tmo 1 va daśamī 1 ku koñ vraḥ 1 ku juṅ poñ 1 kon ku 1 ku mānra añ 1 ku plas 1 tmur 20 kantai ta pos oy yajamāna kpoñ 1 ta cuḥ tṅai vraḥ jon vṅe ṅnau danhuṃ 1 ci añ 1 tāñ 1

Inscription 600 S (site: Angkor Borei, area: Ta Kev, Saka year: 533)
{1}   āṅ vraḥ añ 1 dalā añ 1
{2}   — ku tpoñ 1 ku lacak 1 kon ku 3
{3}   — mratāṅ bhānu 1 kñuṃ ku tanmāru 1 va lavo 1

Inscription 748 (site: Vat VIHAR TRAN, area: Kandal, Saka year: 535)
{5}   ple śālā ku…ṃī ku tāñ ku ‘a-s….ga vraḥ
{6}   ku vraḥ ..ṭāṅ ku kdep ku ‘aṃval ku poñ vamā….
{7}   ku vrau ku poñ tāṅ piṇḍa ple śālā 10 ple ….
{8}   -n kon ‘naṅ va pa’añ ku — iśā.. ku ..ñ….
{9}   kantri ku ye tāṅ caṃdak va kantrāṅ ku duṅ ….
{10}   vña ku ..au….va kdeca va …ḥ pau pi ku …pit….
{11}   kantak va .ḍā ku tpoñ so ku ..ñjarī ….
{12}   jīvadeva va tvau va pañcama va riśarmma va kan’ās va
{13}   lṛhv va tmat ku mra….ṅ kon ku pau tai va kl….
{14}   rmmadeva kloñ mratāṅ kon kloñ mratāṅ ….
{15}   canmat 20-3 ksor 20/10 lāṅ 20-1 ….
{16}   ..ṭeṃ 20 ….ṇ teṃ 20-2.

Inscription 138 (site: Prasat TOC, area: Kompong Chnang, Saka year: 542)
{1}   vācattvāliṃśottarapañcaśataśakaparigraha moy roc…..
{2}   oy kñuṃ ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīprabhāsasomeśvara kantai man oy …..
{3}   yajamān vraḥ ta jon pañjā ta …. ‘añ 1 kñuṃ 4 ‘amṛtapati …..
{4}   ‘añ 1 kñuṃ 2 jip ‘añ 1 kñuṃ 1 ka ‘añ 1 kñuṃ 2 …. ‘añ 1 kñuṃ 1 …ṇ ‘añ 1 kñuṃ 2 raṃśā ‘añ ….
{5}   kñuṃ 1 ci ‘añ tañ 1 kñuṃ 1 ku moṅ 1 ku garap 1 kñuṃ 1 ku yā … 1 ku ci ku ..ṇ …ṛvva vā gmit 1 vā k…. kñuṃ 1 ku …
{6}   -nmāñ vā cau vraḥ droṅ paṃnoss caṃnaṃ vā kamval pramaḥ ku la… -nmāñ
{7}   ku kdot 1 ku roṅ 1 me kralā 1 me kralā sin 1 der tai 1 me … 1 ku —
{8}   -k yoḥ 1 ku gāminī 1 raṅ lveḥ ku vlac 1 ku tloṅ 1 me caṅol 1 me saṃ –ṅ
{9}   ku caṅap 1 me naṅā 1 ku panlo 1 ku pleṅ 1 ku yāṅ 1 me caṃpek 1 …..
{10}   ku yalā 1 ku yateṅ 1 der tai 2 ku pen 1 ku yalaṃ 1 ku ‘a……
{11}   …ku mās tandiṅ 1 der tai 1 ku caṅkūy 1 cloṅ jeṅ …. ku kjin 1 ku .
{12}   ..ḥv 1 ‘aṃraḥ ‘nak sre vā yāṅ 1 vā noc vraḥ 1 vā ‘añcan 1 vā ka…. 1 vā kanlaṅ
{13}   …. vā kañci raṃ 1 vā ….ṅ 1 vā kañjā 1 ku … saṃ 1 ku kra …. val vā …
{14}   ….. 1 ku loñ 1 ku yarāṅ 1 ku yarī 1 ‘aṃraḥ vā cke 1 vā ….
{15}   …. 1 vā pañcamī 1 ku guṇa 1 ku ‘aṃpas 1 ku …. 1 ku kvāstara 1 ku …
{16}   …. ku yaman 1 ku vyuṅ 1 ku vyā 1 ku ‘āy 1 ku yace 1 ku lon 1 ku kl-
{17}   …. 1 ku yateṅ 1 ‘aṃraḥ vā …. 1 vā kandās 1 vā cadil 1 vā ka.
{18}   …va 1 vā caṃlak 1 vā śrī 1 vā kaṃru 1 vā ‘aṃpek 1 vā ta’ac 1 vā agat 1
{19}   vā ..ḍarī 1 ku surabhi 1 ku taktek 1 ku vaṅā 1 ku prag 1 ku soḥ 1 me prason 1
{20}   ….ku vaṅā man sot 1 ku yater 1 vā knoc 1 vā kañcan 1 vā kaṇdat 1
{21}   ….joṅ 1 vā knoc sin 1 vā …. 1 vā hāc 1 vā jvān 1 vā kañjai 1 vā ‘aṃl….
{22}   ….vā tpañ 1 vā doṅ 1 vā cal 1 vā clok 1 vā pañcami 1 vā …
{23}   … yoḥ 1 vā tūc 1 vā …. sin 1 vā ratnadeva 1 vā cke 1 vā trā …
{24}   vā cke sin 1 vā mastiru 1 vā tvaṃ 1 vā ‘adat 1 vā snaṅ 1 vā vrau kandin 1
{25}   …. ka vraḥ vā caṭaka 1 vā stoy 1 vā vnāk 1 vā dvādaśī 1 vā
{26}   ….ṅga 1 vā kañcoṅ 1 vā yāṅ nāt 1 vā vanama …
{27}   …. vā kraṅ … vā vim 1 vā vi … gya 1 vā kralā pamok vā …..
{28}   …aṃ pas 1 …. vā …..ḥ satra vraḥ ku toy bhāgya
{29}   1 ku ‘an 1 ko ….ṃ vraḥ 1 ku …. 1 ku coṅ 1 j—
{30}   …1 vā ….. teṃ slik 1 ….
{31}   toṅ teṃ 60 …. krapi …..

Inscription 926 (site: THMA KRE, area: Kracheh, Saka year: 546)
{3}   śakaparigraha 546 māsa jyeṣṭhaḥ dina daśamī ket idāni śaṅkaranārāyanapratiṣṭhā z
{4}   aṃnoy poñ prajñākīrtti ta vraḥ kamratāṅ añ śrī suvarṇṇaliṅga saṃ paribhoga ta vraḥ kaṃmratāṅ
{5}   añ śrīśaṅkaranārāyaṇa z kantai ta yajamāna ta vraḥ kloñ mratāṅ vrau 1 kloñ yāṅ au 1 ge 2
{6}   kñuṃ ghoda vā bhānucan 1 vā īśvaracan 1 vā kanden 1 vā hidimva 1 vā vrau 1 vā droṅ 1 vā kañcār 1 vā kansiṅ 1 vā ca 1
{7}   vā kandiṅ 1 ge 10 caṃdak vā karoṃ 1 vā — 1 vā svāy 1 vā kaṭ0 1 vā vrau ramañ 1 vā caṃdak ge 7 anakantai ku juṅ ka
{8}   — candhān 1 ku pañ din 1 kon ku 1 ku kaṃvai 1 ku rahval 1 paon ku 2 ku hāṅ seṅ 1 ku ās ta vraḥ 1 ku anaṅ 1 ku yaṅ 1
{9}   ku ara – dai 1 ku sre 1 kon ku 1 ku vnur 1 kon ku 1 ku adaṃ 1 ku luṅ 1 ku tpoñ 1 ku niṣṭhura 1 kon ku 3 ku kandhas 1 ku śatru
{10}   ‘nak 1 ge 20-7 sarvvapiṇḍa ge phoṅ 40-2 tmur 20-10 daṃriṅ teṃ slā 200 sre mā vaṃrah gui 20
{11}   kaol — ta gui 200

Inscription 54 (site: KDEI Ang, area: Prey Veng, Saka year: 551)
{7}   ….ṣ droṅ kñumm droṅ daṃmriṅ nirvvāṇa toṅ teṃ ‘āy ta gui 100
{8}   slā ….. sre tel poñ śivadatta oy ‘āy ta ‘añ ge phoṅ tel
{9}   ‘añ oy ‘āy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śivaliṅga jmaḥ kñuṃ va purṇṇamī
{10}   1 ku saṅhvāṅ ‘añ dai va kandās va panhem va kaṃpoñ va uttara va cī vrau va saṃnap
{11}   va kandos kantaiy mratāṅ śanaiścara ‘aṃnoy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ ku vñau kñuṃ vraḥ
{12}   daiy ku omadās kon ku va ta’et ku pallavī kñuṃ ‘aṃnoy kurāk hvār ta vraḥ
{13}   va bhavadās ‘aṃnoy va jleṅ ta vraḥ kamratāṅ ‘añ va et ‘aṃnoy somakīrtti ta
{14}   vraḥ ku kdok ‘aṃnoy candrodaya ‘āy ta vraḥ ku yajuṅ ‘aṃnoy ‘ācāryya samudra ta vraḥ
{15}   va trayodaśī ‘aṃnoy poñ kantil ‘āy ta vraḥ ku devinī va tvau spid dik tāṅ
{16}   prajñāsen ‘āy ta ‘añ kñuṃ va tkol damriṅ slā teṃ ta gui 100 toṅ teṃ 60
{17}   ‘aṃnoy bhavakumāra va dharmmasāra toṅ slā jhe ‘antam nai vraḥ kamratāṅ ‘añ daiy
{18}   kaṃluṅ gui rudrāśrama ‘aṃnoy cī so ‘āy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ va tanlap

Inscription 9 (site: PHU-HUU, area: Sadec, Saka year: 561)
{9}   sre ‘aṃnoy kañheṅ vraḥ ‘añ lāṅ gus ‘āy ta vraḥ kamratāṅ
{10}   ‘añ śrībhaṭāra vīreśvara ai cpar pares sre sanre 100
{11}   tpal vraḥ kamratāṅ ‘añ śrībhaṭāra vīra ‘aṃnoy hap ‘añ
{12}   ‘āy vaṅ cak 1 sre sanre 80 tpal ‘aṃnoy kurāk
{13}   ‘añcan 1 sre sanre 40 ‘aṃnoy vraḥ ‘añ jeṅ
{14}   kaṃvaṅ sre sanre 20 ‘aṃnoy tāṅ kanmeṅ mrasir tpal 1
{15}   sre sanre 10 ‘aṃnoy tāṅ kanlaḥ droṅ pañ dinna tpal
{16}   teṃ suṅnāy 1 sre sanre 10 ‘aṃnoy tāṅ rut tpal ci
{17}   pu yāṅ 1 sre sanre 4 ‘aṃnoy kliṅ guṇadeva sre sanre 20
{18}   sre vraḥ kamratāṅ ‘añ ai kon tarañ sre sanre 60 ‘aṃnoy
{19}   poñ mi kep gui tpal creṅ sre sanre 80 ‘aṃnoy naḥ taṅhvāy
{20}   tpal gui yoṅ kmau 1 sre sanre 60 ‘aṃnoy kloñ dmel
{21}   tpal karoṃ tamre 1 sre sanre 10 ‘aṃnoy puneṅ prajñāvan
{22}   tpal muni 1 sre sanre 10 ‘aṃnoy kloñ tok tpal kandvār
{23}   tok 1 sre sanre 100 ‘aṃnoy puvāṅ taṃnok tpal 1 sre sanre
{24}   20 ‘aṃnoy poñ din ai trās sre sanre 80 ‘aṃnoy
{25}   kloñ vnaṃ ‘añ tpal teṃ tuṅnot ai vnaṃ tāṅ kloñ 1
{26}   sre sanre 20 ‘aṃnoy poñ kloñ pañjas tpal 1 sre sanre
{27}   40 ‘aṃnoy pañ taṅhvāy tpal gui jray kaṃput 2 tpal
{28}   suk gaṃ toṅ teṃ 40 sre sanre 60 ‘aṃnoy sra kuṇḍalā
{29}   ‘añ tpal teṃ suṅnāy sin 1 slā teṃ ta gui 20-10 toṅ teṃ 20
{30}   ‘aṃnoy sugan ai tnāñ tpal 1 slā teṃ ta gui 100-20-3 sre
{31}   ai vraḥ kantai ‘aṃnoy po sramāñ sanre 4 sre ‘aṃnoy
{32}   śivadāsa sanre 4 ‘aṃnoy puvāṅ pañjas ai mu…..
{33}   ….. sre sanre 4.

Inscription 79 (site: Ta Kev ?, area: Kandal, Saka year: 561)
{7}   ‘aṃnoy mratāñ īśānapavitra ta kpoñ kaṃmratāṅ ‘añ sre jeṅ sruk ‘aṃnoy
{8}   tāṅ ci pa’añ jnāhv guī canlek yugala yau 2 vlaḥ 1 sre man jāhv ‘aṃvi ta vraḥ
{9}   kaṃmratāṅ ‘añ kaṃmratāṅ sruk nā jlaṅ ka’ol ‘aṃruṅ gui mā je 2 srū man dār jnāhv
{10}   gui tloṅ 10 dmār gui poñ śveta srū man dār sin tloṅ 10 dmār gui poñ cpoṅ poñ
{11}   vreṅ canlek yugala yau 1 ‘amval yau 1 dmār gui poñ rtu canlek yugala sin
{12}   yau 1 dmār gui poñ somavin poñ śubhaṅkara sre sin panlass neḥ sre nā jlaṅ
{13}   ka’ol mā je 2 sre vnāk srahvan tloṅ 1 sre ‘aṃnoy poñ syāṃ je 2 jnāhv
{14}   gui canlek ‘aṃval yau 1 vlaḥ 1 sre ‘aṃnoy poñ guṇadeva tloṅ 1 jnāhv gui
{15}   canlek yugala yau 3 ‘aṃval yau 1 sre ‘aṃnoy poñ yuṅ tloṅ 1
{16}   jnāhv gui canlek yugala yau 1 ‘aṃval vlaḥ 1 srū tloṅ 3 je 2 sre stuk
{17}   tlos ‘aṃnoy poñ laḥ ‘añ tloṅ 2 jnāhv gui prak so liṅ 1 kloñ
{18}   jhe vraiy oy gui noḥ sre sot ta vraḥ kloñ dār ṇibha canlakk
{19}   droṅ poñ śivacandra kon kloññ ‘aṃval yau 1 vlaḥ 1 tmur phem 1 srū
{20}   tloṅ 3 poñ mano dār canlek ukk yugala yau 2 tmeṅ gui man gui
{21}   noḥ sre tel oy ta vraḥ poñ rudrabhava sre ‘aṃnoy poñ
{22}   ‘ap ta vraḥ je 2 jnāhv gui canlek ‘aṃval vlaḥ 1 sre ‘aṃnoy ‘ācāryya
{23}   dharmmaśuddha ta vraḥ je 1 sre ‘aṃnoy poñ vidyākumāra ta vraḥ
{24}   je 2 sre praṅ kantāl tloṅ 1 piṇḍa gui sre tloṅ ṅ je 1.

Inscription 505 (site: KHAU RANG, area: Prachinburi, Saka year: 561)
{3}   kñuṃ ‘aṃnoy sināhv pragat ‘āy
{4}   ta vihār jmah ge vā sir kantai
{5}   ku yoṅ kon ku lāṅ si vā pār
{6}   kantai vā ku sol kon ku lāṅ tai
{7}   va raṅeh ku cih vā joṅ kantai
{8}   vā ku mās ku cū kon ku der tai lāṅ
{9}   tai pau tai ku sralañ kon ku
{10}   lāṅ tai pau tai caṃdak vā thar vā
{11}   din vā dharmmalābha daṃriṅ ‘āy
{12}   tnon slā ta gui 100-5 toṅ tneṃ 20 cmaṃ
{13}   gui vā men kantai vā ku laḥ kon ku lāṅ
{14}   sī pau sī daṃriṅ ‘āy ñiṅ vihār
{15}   slā ta gui tneṃ 100-20-3 toṅ tneṃ 100-20 cmaṃ
{16}   guivā kdok sarvvapiṇḍa savālavṛddha
{17}   kñuṃ phoṅ droṅ cmaṃ daṃriṅṅ 20-10-2
{18}   glaṅ vihār klas saṃrit 4 thās 2
{19}   srageḥ 20 pallaṅka taṅtoṅ taṃpoṅ
{20}   canlek uladdha jlī yau 7 kaṃvār
{21}   yau 7 kāpaṭa jlī yau 20-7 ksac
{22}   yau 10-2 kaṃvār yau 10 pnaṅ tridhā
{23}   vartma pi….. ‘āy car ku sanre
{24}   1 kanlaḥ ti ….. krapi dneṃ
{25}   5 poñ vu…..
{26}   kñuṃ ‘aṃnoy sināhv ‘añ ai ta vihār
{27}   ….. kantai vā ku dhan kon
{28}   ….. lāṅ sī pau tai thā…
{29}   ….. daṃriṅ 1 slā tneṃ
{30}   ….. tneṃ gui 10 gui saṃ
{31}   ….. ‘āy vihār ruṅ.

Inscription 910 (site: Tuol Ang SRAH THAT, area: Kandal, Saka year: 573)
{3}   ‘aṃnoy mratāñ ‘nantasvāmi ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrīkedāreśvara kñuṃ vā sop 1 vā ckap 1
{4}   vā juṅ rot 1 vā bhīnavapriya 1 niṣpriti 1 vā saṃpur toṅ 1 vā ‘adah ‘aleṅ 1 vā ta ‘aṃmṛt 1
{5}   vā kavos 1 vā mānudharmma 1 vā siddhiyātra 1 vā daśamī 1 vā lābha 1 vā klaṅ ‘aras 1
{6}   vā ‘aroka 1 vā velā 1 vā śiddhalakṣāra 1 vā dhakkarīsāra 1 vā vṅā ‘añ cheda 1 ku sraṅe 1
{7}   ku ta’in 1 ku ta’et 1 ku pa’oc ple śalya 1 ku mahi 1 ku prek 1 ku vṅā nuvāhi 1
{8}   ku sal ‘añ …..ja 1 ku tmī sme 1 ku saptamī 1 ku dvādaśī 1 ku man 1 ku ‘ansaṃ 1 ku
{9}   maṇḍakī 1 ku vṛddhī 1 ku can 1 ku niṣṭhala 1 vā mukhaprīti 1 k ku ….ṅ 1 ku vrau 1 ku klaṅ ‘aras 1.
{10}   sre man jauhv nu śaṅkha ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ tnal moy pāda ai kanlaḥ vrai
{11}   mās 2 ai tel ‘aṃvol mās 2 sre ‘aṃvi ta poñ vinayakīrtti ai teṃ
{12}   canloṅ mratāñ duvau mās 2 ai sruk sanre slā teṃ slik 1 toṅ teṃ
{13}   100 karomm poñ vimala soṅ ktiṅ toṅ slā ta gui tel oy ukk ti tel
{14}   poñ soṅ sru bhai 7 toṅ 10-7 canlek yugala yau 10-7 prak kośa kaṭṭī 2
{15}   pnaṅ pranāla kaṭṭī …. mās makuṭa liṅ ….. bhai 3 prak …..ka
{16}   ….. saṃrit laṅgau ….. hemā śa…..ṅ ….. teṃ je bhai 1.
{17}   kñuṃ kpoñ kaṃmratā( ku …. dho ….ṣ 1 ku laṅklaḥ 1 ku …..vai 1 ku ḍi…. 1 …..
{18}   ku pañjat 1 ku sal ‘aṃ….. ku …ṭ ….ḷ 1 vā …..
{19}   sre man jauhv nu ..ṭama ai sre vrai …..

Inscription 109 N (site: Prasat Preah THAT, area: Kampong Cham, Saka year: 577)
{11}   ‘aṃnoy kurāk kloñ vyādhapura ‘āy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī rudramahālaya
{12}   kñuṃ ta si vā tmeṅ vā vṅā vā ‘aras nai vā kantek vā kamdot vā kpaṅ vā mratāṅ vā
{13}   mrasañ vā kros vā can vā carita vā kañjā vā daśamī vā kaṃhak vā khal vā kvoṃ
{14}   vā nirguṇa vā srāṅ vā klaṅ ‘aras vā cpit vā taṅ ku vā vrau vā raṃnoc vraḥ
{15}   vā vṛddhi vā tmāṅ vā pleṅ vā kandoc vā chattī vā cloṅ vā ‘anrok vā
{16}   ktāṃ vā tye vā …vl…ḷān vā drañ vā kmen vā dmik vā vātahara vā vācamātra
{17}   vā kmau vā taru ….. vā skāk vā kandin kñuṃ ta kantai ku kdai kon ku vā kandaṃ ku …..
{18}   rek ku srī ku srac jīva kon ku vā kdap ku mās tāṅ ku kvan ku ‘anrok ku cke
{19}   ku saṃ’ap ku cpit ku caṃnaṃ cān ku lajeṅ ku kjaṅ vā ka’or ku cnai
{20}   ku ṭikā ku kanpuc ku seṅ vā hyaṃ ku vrahey vā raṅko vā kaṃhañ ku santap
{21}   vā cancān ku tanmāru ku kaṃveṃ ku ‘anek ku kantyar vā kamar ku laṅ vā laddu ku ….k
{22}   vrau ku yanoc ku smau ku ‘aṃvikā ku kdai ku ‘aras vā ‘anrok srāṅ ku …..
{23}   cancān ku vrau ku …. dharmma vā … ku ‘aras ‘āy ku kaṃru ku kañjār ku jmā ku kaṃ
{24}   ….. kñuṃ tāñ suvarṇṇa man parigraha ta kurāk vyādhapura …..

Inscription 447 (site: BASET, area: Battambang, Saka year: 57x)
{23}   ‘aṃnoy ‘ācāryya dharmmapāla ta vraḥ kamratāṅ ‘añ
{24}   śrī ….. vā dos ‘añ dai 1 vā klā 1 vā khale 1
{25}   ku saṃrac 1 ku ta’oṅ 1 ku ‘adu 1
{26}   sre ai ….. raṇī ….. gui sre man jauhv ….. citravīra varah gui
{27}   ….ṅ tloṅ…..

Inscription 493 (site: Tuol KOK Preah, area: Prey Veng, Saka year: 579)
{15}   ….ṇnidhyasya
{19}   poñ bhā vinaya ktiṅ krapi canmat 1 sre ‘aṃnoy poñ ta gui mās …..
{20}   sre phalada man jāhv ta kurāk jmeṅ doṅ poñ vidyāśakti sare kanlaḥ jnāhv gui kñuṃ kantai 2
{21}   caṃdak 1 canlek yugala yau 3 nu man poñ chāñ ktiṅṅ sre poñ tel poñ matiśakti
{22}   ta paṃre teṃ gui laṅas ai kañjrap ‘mac purandarapura soṅ ktiṅ ra gui ge ‘nak vraḥ kanmeṅ dār
{23}   canlek yugala ta gui ukk yau 4 nu man gui saṅ kara ta ge sre travaṅ bhā teja man jāhv ta poñ
{24}   sre (?) dharmma pradāna poñ ukk man jāhv ta kloñ tāñ ta poñ bhā śleṣma man oy snāṅ
{25}   niṣkraya ta vraḥ kamratāñ cas gui tel pok doṅ vraḥ kamratāñ śrī rudramahālaya
{26}   sre teṃ ‘aṃvil poñ candravindu ktiṅṅ ‘argha kñuṃ 1 sre kaṃluṅ tnal man tāṅ ‘amvī pradāna
{27}   sre mratāñ bhā kusuma man oy ta vraḥ maṇi ai ka vraḥ pañ sre man jāhv ta ge ‘nak vraḥ cas
{28}   tel oy knip ta vraḥ kamratāñ ukk oy satra kun’āk sre poñ vāṅ pradāna cī ‘añ
{29}   doṅ poñ bhā na prasiddhi sre lvāṅ saṅke pradāna poñ matipraśānti gui sre poñ
{30}   chāñ hoṅ poñ cī soṃ gui saṅ poñ oy ta mratāñ medhāvindu kumārāmatya
{31}   mratāñ oy gui ta vraḥ sre mratāñ …. ma …..vindu jeṅ sruk tmī oy ta vraḥ maṇī.

Inscription 49 (site: Vat PREI VAL, area: Kampot, Saka year: 586)
{11}   ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ ni gui puṇya pu caḥ ‘añ ratnabhānu pu caḥ ‘añ
{12}   ratnasiṅha ta ai teṃ ske ‘aṃpal kñuṃ tmur krapi sre daṃriṅ gui ta man ge pu caḥ ‘añ
{13}   oy ta vraḥ doṅ kñuṃ pradāna ‘nak ta psaṃ ta gui ukkra gui tel prasiddha ‘aṃpal
{14}   pre gui siddha ai ta vraḥ ni poñ śubhakīrtti cau kaṃton ge pu caḥ ‘añ gui …..
{15}   kanmeṅ paṃcaḥ man teṃ gui ge ta dap gui ge ta sak gui ge ta soṃ gui ge ta sa …..
{16}   kop craneḥ pañjas dranap ‘agāra ta gui ge ta hau ‘nak pak tok ta gui ge ta
{17}   pre roḥ gui sot ge cer ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ ge daṇḍa.

Inscription 115 (site: SOPHAS, area: Kampong Cham, Saka year: 587)
{5}   ‘aṃnoy ge kloñ vau ‘añ ‘ame poñ nirjjitasiṅha
{6}   ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīmadāmrāta ti oy
{7}   ta poñ candravindu kñuṃ vā ….. 1 vā vari 1 vā raṃ …..
{8}   pa 1 vā raṃvraḥ 1 vā ‘nas 1 vā su….ṇanda 1 vā vari 1 vā vra
{9}   …..ṅ 1 vā mukhamātra 1 vā jmeṅ 1 vā sāhv 1 vā …..
{10}   ….. 1 vā ‘anāhv 1 vā ….p 1 vā ..ḍra paṅ ..ṇnā 2-10-1
{11}   … mal ta mān 1 kon 1 kulākaṃ kon 2 ku vāṅ ku layā
{12}   … 1 kon 2 ku tralā svāl 1 kon 1 ku vakāhv 1 kon 1
{13}   ku kvan 1 kon 1 ku jatu 1 kon 2 ku slā vrai 1
{14}   kon 2 ku sunāga 1 kon 2 ku uṅvai 1 kon 1
{15}   ku voñ 1 kon 1 ku mālā … 1 kon 1 ku ‘me…
{16}   vrai 1 ku māṅ sopacita 1 ku hannāvai 1 kon
{17}   sre travaṅ rhvaṅ sanre 1 sre bhāskaravin pāda 1
{18}   sre man mratāñ yajamāna oy…

Inscription 44 A (site: Preah KUHA Luong, area: Kampot, Saka year: 596)
{6}   saṇṇavatyuttarapañcaśata śakaparigraha ai mandira purandarapura pañcamī ket
{7}   kārttika pūrvvāṣāḍhanakṣatra ‘aṅgāradinavāra ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ nī vraḥ
{8}   kamratāṅ ‘añ śrī utpanneśvara ta ai cnar punya vraḥ kamratāṅ ‘añ ‘aṃnoy tāṅ
{9}   ‘añ kloñ raṅko doṅ poñ varāhasena ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ ‘aṃvi
{10}   kāla vraḥ kaṃratāṅ ‘añ śrī raudravarmma dāsa dāsī go mahiṣa
{11}   kṣetrārāmādi gi parimaṇḍala gi sre ‘aṃvi dik hera loḥ vrai taṃpoṅṅ loḥ thalā
{12}   can cara loḥ travāṅ pās kmauhv loḥ cdiṅṅ loḥ stuk trass ….. ..ṇhora…..u
{13}   poñ totil gui taṅ ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ oy gui
{14}   sruk ple draṅ vnas nu poñ jon bhuti śreṣṭhāśrama.

Inscription 44 B (site: Preah KUHA Luong, area: Kampot, Saka year: 596)
{1}   loḥ travaṅ poñ viṣṇukīrtti loḥ travaṅ pās tāṅ kanmeṅṅ loḥ gūha po
{2}   ‘aṃpakk vnaṃ vrai vnur caṃnoṃ tmur cdiṅ ‘nak ta paṅgaṃ nī dai gi tel ‘ājñā vraḥ kamratāṅ
{3}   ‘añ prasiddha ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī utpanneśvara ta ai cnar smaṃ śresthāśrama
{4}   jmon bhūti gi voṃ saṃ dhanvipura ge ta hau saṃpol ta gi ge ta ckop
{5}   ucita saṃvatsara ta gi ge ta soṃ gi nā ‘adhikāra ge ta hau ‘nak lvāṅ ta gi
{6}   ge ta hau vyavahāra dai ta gi ge ta dār dranap ghoṣaṇā ta gi ge ta cap
{7}   rddeḥ dok tmur krapi kñuṃ ta gi ge ta cracur vraneṅ chat duk snāṅ
{8}   naṃ pitai kaṃluṅ ‘aṅgaṇa vraḥ kamratāṅ ‘añ paṃnos gi ta
{9}   tve pūjā vraḥ kamratāṅ ‘añ paṃnos ta pos ta gi noḥ vnaṃ
{10}   vraḥ kamratāṅ ‘añ satva ta siṅ ta gi vojā ple ‘nak paribhava
{11}   ‘āgama ‘aṃvi ta gi noḥ sruk vraḥ kamratāṅ ‘añ nu tve pūjā
{12}   vraḥ kamratāṅ ‘añ ge ta soṃ gi ge ta dap gi ge ta pre roḥ
{13}   gi sot ge cer ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ ge daṇḍa.

Inscription 341 S (site: Prasat NAK BUOS, area: Kompong Thom, Saka year: 596?)
{4}   5ṅ6 śaka pañcamī ket vaiśākha candradivasavāra ‘ājñā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ ta paṃnvās
{5}   kulapati pre thve pūjā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ ru liṅgapurvvā sthāpanā suvarṇṇaliṅga
{6}   sthāpanā naivedya prastha 5 mudgā prastha 2 thmo ….. oy chvātt
{7}   bhūmi oy pūrvva prasap liṅgapura dakṣiṇa prasap tpal ‘aṃvil paścima prasap ….. uttara
{8}   prasap katakkagrāma pre coṅ it thve kalpanā phoṅ ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ pre ru
{9}   liṅgapurvva ukk neḥ gi roḥh dharmmādharmma ta tappi ‘nak phoṅ ….ṣ ta … viṅ….
{10}   dṛss ta thve pūjā …….
{11}   nā ‘āy …. de ….. panaiḥ …..
{12}   nyā viśesān rak …….

Inscription 140 (site: Vat BARAY, area: Kompong Thom, Saka year: 598)
{3}   kñuṃ ‘aṃnoy sāmantagajapati ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī śaṅkara ….. vā ta’oṅ 1 …..
{4}   vā ‘nak klah 1 vā klaṅ ‘aras 1 vā kandat 1 vā kandin 1 vā paroy 1 vā kan…..
{5}   vā vṅā 1 vā caṭṭī 1 vā kdic 1 vā caṃpaṅ 1 vā kañjoṅ 1 vā stoy 1 …..
{6}   vā sudānta 1 vā niṣṭhura 1 vā pañcamī 1 vā satī 1 vā vikalanetra 1 vā tray …..
{7}   vā kānadat 1 vā daśamī 1 vā dharmmavala 1 vā sudharmma 1 vā saṃ’uy 1 vā ca…..
{8}   svanagarvvitā 1 kon vā viśākha 1 ku cavuṅ 1 ma….ḥaṅsikā 1 kon vā svo…..
{9}   suvandhurā 1 ku tcaḥ 1 vasantavallī 1 kon ku kralā 1 ku kaṃka 1 haṅsamanikā 1 …..
{10}   lalitavibhramā 1 kon sulitā 1 suvibhramā 1 jākuka 1 kon karapa…..
{11}   kon vā mṛs gi 1 vā kantoṅ ñaṅ kon ku laṅkaḥ vā ‘aras 1 vā vīracan…..
{12}   ku ku ‘aṃpik 1 ku kaṃvai kon ku vā dmok ku pattibhāhv ku stau vrai kon ku …..
{13}   kan’ās 1 ku vrau kon ku ku 1 ‘anrok srāṅ 1 ku mvik 1 vā kaptaṅ 1 ku k…..
{14}   ….ṅ vā pūrṇṇamī 1 ku pe 1 kon ku vā vñau 1 vā kcan 1 ku sliṅ 1 kon ku …..
{15}   ….ṅ sai kon ku vā raṃnoc vraḥ 1 ku karoṃ 1 sā kanuṃ kaneṃ kon ku ra…..
{16}   ….. kon ku ku kaṅ …ṃ 1 k…..

Inscription 78 (site: Phnom BASET, area: Kampong Speu, Saka year: 59x)
{1}   ….ṇavatyuttarapañcaśataśakaparigraha ‘aṃnoy mratāñ
{2}   ….. dhautama…..y ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī
{3}   …kloñ gāyatrīya kon gāyatriya …ṅ ‘aras 1
{4}   ….. kon kāc 2 kloñ maleṅ kon kloñ maleṅ suvada
{5}   ….. ku ….. 1 ku deva 1 ku manideva 1 ku prāmadeva 1 va gaṅgadāsa 1 pa’on gaṅgadāsa…..
{6}   ….ṇ ku gau….. 1 vā yon 1 ku ca….. kon ku vā visiddha 1 vā ….. 1 ku naraka 1 kon ku vā
{7}   ….. 1 vā stoy 1 ku sulocanā 1 ku hapta 1 ku …ṃ 1 kon pau 1 ku ….. kon ku vā tvis
{8}   ….. 1 ku can 1 kon ku …ṇ sahutra ku aup ku sār 1 ku ….. vrauh 1 vā vic
{9}   ….. 1 kon māy ….. ku kcok 1 vā ‘aṃpen 1 ….. vā ca….. ku saṃji
{10}   ….. kon viju ….. nuṅ 1 vā narasiṅha ….. ku kān vā visama
{11}   ….. kon ku vā mre ….. vrau ‘a….. vā ‘amṛtaviṣa 1 ku sani….. 1 kon ku gu….ṭijā 1 ku tāya 1
{12}   ….. 1 vā vrau 1 ku si kto 1 vā ‘anis 1 vā kl….. ‘aras 1 ku surabhi 1 ….ṇtil 1 ku kañcor 1
{13}   …ṇlas ku kves 1 kon ku ….k kon ku dek pau 1 ku ca…. 1 kon ku cāk vā purnnamī 1 vā
{14}   ….. ku māy 1 vā daśamī 1 ku valada 1 kon vā kjiṅ 1 ku saṃ’ap 1 ku ….k lāk 1 kon ku vā
{15}   ….. 1 ku ….. kon vā sreṅ 1 ku cke ‘āṅ 1 vā craṅ 1 vah ver 1 ….. vā ci vau 1 vā saṃvo
{16}   …ṇdī 1 ku salona 1 ku ‘abhinava 1 ku taṅku 1 ku vlac 1 ku ka….. 1 ku klaṅ droṅ 1 ku vañ 1
{17}   ….. 1 vā bhaṅ 1 ….. vrau pratyanta ku dik phik 1 ku tuk tara 1 ku kalaṅ 1 vā t….. 1 vā svāmihita 1
{18}   vā vidyāśuddha kon vidyāśuddha vā ‘ās ta vraḥ 1 ku mandakī 1 …ṛtti 1 vā puruṣakāra 1
{19}   …..caturdda ….. 1 ku dāṃ 1 vā bhanda 1 vā kan’āk ku ‘anindita kon ku ‘anindita ….. vā naṃ raṅkam 1
{20}   ….ṅ 1 ku tmer 1 ku draṅ nā ‘ahvajja 1 ‘aṃ vauhv….. pinda kñuṃ vraḥ kamratāṅ
{21}   ‘añ ….. 20-5/10 sre sare 4 ….. 100 slā daṃriṅ 1 toṅ
{22}   ….. neḥ gui roḥ ‘aṃnoy mratāñ yajamāna ‘āy ta vraḥ
{23}   ….. vā kandai 1 ku rlep 1 tnor kloñ 3.

Inscription 259 S (site: Vat KHNAT, area: Siem Reap, Saka year: 7C)
{8}   874 śaka nu mratāñ śrīnarendrapati mratāñ śrīmahendravallabha xxxxx duñ bhūmi ta vāp ke
{9}   khloñ gāp cāpp jeṅ kandvāra thlāy bhūmi prāk jyaṅ xxxxx thmo staṃbha sru
{10}   40 ‘aṃpyal thlvaṅ 4 neḥ bhūmi neḥ ta jvan ta vraḥ kamrateṅ xxxxx
{21}   loḥ ta gi rājya vraḥ kamratāṅ ‘añ śrījayadevī … ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ śrījayadevī
{22}   oy dāna ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīlokanātha ….śreṣṭhi ta oy ….. vraḥ kamratāṅ
{23}   ‘añ śrījayadevī … vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīlokanātha ge ta cap gi ge ta
{24}   sak gi ge ta soṃ gi sot ge ta pre roḥ gi neḥ bhūmidā ta nai vraḥ kamratāṅ ‘añ …
{25}   pdai karoṃ ta ai ta vraḥ roḥ ….āpa ge tlas ti … pdai karoṃ phoṅ vraḥ go ta … lāñ….
{26}   yānahastinī doṅ yānahastinī dradiḥ ta sā… i… 1 ‘ār vinayahe…
{27}   voṃ jā ‘anak hau prativeśa ta gi voṃ jā ‘anak cap dai ta gi …. kñuṃ tmur krapi rddeḥ …
{28}   ta gi dai ge ta tve talaṅ ta gi ge tve yatheṣṭa ta gi ge ta dār dranap gho…..
{29}   roḥ gi neḥ ‘aṃnoy … ta roḥh neḥh ge cer ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ brāhmaṇa …
{30}   deśa nirvvāsa panloñ po tal paṅ tiṅ hema tul 1 ‘anak sāmānyajana ge daṇḍya

Inscription 421 (site: THAP-MUOI, area: Sadec, Saka year: 7C)
{1}   chdiṅ kaṃvaṅ khtār..ṭ vraḥ …ṛaṅ vraiy chvek pansaṃ
{2}   yava 100-80-10-2 madhu ‘antvaṅ 60-10-5 mās 10-2 madhucchi bhāra
{3}   2 jyaṅ 10-5 liṅ 10
{4}   chdiṅ … ju yava 20 madhu ‘antvaṅ 4 mās 2 madhucchi
{5}   tula 4 liṅ 2
{6}   chdiṅ kaṃva ..ṭ vraiy chvek pansaṃ yava 20-10 madhu ‘antvaṅ 4
{7}   madhucchiṣṭa tula 5
{8}   chdiṅ lok le yava 20 madhu ‘antvaṅ 4 mās 10 madhucchiṣṭa
{9}   tula 5 liṅ 5
{10}   thkval lamlyat yava 20-10 madhu ‘antvaṅ 6 madhucchiṣṭa tula
{11}   6
{12}   thkval gau yava 20-10 taṃ….. 2 … 1 liṅ 10
{13}   vraiy ñak candāla madhu ‘antvaṅ 40-20
{14}   madhucchiṣṭa bhāra 2 tula 10
{15}   vraiy kaṃvaṅ khtār madhu ‘antvaṅ 10 madhucchiṣṭa
{16}   tula 10
{17}   vraiy yer ‘aṅgāl madhu ‘antvaṅ 6 madhucchiṣṭa
{18}   tula 5

Inscription 590 A (site: Tuol KOMNAP, area: Battambang, Saka year: 7C)
{1}   ……….
{2}   purohita …..
{3}   kñuṃ ‘aṃnoy …..
{4}   vā ‘amṛta …..
{5}   s 1 vā kū 1 vā …..
{6}   vā sarac 1 vā cdas 1 vā tvis 1 vā k…..
{7}   ṅ ‘aras 1 latāsatyaśobhā 1 sabhāvatī 1 bhaga …..
{8}   varī 1 vakula 1 ..ṭa ‘as 1 vā … kandec 1 vā … 1 vā …..
{9}   vā bhe 1 … ku svok 1 ku … 1 ku pray 1 ku smau 1 …..
{10}   ‘nak kantai ta nup 1 ku kṛsnā 1 ku taltol 1 ku kmās 1 ku sa’ap ku ku maṇḍakī …..
{11}   ku k… paṅ 1 ku nirūpa 1 ku ‘abhīra 1 ku ‘me taṅ ros 1 …..
{12}   ……….

Inscription 590 B (site: Tuol KOMNAP, area: Battambang, Saka year: 7C)
{1}   20 ‘āy stuk sno 1 …..
{2}   ṅ ‘āgneyan poṅ …..
{3}   pūrvvadiśa śeṣa mān …..
{4}   vrai toy pūrvvadiśa …..
{5}   rah gi 200 doṅ …..
{6}   20 sre man …..
{7}   moy ‘anle …..
{8}   sre ñeṅ travaṅ …..
{9}   daṃriṅ man duñ …..

Inscription 726 A (site: TAN KRAN, area: Kampong Cham, Saka year: 7C)
{1}   ravi 1 śaśi 1 bhauma 1 vudha 1 guru 1 śukra 1 śanaiścara 1 rāhu 1 ketu
{2}   (sanskrit verse)
{3}   ta gi rājya vraḥ kamratāṅ ‘añ ta dau svarga śivapura kāla gi sre tel
{4}   jāhv sre ‘aṃvi ta dharmmajñāna kvuṅ tvaḥ bhadracan tpāp īśvaraśānti kloñ
{5}   sruk hastipādarakṣa dau ukk daṅ kumāraśīla ktāṃ ktoc ..ṣ ge
{6}   sanme ni pañjāhv gi sre ai teṃ hvar pareṅ teṃ mahānavamīy jnāhv gi
{7}   srū mūlya gi prak taṃliṅ 10 sre ai ñeṅ travaṅ devaśīla jnāhv gi mūlya
{8}   prak taṃliṅ 5 yugala yau 1 dep ge crip ti ple jon ta vraḥ kamratāṅ
{9}   ‘añ śrībhogeśvara daṅ gi sre ñeṅ travaṅ padmodbhava tel ge pañjāhv
{10}   teṃ kāryya saṃpol strī jnāhv gi srū mulya prak taṃliṅ 5 dep ge jon
{11}   gi ta vraḥ sot sre ‘aṃvi ta yuddhāpramukha candradeva kmau kaṃmnat daṅ ge
{12}   pādamūla ta pañjāhv gi teṃ satra vraḥh srū mulya gi taṃliṅ 4 sre
{13}   ‘aṃvi ta kumāraśaṃbhu makara sumitrā tvar tel ge pādamūla pañjāhv nu ptoc
{14}   ‘ājyaśeṣa ta vraḥ tel ‘nak loc nni sru jnāhv gi mūlya prak taṃliṅ
{15}   5 sre ai ñeṅ stuk trāc ‘aṃvi ta bhadrakīrtti bhadraśānti bhadracan
{16}   mādhava tvaḥ kumāranan kvuṅ dharmmaviradhe sanme ni pañjāhv gi oy satra
{17}   vraḥ kloñ ge sru jnāhv gi mūlya prak taṃliṅ 1 sre ai ñeṅ travaṅ tmaṅ man
{18}   ge pādamūla pañjāhv teṃ satra vraḥh jmah ge kandes kulabhakti kula
{19}   …..bhavarakṣa viśeṣagup vāladat vā śaraśakti candrasena bhā śakti ge
{20}   ….. liṅ 10 … yugala yau

Inscription 726 B (site: TAN KRAN, area: Kampong Cham, Saka year: 7C)
{1}   sre ai canhor tāṅ ci vrau ‘aṃvi ta poñ …p….
{2}   datta kandān kloñ drā ta’aṅ ge saṃ ni pañjāhv gi teṃ …..
{3}   srū jnāhv gi mūlya prak taṃliṅ … sre ‘aṃvi ta …..
{4}   śvara kloñ kcan ge saṃ ni pañjāhv gi teṃ satra vraḥh …..
{5}   gi prak taṃliṅ 4 sre ‘aṃvi ta poñ vidyācann daṅ poñ …..
{6}   pta ge saṃ ni pañjāhv gi sru 40-1 yugala yau 1 sre ‘aṃvi …..
{7}   ñ dharmma … sru jnāhv gi mūlya prak taṃliṅ 4 yugala yau 1 … sre
{8}   ‘aṃvi ta poñ īśānagupta vidacan vinayaśānti kloñ daṃ vinayagupta
{9}   pravaranan kantāṅ ge saṃ ni pañjāhv gi srū 100 tloṅ 7 yugala yau 1 …
{10}   ‘aṃval yau 1 sandāk je 2 dep ge dau crip ti ta gi ple jon ta vraḥ po…jnāhv
{11}   gi karoṃ tnal sruk ‘aṃval yau 3 ‘are ai kaṃvṛs jnāhv gi sru 80 ‘aṃval
{12}   yau 3 yugala yau 10-1 tmur jmol pandan 1 sre ai muṃ tnal srū jnāhv
{13}   gi tloṅ 10-5 yugala yau 2 sre ai ñeṅ travaṅ damī jnāhv yugala yau 1
{14}   srū tloṅ 10-1 sre ai kaṃvaṅ ‘cās srū jnāhv gi 80 tloṅ 10-3 yugala yau
{15}   ….. poñ īśānagupta vinayaśānti vid…

Inscription 726 C (site: TAN KRAN, area: Kampong Cham, Saka year: 7C)
{1}   sre … hañ rmmeṅ ‘aṃvi ta bhā puruṣa śīlacan p…
{2}   ma … ṛ… rudravin kansuṅ ge saṃ ni pañjāhv gi
{3}   teṃ satra vraḥ svayaṃbhu srū mūlya gi prak taṃliṅ 10-2
{4}   yugala yau 1 sre ai kaṃvaṅ īśānaśarmma ‘aṃvi ta
{5}   bhadrakīrtti kumāranan stuk dharmmavīra mādhava bhadraśānti
{6}   prasahya durmmada ….. ge saṃ ni
{7}   pañjāhv gi teṃ kāryya … ple jnāhv gi mūlya gi
{8}   srū prak taṃliṅ 10-2 kñuṃ vnāk poñ yajamāna
{9}   dai klaḥ ra tel oy ta ‘āśrama klaḥ ra tel oy
{10}   ta vraḥ jmah ge vā viśeṣananta 1 vā trayodaśī 1
{11}   vā tpit 1 vā tvin 1 ku kaṃ..ḥv 1 ku ‘nāda 1 ku kaṃ…p
{12}   1 ku ….k 1 gi tel oy ta ge kon ta ‘nak
{13}   mī nu caṃ ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrībhogeśvara
{14}   kñuṃ vnāk kloñ yajamāna ni … ku psap 1
{15}   ku kandāp 1 ku śi…ṛmma 1 ku ‘ras ….ñ
{16}   1 vā navamī 1 vā daśamī 1 vā …..
{17}   ……….

Inscription 728 (site: unknown, area: unknown, Saka year: 7C)
{1}   ‘aṃnoy bhagavat kloñ pañcarā ta vraḥ śrībhadreśvara kñuṃ ta si vā kañjuṅ ta kantai ku ‘gār
{2}   ku kañjir sre mās 7 tmur dneṃ 7 ka’ol ple sru 1 droṅ vrahh doṅ gi ‘āśrama ai pañcarā gi miśrabhoga
{3}   ta vraḥ kamratāṅ ‘añ vravok kaṃluṅ kuḍya ukk gi ‘āyakta ta paṃnos ta pjuḥ vraḥ kamratāṅ
{4}   vravok ge ta sak gi ge ta caṃlāk gi lāṅ vraḥ ‘avicīnaraka mahāraurava raurava kumbhipāka vaitaraṇi
{5}   kālasūtra taptaka druma vāluka ‘aśītimukha gi nā ge tel kaṃvoṅ doṅ ge pitāmātā ge
{6}   ‘aṃnoy xxxxxpā

Inscription 784 (site: Prasat Ang Preah THAT, area: Kampong Speu, Saka year: 7C)
{1}   ….. ni ‘āy vraḥ kamratāṅ ‘añ …
{2}   ..ṛeśvara kñuṃ ta kantai

Inscription 816 (site: Prasat ROBAN ROMAS, area: Kompong Thom, Saka year: 7C)
{1}   ‘aṃnoy …ḍdivīrañ ai ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrīprajāśeśvara kantai jāmvav 1 tai ‘añ 1 kon 1 rukmīnī ‘añ 1
{2}   kon 1 je ‘añ kñuṃ vann kon 1 va kaṃhvai 1 ‘aras dai 1 nirahetu 1 ‘ame ‘assarū 1 kon 1 tāṅ hemānta 1 ku vrau 1
{3}   va krakar 1 ku kcal 1 ‘añjau vrau 1 kon 1 vā canmān 1 kon 1 ‘ame saṃvoc 1 kon 2 srageḥ com 1 pa’eṃ toy vākk 1
{4}   madhurai 1 ‘aṃras ‘vaval 1 kon 2 va saptamālā 1 ku yaloñ

Inscription 451 N (site: Prasat PREI THNAL, area: Siem Reap, Saka year: 602)
{1}   vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīkedāreśvara ge ta daṅ sak gi mās vraḥ
{2}   prak laṅgau saṃrit canlek sre daṃriṅ tmur ge ta daṅ sak gi ge ta daṅ
{3}   sam daṅ ‘nak ta tve vipatti vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīkedāreśvara roḥ
{4}   ….. dau nirayasthāna ‘ji ge ta si ge ta kantai ‘me ge ‘tā ge kon cau ge ta
{5}   pāṅ par …ṃut vraḥ cau lah kantai lah kula saṃ vyavahāra lah kñuṃ ta kmi tve
{6}   mut vraḥ lah ka ti pre ge tleṅ ‘aṃvi la….i mahāniraya nivandha varṣā yugala
{7}   yau 8 pareṅ ‘antoṅ 3 slā k…k …. tṅai lut 2 ṅarṅo
{8}   ….i svai sivut candana kaṭṭi 1 lṅo gmuṃ raṅko tloṅ 1 ‘nāc gi dau kañjrap
{9}   ….. ‘me kmas 1 kon ku 3 ‘me vā dharmmakara 1 kon ku 3 ‘me juṅ 1
{10}   uttara ….vai…yakta 1 vā panhem man col 1 sattra caṃren ta gi tṅai vraḥ raṅko
{11}   je kanlaḥ ge ta jā cam vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīkedāreśvara
{12}   ….. gi nivandha ge cam vraḥ kamratāṅ ‘añ mully…..
{13}   ….. ta gi prak liṅ …..

Inscription 451 S (site: Prasat PREI THNAL, area: Siem Reap, Saka year: 602)
{1}   dvyuttaraṣatśataśakaparigraha triyodaśī roc jeṣṭha ‘anurādha-
{2}   nakṣatra kuruṅ maleṅ oy tñaṃ ta vraḥ kamratāṅ ‘añ
{3}   śrīkedāreśvara jmah ge vā tlaṅ 1 vā tateñ 1 vā tasā 1 vā tnit 1 vā tarā
{4}   vā tasir 1 vā tatāṅ 1 vā kaṃvañ 1 vā kañcai 1 vā dehv 1 vā pañcamī 1
{5}   vā saptamī 1 vā pūrṇṇamī 1 vā vuddhisāra 1 vā ‘akāryyanipuṇa 1 vā cap
{6}   mān 1 vā señ 1 vā tmen 1 vā cap pi hau 1 vā kandat 1 ‘me maṅ
{7}   kon ku 4 ku ‘me panhe 1 ku kdos 1 ‘me droṅ 1 kon ku 2 ku srī 1
{8}   kon ku ku cāhv 1 ku yesāy 1 kon ku 3 ku yemāy 1
{9}   kon ku 1 ku yoṅ kan 1 kon ku ku yaṅāhv 1 ku yamā 1 kon
{10}   ku 2 ku ya’iṅ 1 kon ku 2 ku rmmeṅ 1 kon ku 2 ku saṅgo… 1
{11}   kon ku 2 ku yaṅoy 1 kon ku 5 sarvvapiṇḍa savālavṛddha gi tñaṃ
{12}   40-10-8 tmur 100 daṃriṅ 1 sre man johv ta ge ci sre dañ liṅga
{13}   ‘aṃnoy vraḥ kamratāṅ ‘añ ta dau śivapura oy ta vraḥ sre
{14}   ‘aṃvāṃ lec 1 sre oṅ drau 1 man ge soṅ ktiṅ 1 sre pnāk
{15}   kuruṅ maleṅ dai gi neḥ sre ta roḥ gi neḥh phoṅ tel
{16}   kuruṅ maleṅ oy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīkedāreśvara.

Inscription 561 (site: Tuol Ang TNOT, area: Ta Kev, Saka year: 603)
{7}   satranivandha ple tdaiy ‘āy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khaṇḍaliṅga man poñ bhavacandra
{8}   oy sa ‘ākra raṅko liḥ 1 vanli liḥ 3 si ple liḥ 2 satra paṃnos liḥ 2 satra
{9}   vñau liḥ 1 satra pitṛ liḥ 1 canlek ple vagṛṣā yogalla yau 4 ‘aṃval yau 1 canlek pitṛ
{10}   ‘aṃvlaḥ 1 satra kloñ mṛta raṅko liḥ 1 canlek ‘aṃval vlaḥ satra kloñ trasauk
{11}   raṅko liḥ 1 canlek vlaḥ satra poñ jānavin ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī khaṇḍaliṅga
{12}   raṅko liḥ 1 canlek ‘aṃval vlaḥ 1 satra poñ jānaprakāśa raṅko liḥ 1 canlek
{13}   ‘aṃval vlaḥ 1 satra kloñ tāñ raṅko liḥ 1 canlek ‘aṃval vlaḥ 1 satra poñ vidyādharadeva
{14}   raṅko liḥ 1 canlek ‘aṃval vlaḥ 1 jīvana saṃpol raṅko thloṅ 5 canlek yau 1 kñuṃ 1 ‘aṃruṅ
{15}   sre vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khaṇḍaliṅga ‘aṃvi travaṅ dharmmakīrtti loḥ travaṅ poñ bhāśānti loḥ
{16}   travaṅ poñ dharmmadeva loḥ tel ta travaṅ hvacc loḥ travaṅ poñ kdatt tarap gi jaṃnan
{17}   kurāk danle krohv loḥ travaṅ ‘alāṅṅ loḥ travaṅ poñ devādhivāss loḥ travaṅ
{18}   mratāñ dharmme loḥ travaṅ poñ vinita loḥ travaṅ poñ siddhikīrtti loḥ travaṅ poñ
{19}   candrānan loḥ travaṅ ku kañcann loḥ travaṅ kloñ khe loḥ ta gi sre pradāna poñ kaṃvinn
{20}   ta ‘āy vrai tlann gi ‘aṃruṅ gi sre vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khaṇḍaliṅga ge ta
{21}   sak gui ge ta kmi ta gui ge dau ‘avīcinarakk dauṅ ge pitṛ ge dauṅ ge kull ge ta daṅ
{22}   ket sinn daṃgop vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ tel kap pātra ge kule poñ
{23}   bhavacandra sanme ni dauṅ poññ ge oy kñauṃ bhaiy 1 kamaḥ gui kñuṃ va kan 1 ku pu 1 ku
{24}   kan’as ku saṃ’ap 1 vā kansoṃ 1 vā tnak 1 vā tkes 1 ku tvāy 1 ku vreṅ 1 vā sraṅe 1 vā
{25}   dharmmadat 1 vā saṃvara 1 ku syer 1 ku chāñ 1 ku krohv 1 vā yacjadat 1 ku cakcek vā dharmmacan
{26}   1 ‘aṃraḥ vā teṅ 1 vā śveta kñuṃ ta man kloñ ‘aṃmṛta oy ta vraḥ ku au 1 vā dharmmarakṣa 1 vā kansaṃ
{27}   1 vā tyon 1 ku vrohv 1 vā caṃpeṅ 1 kñuṃ man poñ candrānna oy ta pitṛ ku kaṃput 1 kñuṃ man
{28}   kloñ trasok oy ta vraḥ vā sunīti 1 ku kandai kñuṃ ta man poñ jānaprakāśa oy ta vraḥ ku karuṃ vā
{29}   koc vā saṃvar kñuṃ ta man poñ vinduśakti pradāna ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī khandaliṅga ku ‘nāda 1
{30}   ku laṃnāṅ 1 vā subhava vā karon 1 ku kani’el 1 kñuṃ ta man mratāñ kānavin oy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{31}   śrī khandaliṅga vā tmar 1 ku karoṃ kñuṃ ta man kloñ tāñ oy ta vraḥ ku tṅoh 1 kñuṃ ‘aṃnoy
{32}   poñ bhavacandra ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khandaliṅga ku tpit 1 ku kanso ku narek
{33}   vā dhanarakṣa 1 ku masi 1 ge tel poñ bhavacandra pre tve sre saṃpol pre caṃ ka’ol saṃpol pre caṃ poṣa
{34}   saṃpol ge diḥ paṃre ta vraḥ sin gui kañjrap ta man varta nā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī
{35}   kailāsovara tel poñ vidyākumāra psaṃ paribhoga ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khandaliṅga
{36}   ‘aṃruṅ sre ta dai gui kañjrap tloṅ 1 kñuṃ 1 kaṃnon ‘ākara ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khandaliṅga raṅko tloṅ 1
{37}   caṅlek ‘aṃval vlaḥ 1 pratisaṃvatsara. ku saṃ’ap …..k gui kañjrap
{38}   kñuṃ man poñ jānaprakāśa oy ‘antyanti sot ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khaṇḍaliṅga
{39}   ku chāñ 1 ku drahāy 1 kon ku ku krahvāñ 1 k….. psaṃ nu gui
{40}   ‘aṃ….. ge sanme ni camm raṅko ta ….. ‘aṃval vlaḥ 1
{41}   ye….. satra ta roḥ ….. ge tel
{42}   ……………………………………………………………..

Inscription 127 (site: Sambor, area: Kracheh, Saka year: 605)
{1}   ku m…..
{2}   vā kandās 1 ‘ame slā …..
{3}   ku maṅ 1 ku smom 1 vā kmak 1 …..
{4}   śaka parigraha 605 pañcami roc …..
{5}   nakṣatra mratāñ vidyākīrtti oy dā ….. ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī ‘amareśvara
{6}   ‘aṃraḥ vā tvāl 1 vā kvan 1 dn…..
{7}   vā knoc ta ‘nak kantai ku vñau kon ku kaṃpāñ …..
{8}   vā tol 1 ku croñ 1 ku ‘anaṅ 1 kon ku vā tlos 1 vā utpala 1 pau …..
{9}   ….ṅ 10-x tmur dneṃ 5 pādamūla ta ‘anau varī panlas 1 viśesa gup 1 poñ …..
{10}   raṅko so caṃnaṃ ge ‘āy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ liḥ 2 paṃnos paṃjuḥ ta hvera kñuṃ ta vraḥ
{11}   kamratāṅ ‘añ gi ta svāṅ gi ta gi divasañcār sthita nau vā ta daṅ kmi sakk neḥ kñuṃ pradāna droṅ neḥ
{12}   raṅko caṃnaṃ ge ‘āy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī ‘amareśvara ‘aṃpall kula ge phoṅ yāvat
{13}   sūryyacandrasya tāvat narakaduḥkhitāḥ kñuṃ ‘aṃnoy mratāñ iśvaravindu ta
{14}   vraḥ kamratāṅ ‘añ suvarṇṇaliṅga doṅ vraḥ kamratāṅ ‘añ maniśiva psaṃ upabhoga
{15}   ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī ‘amareśvara ‘aṃraḥ vidhivala 1 ‘aṃraḥ phala 1 vā pa’eṃ 1 vā
{16}   kmau u vā ksān 1 vā tkaḥ 1 vā ‘añes 1 vā kañces 1 vā cap mān 1 vā sudat 1 vā ratnapāla 1
{17}   vā kansiṅ 1 vā klaṅ ‘asa 1 vā caṭaka 1 ge 10-3 ku vrau 1 kon 4 ku syāṃ 1 kon 1 ku ‘nak dai 1
{18}   kon 2 ku utpala 1 kon 4 ku kaṃvut 1 kon 2 ku vilāssā 1 kon 3 ku pkāy 1 kon 3 ku nanāṅ 1
{19}   tmur jmol 10-1 canmat 4 ksor 10-7 gi tel oy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ suvarṇṇaliṅga doṅ
{20}   maniśiva psaṃ upabhoga ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī ‘amareśvara ge ta tve viptya gi saptapitā saptamātā
{21}   pañcamaharauravanarakāḥ patanti.

Inscription 154 A (site: PHUM KOMRIEW, area: Kandal, Saka year: 606)
{1}   yāte ṣadbhūtaṣacchata śakaparigraha
{2}   navamī roc jeṣṭha candradivasavāra uttarabhadranakṣatra
{3}   nu mratāñ devasvāmi dīrgghasatra vraḥ
{4}   kamratāṅ ‘añ śrī kedāresśvara puṇya mratāñ
{5}   raṅko pi lih canlek yau 1 vlaḥ 1 saṃlo vnāk
{6}   vera kñuṃ man oy ta vraḥ vā kañyoc vā siddhiyātra
{7}   ku kṛs kon ku piti ku harini kon ku piti
{8}   tmur sre tloṅ 10-1 sru slik 4 gi neḥ tel mratāñ
{9}   oy ta poñ saṅkarṣaṇa nu cam ta vraḥ
{10}   ‘āy haṅsapura sabhā ta mār ta tāṅ gi mratāñ
{11}   puruṣapāla bhāga mratāñ sudaraśana bhāgavata
{12}   mratāñ bhavāditya paṃjuḥ poñ śaṅkaragaṇa
{13}   poñ śaṅkarabhakti poñ bhāviśāra poñ viśeśanan
{14}   ge ‘daḥ teṃ tāṅ cnot vrac ruṅ poñ
{15}   śruta ratnagana dharmmarakṣa narāya viśevin jānamit
{16}   pādamūla vā vidagdha vā dāruna nau ge ta voṃ oy gi
{17}   ge ta dap gi ta sag gi saptamātā saptapitā niraya ‘atiraura
{18}   mahāraurava ge dau ta gi vrahmatyā ge mān gi.

Inscription 154 B (site: PHUM KOMRIEW, area: Kandal, Saka year: 606)
{1}   mratāñ devasvāmi dirgghasatra vraḥ kaṃmratāṅ
{2}   ‘añ śri kedāreśvara puṇya mratāñ dai raṅko
{3}   liḥ 2 saṃlo vnāk 1 canlek yohv 1 tmur sre pcār
{4}   pinda gi sre phoṅ 20 kñuṃ tel oy ta vraḥ ku vainā kon
{5}   ku piti ku syāṃ kon ku piti gi tel mratāñ devasvāmi
{6}   oy ta poñ śruta nu cam ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{7}   śrī kedā
{7}   śrī kedareśvara paṃnos pajuḥ ta gi noḥ kāla mratāñ bhavāditya
{8}   sabhā ta mār ta teṅ gi mratāñ puruṣapāla sudaraśana
{9}   saṅkarṣana tāṅ krahap tāṅ cnot candraśila sukṛtavarddhaṇa
{10}   kyok śaṅkragup sthānugana devaśarmma dharmmāditya kumāraviśeśa
{11}   viśeṣavin viśeṣagana utdyama dharmmarakṣa ratnagana candragana
{12}   jādharagana ‘vai si sabhā ‘val sin nau ge ta voṃ oy gi
{13}   ge ta dap gi ta sak gi saptamātā saptapitā ge dau ta gi niraya
{14}   ‘atiraura mahāraurava vrahmahatyā phala ge mān gi.

Inscription 765 (site: Prasat NAN KHMAU, area: Ta Kev, Saka year: 60x)
{7}   ‘aṃnoy mahānukṛtavikhyāta ta vraḥ kamratāṅ ‘añ puṣkareśvara kñuṃ ta si vā …..
{8}   vā ka….. 1 vā trases 1 vā sit 1 vā trakāl 1 vā candāla 1 kñuṃ kantai …..
{9}   ….. 1 ku k….. 1 ku …ṇ 1 kon ku 1 ku ….. 1 ku caṃnat 1 ku kancel 1 kon …
{10}   ….. 1 ku k….. 1 kon ku 1 ku ga’āy kon ku 1 ku ka…ṣ 1 kon ku….
{11}   ….. srū slik 1 sre ….. sre kroy …..
{12}   ….. sre karoṃ ….. tloṅ 3 sre ….. kyel tnan tṅai ket vraḥ
{13}   ….. dnai.

Inscription 582 (site: TRAI TRAK, area: Kampong Speu, Saka year: 615)
{3}   ‘aṃnoy poñ brahmaśakti doṅ kloñ jvik so doṅ makkañ ta ‘ame kaṃyek poññ ai ta vraḥ kaṃmratāṅ
{4}   ‘añ śrī kedāreśvara 1 kñuṃ ta siy vā raṃpañ 1 vā praṅā ta ‘avai 1 vā dharmmadatta 1 vā yajñadatta 1 vā puruṣakāra
{5}   1 vā purākṛta 1 vā ‘agat 1 vā vṛddhi 1 vā mānukṛtajña 1 vā vṅā 1 kñuṃ ta kantai ku kansuc 1 ku kan’āk 1
{6}   ku ‘āsta vraḥ 1 ku slāṅ 1 ku sa’ap 1 ku gui ru ta ta pra 1 ku gui ru ple kmi 1 tmur bhai 1-7 krapī dneṃ 1 ka’ol 1
{7}   sre sanre kanlaḥh toṅ tneṃ 10 slā tneṃ śata 1 gui ‘āvāsa kñuṃ gui sre gui saṃ paribhoga ai ta vraḥ doṅ
{8}   vraḥh doṅṅ ‘āvāsa gui tel sāpekṣa ai ta bhagavat śankarakīrtti.

Inscription 74 (site: Vat Preah NIPPAN, area: Kampong Speu, Saka year: 619)
{1}   ekūnaviṅśottaraṣacchataśakaparigraha trayodaśī …..
{2}   utaraphalaguninakṣatra vudhavāra poñ vastrapāla oy kñuṃ ta
{3}   vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī kanakaleśvara punya poñ tnaḥ kmau jmah ge ku ‘aras pi
{4}   ….. ku gurudeva kon ….. deva vā paroy ku panser ku tvai ku …ṃ
{5}   ….. ku jā pi sralañ ku prek ku sa’ap ‘anyāya vā kaṃcok …..
{6}   ….. ku jā pi sralañ vā kathā voṃ is ku taṅker 10-4
{7}   ….. gi ‘añ jvann paṃre ta gi vasanapāla gi ta …..
{8}   ….. poñ tnaḥ kmau oy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī kanakaleśvara
{9}   …..bhadra vā mānudharmma ku droṅ kon ku droṅ vā tanlāṅ sarvvapiṇḍa …..

Inscription 113 (site: unknown, area: Kampong Cham, Saka year: 620?)
{1}   viṅśottaraṣaṭśataśakaparigraha
{2}   ….ḥastanakṣatra vrahaspati ….. mratāñ
{3}   upatyasvāmi oy vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī vacasvīśvara
{4}   doṅ gi kñuṃ phoṅṅ ai ta poñ sarvvadatta kon mratāñ
{5}   poñ sarvvadatta oy nu poñ śiva rāmapāla ….i
{6}   vraḥ ta mān…..

Inscription 114 (site: SVAY SAT Phnom, area: Kampong Cham, Saka year: 620?)
{1}   viṅśottaraṣaṭśata śakaparigraha —
{2}   — hastanakṣatra vrahaspati — mratāñ
{3}   upatyasvāmi oy vraḥ kamratāṅ añ śrī vacasvīśvara
{4}   doṅ gi knuṃ phoṅṅ ai ta poñ sarvvadatta kon mratāñ
{5}   poñ sarvvadatta oy nu poñ śiva rāmapāla — i
{6}   vraḥ ta mān

Inscription 341 N (site: Prasat NAK BUOS, area: Kompong Thom, Saka year: 622)
{1}   vāviṅśottaraśaṣṭiśata śaka ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ parigraha bhūmi ta vraḥ
{2}   kaṃmrateṅ ‘añ śrīśivapāda pūrvva vañ hareṅ dakṣina lantau …..
{3}   paścima thmo vṛk uttara tarañ taṅnot gi ta tel prativaddha ai vraḥ
{4}   kaṃmrateṅ ‘añ ta daṃneprage dharmmika poñ myaṅ poñ bhuvanāditya gi ta mok
{5}   sanme nnī nu vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ śrī vijayeśvara gi ta paṃre ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{6}   śrīśivapāda ge tapoviśeṣa ‘aṃvi ihaloka lvāh paraloka ge ta pvās ‘āy siddhi
{7}   ṛddhi oy dayā kīrtti ai ‘abhaya gana nattva gi ta ‘āśraya ‘aṃpāl gana pradāna ‘āy ta nā
{8}   vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ śrīśivapāda phoṅ daṃne kñuṃ thmur krapi rddoḥ dvak daṃrīṅ karoṃ vrai chdiṅ
{9}   canhvar rlaṃ sre vnur caṃnya thmur stuk piṅ phoṅ ‘adhīna ‘āy ta ge paṃnvās ‘cas ta
{10}   thve pūjā vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ tel ge ta sak gi ge ta lvāc gi ge ta lope gi ge gi
{11}   ta nu pi niraya yāvat sūryyāscandrasya tāvat naraka dukhitaḥ ge laṅlyaṅ kaṃluṅ niraya
{12}   nu gotra phoṅ siddhir ‘astu.

Inscription 753 (site: Prasat AK YOM, area: Siem Reap, Saka year: 626)
{1}   626 śaka pañcamī …..
{2}   nā … mratāñ k…..
{3}   ….. gi sre ‘aṃnoy mra…..
{4}   ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ …..
{5}   daṅ gi pdey karoṃ …..
{6}   gi svāy kaṃluṅ gi …..
{7}   kaṃmratāṅ ‘añ śrīca…..
{8}   ….. sa ‘añ
{9}   ge ta daṅ pre …..
{10}   ta vraḥ kaṃmratāṅ …..
{11}   yudheśvara …..
{12}   nra gi brahmatyā …..
{13}   nya mratāñ …y …..
{14}   bhoga daṅ vraḥ kaṃmratāṅ …..
{15}   kā …. ge …..
{16}   …………………
{17}   ‘nak kloñ …..
{18}   drai tri …..
{19}   ……………………..
{20}   kumāra …….
{21}   …………………….
{22}   ………………………..
{23}   sre ‘aṃnoy ………
{24}   moy ………..
{25}   ………………………

Inscription 145 (site: Prasat PHUM Prasat, area: Kompong Thom, Saka year: 628)
{1}   ‘aṣṭāviṅśottaraṣacchata ta gi pi ket ‘āṣādha mratāñ medhāvi dmu …..
{2}   pradāna sre ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīśaṅkaraṇārāyana slik 1 …..
{3}   kñuṃ 3 ka’ol ….. raṅko je ….. je 1 nu dugdhi yajña 4
{4}   neḥ phoṅ ….. paṃjuḥ vraḥ ….. sarvvayatibhiḥ varṣāny e …..
{5}   laye ……. ‘avīcinarakaṃ …..

Inscription 904 A (site: BARAY OCCIDENTAL, area: Siem Reap, Saka year: 635)
{11}   ….. keya ….ṭe
{12}   1 duk jmah śakrālaya ‘avadhī gi toy pūrvvadiśa loḥ ta gi canhor tṅai …..
{13}   ñnek toy dakṣina loḥ plū graliṅ graloṅṅ toy pacñcima loḥ jeṅ śruk mratāñ
{14}   dhanasvāmi toy uttara loḥ ta gi canhor saptamī ket vaiśākha dhaniṣṭhanakṣatra
{15}   saniścaravāra ‘āy kanloṅ kāmyārāma dhuli jeṅ vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrījayadevi oy
{16}   karoṃ ta mratāñ śakrasvāmi ‘agrāsana ‘avadhi gi toy paścimadiśa ‘aṃvi ta gi sarac
{17}   daṃriṅ svāyyan dau pūrvvadiśa loḥ ta gi muṃ danley toy dakṣina ‘aṃvi ta gi cdiṅṅ dau uttara
{18}   loḥ ta gi tnol danle gi neḥ phoṅ tel mratāñ śakrasvāmi oy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{19}   śrītripurāntakeśvara puṇya mratāñ pre gi siddhi ta vraḥ nivandana vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrītripurāntakeśvara
{20}   man mratāñ śakrasvāmi oy raṅko je 1 saṃ paribhoga daṅ kpoñ kaṃmratāṅ
{21}   ‘añ śrīsenāmukhavijayā oy raṅko je kanlaḥh moy tṅai jmaḥ ge kñuṃ man mratāñ
{22}   śakrasvāmi oy ta vraḥ 1 vā ‘tā krasop 1 kantai ku kaṃvai 1 kon vā krasop 1 vā ta’oṅ 1 vā
{23}   kmau 1 vā krakap 1 vā kanyāt 1 ku saṃtoḥ 1 ku kraṇaṅ 1 ‘me kandan 1 ‘tā kandan 1 ku kandan 1
{24}   vā kanthaṅ 1 vā sudat 1 vā tgyap 1 ku śilālekha 1 ku kanlaṅ 1 ku usir 1 vā diḥ 1 vā prāna 1 vā
{25}   kaṃpit 1 ku vnāk ku lāt sreṅ 1 ku vṅe 1 ku taltol 1 ku ‘andeḥ ku mr.ga 1 ku kmak 1 vā laṅkaḥ 1
{26}   vā gavāhīra 1 vā ravī 1 vā vāca 1 vā ratnadāsa 1 vā pūrṇṇamī 1 ku vko 1 ku cancān jeṅ 1 ku vralai 1
{27}   sre praṅ man dhūli jeṅ vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrījayadevī prasāda ta mratāñ
{28}   śakrasvāmi ‘agrāsana ple oy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrītripurāntakeśvara
{29}   ….. jeṅ moy hvat prasāda daṅ sre sāmanta mī kandaṅṅ.

Inscription 904 B (site: BARAY OCCIDENTAL, area: Siem Reap, Saka year: 635)
{1}   iśvarakīrtti 1 kantai ku saṃtoḥ vraḥ 1 kon ku syāṃ 1 ku daṃṅan 1 vā srai 1 vā kañjān kantai ku kaṃpāṅ
{2}   kon ku vā kcī 1 kandin 1 kṛtajñasāra 1 kantai ku madiru 1 kon ku pit 1 vā taṃnaṃ 1 kantai ku kdoṅ 1 kon ku
{3}   kdoc 1 ku tyon 1 ku tasak 1 ku kṭū 1 ku kandin 1 ‘me knoc 1 ku knoc 1 ku ‘asaru 1 ku sundarī 1 ku śarvva 1 kon ku
{4}   dik puṅ 1 ku kracok tai 1 vā tnor 1 pa’on ku kaṃvau 1 vā ksup 1 ‘me kañjaṃ 1 vā kañjaṃ 1 vā rava 1 vā śivagup
{5}   1 vā kantur 1 ku madhūra 1 ku vādugi 1 vā mān kule 1 ku smau 1 ku sañcintya 1 kon ku kralap vāk sruk
{6}   1 kon ku 1 ku kti 1 kon ku 1 ‘me kaṃphik vā kaṃphik 1 vā kandat 1 ku svau 1 vā ksup 1 ku klaṅ droṅ 1 vā
{7}   suvarnna 1 ku kmau 1 vā yugadoṣa 1 dharmmalābha 1 ku saṃteḥ vraḥ 1 vā ‘nāda 1 ku sku 1 vā sa’ap 1 ku kdiṅ 1
{8}   vā karpura 1 vā goda 1 vā vṅe 1 va dharmmagup 1 ku pit din 1 ku kandec 1 ku vṅe 1 ku lasat 1 kon ku kmau 1
{9}   ku tmeṅ 1 va dhanadat 1 ku pavitra 1 vā siṅ can 1 ku lmi lmon 1 vā guṇa viloka 1 ku ‘abhāgya 1 ku
{10}   kandin ni gi vnok nai ge kloñ sundaryyayuvatī ‘añ gi ai somyapura gi gel ge kloñ oy ta ge
{11}   kloñ śobhājayā ‘añ kon ge kloñ do….. vī vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ ta dau śivapura gi tel
{12}   ge kloñ tve puṇya saṃ daṅ mratāṅ śakrasvāmi ‘agrāsana gi neḥ vnok phoṅ tel ge kloñ śobhājayā
{13}   ‘añ …. ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrītripurāntakeśvara jmaḥ gi sruk taṃṅā 1 sruk vraḥ
{14}   …i…vreśvara 1 śrī’acaleśvara 1 śrīśaṅkaranārāyana 1 śrīīśāneśvara 1 kpoñ śrīsundārasvāmi
{15}   svayambhu 1 śrīganapati 1 kpoñ 1 śrībhogeśvara 1 caranta 1 caranta ai vrai ‘aṅgal 1 sruk vraḥ phoṅ ta
{16}   ai somyapura taṅgor 1 raṃver 1 stuk sno 1 paṃral 1 ..ṇeṅ 1 ‘asop teṃ toṅ 1 lveṅ …ṛājakṣetra
{17}   1 prasādapattana 1 śrīśaṅkaranārāyana ta ai śaṅkarapalli 1 devagrāma 1 dharmmāvāsa
{18}   1 karoṃ ta ai dnel śarvvapura daṃriṅ ta ai crol 1 ‘aṃpal dāsadāsī gomahiṣa kṣetrārāma
{19}   nai gi phoṅ pre gi siddhi ta vraḥ jmaḥ ge kñuṃ tāñ ta ai puran ta tel oy ta vraḥ ku
{20}   dalā 1 kon ku kaṃsar 1 ku śatru kmau 1 ku samakṣā 1 ku knan 1 vā tvan 1 vā samrapū 1 ku saṃ’ap 1
{21}   vā sen ta vekta 1 vā ….īta 1 ku sukhā 1 ku srac ta mat 1 ku saṃ’ap 1 vā tgan 1 vā candhān joṅ 1 ku
{22}   kumala 1 ku svayaṅkṛta 1 vā snuṃ 1 ku pinda 1 ku kaṃ’iṅ 1 ku kti 1 devarakṣa 1 śruta 1 ‘aciḥ raśi 1
{23}   ku gnoṅ 1 vā kraṅñaṅ 1 ku caṃṇat 1 ku pdai 1 ku ….. 1 vā niṣphala 1 ku tkep 1 ‘apel 1
{24}   ku kanseṅ 1 ku knek 1 vā saṃtoy 1 vā ksup 1 vā kdik 1 vā kdit 1 vā kalapa 1 ku
{25}   ku kaṃvai 1 ku cer ta tapra 1 ku vaṅ 1 kon ku 1 ku dmoṅ 1 gi neḥ ta roḥh
{26}   neḥh phoṅ tel ‘ājñā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ pre siddhi ta vraḥ kaṃmratāṅ
{27}   ‘añ śrītripurāntakeśvara ge ta dap gi ge ta sak gi ge ta pre roḥ gi ge ta soṃ gi
{28}   sot ge ta cer ‘ājñā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ ta vrāhmaṇa tel nirvvāsya sāmānyaśarīradaṇḍa.

Inscription 749 (site: Prasat AK YOM, area: Siem Reap, Saka year: 639)
{1}   x3ṅ śakaparigraha
{2}   moy ket ‘āṣādha śanaiścaravāra punarvvasunakṣatra
{3}   nu mratāñ kīrttigaṇa kalpita satra ‘āy vraḥ kaṃmratāṅ
{4}   ‘añ śrīgambhīreśvara jmaḥ ta kantai tai
{5}   k..ḷ …..ṅko … liḥ tmur pa
{6}   ai radeḥ tmur ….. 1 canlek
{7}   ….. mratāñ
{8}   kīrttigaṇa tāñ dra …ṛyya jmaḥ ..ṇḍ…ṛyya …anrokk jmaḥ
{9}   k…. gi ta rakṣā neḥ kalpita mratāñ kīrttigaṇa ‘āy
{10}   ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrīgambhīreśvara
{11}   kñuṃ mratāñ kīrttigaṇa man oy ta ge kvan nu ge paṃre ‘āy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{12}   śrīgambhīreśvara man oy ta harigaṇa kñuṃ tai ku ‘me laṃvaṅ 1 ku ….. vā
{13}   kanroy 1 man oy ta harivāhana gho vā srac ta bhāgya 1 man oy ta tāñ
{14}   gāy kñuṃ tai praton 1 neḥ upāya nu ge kvan mratāñ kīrttigaṇa paṃre
{15}   ai ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrīgambhīreśvara.

Inscription 688 (site: Prasat PREI Prasat, area: Siem Reap, Saka year: 641)
{1}   ekacatvāriṅśottaraṣaṭśataśakaparigraha …..kārttika
{2}   uttarabhadranakṣatra vṛhaspatidivasavāra ….ḍadhikuṇḍasāgara
{3}   pradāna sre ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīkadambakeśvara
{4}   puṇya poñ śarvvagupta ‘aṃruṅ gi …..
{5}   ta ti tṅai luc srukk tloṅ …..
{6}   ti jeṅ cdiṅṅ tloṅ 3 je ….. thpvaṅ cdiṅṅ tloṅ
{7}   10-1 niy neḥ sre ta ‘aṃpall ….. dadhikuṇḍasāgara
{8}   ga pradāna ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīkadamvakeśvara puṇya poñ
{9}   śarvvagupta.

Inscription 18 (site: PREI MIEN, area: Kampot, Saka year: 648)
{1}   ‘aṣṭacattālīśottaraṣacchata śakaparigraha saptamī ket śrāvana
{2}   mratāñ bhāskarapāla oy sre daṅ kñuṃm ta vraḥ kamratāṅ
{3}   ‘añ śrīśaṅkaraṇārāyana puṇya mratāñ sre vrai kalpau vīja ,,,,,
{4}   sre tpeṅ vīja 20 1 sre krau dnal mās 10-2 sre vrai daṃrok mās ,,,,,
{5}   sre jeṅ cdiṅ kanlaḥ sare sre rddeḥ pak mās 1 je 1 sre rddal s…….
{6}   sre kanlaḥ vrai mās 3 kñuṃ kantai ku kmer 1 kon 4 ku kalpa 1 ku ….
{7}   kon 1 prāp kon 2 ku prek 1 kon 1 kṛs 1 kon 1 ku caṃpot 1 kon …….
{8}   ku tleṃ 1 kon 1 ku dapdip 1 kon 1 ku svet 1 kon 1 ku suvarṇṇa 1 ku .
{9}   caṅkā 1 ku taṃve 1 ku kanhañ 1 ku svok 1 ku tpāñ 1 ku traso ……..
{10}   ku raṃvuḥ 1 ghoda kañjat 1 raṃpat 1 praśastagana 1 taraṅga ……..
{11}   dut 1 kacyon 1 ‘anantārap 1 tgan 1 kañja 1 dharmmaśakti 1 ………..
{12}   kaṃpus 1 smom 1 kñuṃ pradāna mratāñ siddhigaṇa ku kañja ……….
{13}   ku kaṃvat 1 ku muliḥ 1 kon ….. dhuprīya 1 kon 1 kanek 1 ku …….
{14}   tni ….. 1 kon 1 soc 1 ku ….. 1 kon 2 tvaṅ 1 kon 1 pkāy 1 kon 1 …
{15}   kon 1 kantek 1 ‘aṃnoy 1 kantai pi sāt 1 …..ṣṭa …..ṅ …..
{16}   praṅ ,,,,, kañjuṅ 1 ….. doṣa 1 sa….. 1 kloñ …..
{17}   candragupta ….ṭ 1 ….. kloñ samrapu 1 kon 1 …..
{18}   kon 1 caṅkā 1 kon 1 sa….. kon 1 ‘avas ….. kantya vo…..
{19}   sramol 1 vṅe 1 …..kṣa 1 tmek 1 kan’as 1 kan…..
{20}   vṅe 1 kon 2 kañjai 1 kañj….. 1 ….kti ….. 1 tṛṣa 1 tpas 1 ….ṅ …..
{21}   ….. 1 …..iṅ 1 ….. i ….. sre daṅ kñuṃ …..
{22}   ….. kloñ ‘me mratāñ candrasena jaun ta vraḥ kamratāṅ ‘añ
{23}   śrī śaṅkaraṇārāyana puṇya mratāñ daṅ ….. gi …..
{24}   y ‘at….. nau ‘nak ta nirasta gi ‘aṃvi lāṅ vra….. 1 ekāvīśaniraya …..
{25}   ta nāṃ ….. paṃnos paṃjuḥ vraḥ kamratāṅ ‘añ ….. gi ta nā …
{26}   ku vā ….. kon ku ….k 1 ku ….. vak 1 ku k….. d. …..1 vā ka..
{27}   vā ka……ṛa 1 ku samraṃpu 1 kon kandip 1 vā …..
{28}   śila….. 1 vā ‘avau 1 mitragaṇa 1 ku ‘asā ….. 1 …..
{29}   sre jaṃnāhv …..p daṅ kloñ prakk ai kanlaḥ vraḥ …..
{30}   gi sre jaṃnāhv phoṅ ….. mās 5 gi neḥ kñuṃ daṅ …..
{31}   …..ñ ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīśaṅkaranārāyaṇa.

Inscription 103 S (site: Preah THAT Preah SREI, area: Kampong Cham, Saka year: 692)
{1}   kpoñ ….. ta gi diva-

Inscription 927 (site: THMA KRE, area: Kracheh, Saka year: 6xx)
{1}   duttaraṣacchataśakaparigraha ta gi dvādaśī ket śrāvaṇa uttarāṣādhanakṣatra
{2}   — divasavāra gi sre ta tel ti kurāk śūragrāma tve ai cdiṅ vrīdāṅ
{3}   aṃvi tnal mratāñ bhā prasanna loḥ karoṃ tnal mratāñ
{4}   — kapālaśeṣa sre man poñ bhā viśārada jāhv ta kloñ tep
{5}   — tel poñ vrau kros oy ta vraḥ kamratāṅ añ
{6}   śrīśaṅkaranārāyaṇa

Inscription 162 S (site: AMPIL ROLUM, area: Kompong Thom, Saka year: 8C)
{29}   xxx śāsana dhūli vraḥ pāda dhūli jeṅ vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ
{30}   xxx saṃ nu rājapunya vvaṃ jā pi dār vrihi vvaṃ jā pi dār paryyaṅ

Inscription 340 (site: KOK CAN, area: Siem Reap, Saka year: 8C)
{1}   xx7 śakka ta gi ‘aṣṭamī roc ‘āśvayuja
{2}   vuddhavāra nu vraḥ saṃtac stac
{3}   paṅgaṃ ta kanloṅ kaṃmrateṅ ‘añ bhīmālaya
{4}   mān vraḥ śāsana rub khñuṃ vraḥ ta dau nā varga
{5}   nu jaṃrās phoṅṅ ‘āy teṃ gi ta jā pi
{6}   khloñ mukha hau pi pre ta gi vraḥ rājakāryya
{7}   gus daha mān ta ratt ta lvan ta slap vvaṃ jā pi
{8}   dār panlas ley nau ‘aṃpāll ‘āy teṃ
{9}   gi ta jā pi pre ta rājakāryya gus khloñ
{10}   vnaṃ khloñ kāryya guṇṇadoṣadarśi kulapati
{11}   rakṣā ‘nak vraḥ leṅ ṛddhi vvaṃ jā pi
{12}   oy pi ‘nak vādhā vvaṃ jā pīde thve pūjā
{13}   vraḥ leṅ ṛddhi

Inscription 134 (site: LOBOK SROT, area: Kracheh, Saka year: 703)
{10}   ‘nakk paṃre kaṃluṅ vraḥ gho …..
{11}   … hau ….. deva …..
{12}   vñau 1 karoṃ 1 jeṅ vraiy 1 …..
{13}   y 1 kuruṅ 1 kandvac 1 kaṃ’el 1 piṇḍa 10-2 paṃre kaṃluṅ vraḥ …..
{14}   mahāsa ‘me nāgaśrīya 1 jayadeva 1 ‘me kyep 1 kyep 1 suta …..
{15}   n śrīya 1 vnaṃ 1 yūdhikā 1 kañjuṅ 1 caṃrip 1 kṛṣnadeva 1 jaṃ’el 1 ‘me
{16}   tkep 1 tkep 1 saṃ’ap 1 cyer deva 1 ‘me kañjā 1 kañjā 1 kansup 1 saṅhār 1 kanruk 1
{17}   smau cke 1 kan’as 1 smau 1 meṅ 2 kñuṃ 1 pinda gi 20-8 savāla paṃre kaṃluṅ ta vraḥ …..
{18}   vnok tmo yol gho bhap pi rmmel 1 vinayābhara 1 ….ñ 1 sahitaṅkara 1 krau 1 …..
{19}   ….ḍip 1 ‘āśramapāla 1 kañjeṅ 1 vaiśrava 1 mārakṛtajña 1 tkir 1 pinda gho 10-2 tai kan
{20}   at 1 s. oy 1 kāvali 1 mihā 1 ‘aśvaṇī 1 ‘me knas 1 saṃreṅ 1 taṅker 1 vṅe vraiy 1
{21}   kanrak 1 vaideśa 1 pinda tai 10-1 meṅ ṅ nu sre nu pdai karoṃ nu daṃriṅ vnok jvor gho kyak 1
{22}   ‘ādityaśarmma 1 tai ‘ji cke 1 ‘me mus 1 karoṃ 1 ‘me ‘ādityaśarmma 1 candān 1 meṅ 2 pinda tai 7
{23}   vnok vraḥ hiñ dāṃ gho bhavadat 1 kanso 1 nandavidya 1 tai kaṃpaṅ 1 ‘me kaṃpaṅ 1 ‘me
{24}   candan 1 nu sre nu pdaiy karoṃ vnok cdiṅ kryel gho candrāditya 1 kan’as 1
{25}   bhaktimātra 1 tai sir 1 meṅ 2 nu sre nu pdai karom vnok ‘añjaṃ gho vidita …..
{26}   kañje 1 ….. hita 1 kiri śarmma 1 kdip 1 karoṃ 1 vidita 1 ktac 1 kantvoh 1 pinda gho …..
{27}   ….. 1 ‘me jahvol 1 srac ta bhāgya 1 tanmat 1 ‘me kaṃvah 1 ‘me kṣata 1 ‘me …..
{28}   ‘me taṅku 1 dah sras 1 sara cāṃ smau kralā meṅ 2 pinda tai 10-2 savāla …..
{29}   tmur dneṃ ṅ daṃriṅ ….. pdai karoṃ sre teṃ lvā 1 cok ransi 1 cok svāy 1 tnal …..

Inscription 923 W (site: Bakong, area: Siem Reap, Saka year: 724-799)
{1}   sruk devī sruk jayagrāma sruk stuk ṛṣi
{2}   sruk ‘āgama vraḥ jaṃnvan dhūli jeṅ vraḥ kaṃsteṅ ‘añ ta stac
{3}   dau īśvaraloka

Inscription 124 (site: Vat TASAR MOROY, area: Kracheh, Saka year: 725)
{3}   pañcaviṅśottarasaptaśata śakaparigraha gi nu kanheṅ kamrateṅ
{4}   ‘añ ta cpoṅ kvan kanheṅ kamrateṅ ‘añ śrījayendra xxx rabhā cau
{5}   kanheṅ ‘añ śrīnṛpendradevī cau dvot vraḥ kamrateṅ ‘añ
{6}   śrīndraloka jvan kñuṃ ‘āy ta vraḥ kamrateṅ ‘añ śrīmad ‘āmrātaka
{7}   kñuṃ vnok ‘muḥ dik sroṅ pamas gandha kuruṅ kṛtajñavana gi jmaḥ kurek
{8}   kanyāt gi jmaḥ ‘nak kloñ ta prabhū ta gi nuhv vibhava gi sarvvapinda
{9}   gi kñuṃ nuhv tmonn ṅ rūpya bhājana karap gi svok laṅgau cnaṅ
{10}   laṅgau ‘ahvek laṅgau vṛtti ta gi tmon canlek 20 yau xxx krapās tul
{11}   4 jyeṅ 10 gmuṃ ‘antvoṅ 3 mās 6 lṅo tloṅ 1 je 1 tvau tloṅ 1 je 1
{12}   śunthī je 3 liḥ ṅ kalmon jyeṅ ṅ srū tloṅ 4 je 2 ‘nāc gi canlek
{13}   pan’eṅ yau 10 karap praṇāla yau 1 tnas xxx yau 1 tnas tnal yau xxx
{14}   varṣā paṃnvos ta pjuḥ yau 3 paṃnvas ta taṃtaṃ carū yau 2 paṃnvas kloñ tā xxxxxtapra
{15}   mān ta gi vṛttī yau 1 śunthī liḥ 3 vraḥ puṇya nai bhagavat
{15}   kamrateṅ ‘añ
{16}   utkṛṣṭa yau 5 krapās tul 1 ‘muḥ dik sroṅ yau 1 pamas gandha yau 1 vraḥ
{17}   puṇya kamrateṅ ‘añ guru suvīra yau 1 gmuṃ ‘antvoṅ 2 nu cāṃ carū nu sroṅ
{18}   pañcotsava gmuṃ ‘antvoṅ 1 mās 6 nu duñ pareṅ canlek yau 2 duñ ṅraṅor
{19}   krapās tul 1 duñ pareṅ tul 2 jyeṅ 10 duñ caruk śunthī je xxx
{20}   liḥ 6 duñ slā nu carukk lṅo cāṃ pañjut tvau cāṃ carū kalmon caṃ sandhyā
{21}   srū satra paṃnvas ta pjuḥ 20-4 paṃnvas ta taṃtāṃ carū tloṅ 10-8.

Inscription 400 B (site: HIN KON, area: Nakhon Ratchasima, Saka year: 790)
{13}   neḥ gi ge ‘nak kamrateṅ ‘añ ta 2 ‘naṅga 1
{14}   kañjip 1 cke śvetarakta kṛs mṛdu mādhava 1
{15}   kaṃpit laṅgāy śivatuṅga xxx pok dhanañjaya
{16}   cedā yuvatī manohara manoharī manovaddha
{17}   madhūra samara ‘avalā surabhi.

Inscription 415 (site: unknown, area: unknown, Saka year: 799)
{1}   7ṅṅ śaka nu mrateñ vaidyaśiva jvan dravya phoṅ ta vraḥ kamrateṅ
{2}   ‘añ śrīvindhyeśvara miśrabhoga nuv ‘āśrama
{3}   ta vraḥ kaṃsteṅ ‘añ navaśukti 1 tmo ta gi 7 cancyān x
{3}   kanakadanda
{4}   3 bhājana 2 garop 2 mayūra 1 ‘āyoga xxxpā
{5}   prak 1 ‘āyoga moy ti ta gi kuṭī paṃnvas cya slā vaudī
{6}   caṃdoṅ prak 2 vaudī 1 padigaḥ 1 kadāha 3 svok 3
{7}   ‘nak ta paṃre kaṃnuṅ ka vraḥ dvār tmoṅ ghoda 1 tmoṅ oṅ 1 chatradhara
{8}   kanpas 1 mahānasa candravāra 1 chmap ge devadāsa xxxxxma
{9}   tai padmāpati 1 tai kandhū 1 tai laxxxxx
{10}   xxxxx tai saṃxxxxx

Inscription 655 (site: PHUM PO KHPOS, area: Prey Veng, Saka year: 804)
{1}   vala śrī parākramavīra

Inscription 809 N (site: Prasat KANDOL DOM, area: Siem Reap, Saka year: 80x)
{1}   śrī siddhi namaś śrībhadreśvarāya 80x xxxxxvāra śatabhiṣanakṣatra nu mrateñ
{2}   śivasoma sthāpanā vraḥ kamrateṅ ‘añ xxxxx karuṇā prasāda dhūli jeṅ vraḥ
{3}   kamrateṅ ‘añ śrī’indravarmmadeva pi jvan kñuṃ ‘nak paṃre toy knet kloñ sruk śivagarbha 1 pamek
{4}   sī xxx sī panlas 1 xxxxṅ 1 tai panlas 1 tai vasanta 1
{5}   pamas tai paxxx 1 tai xxxx tai krau 1 tai kandhī 1 tai cneṃ 1 caṃryyaṅ
{6}   tai kdāy 1 tai cneṃ 1 tai kañjir 1 tai kanxxx 1 xxx 1 tai kanleṅ 1 tai ptal 1 tmiṅ
{7}   tai krau 1 cañ sī kaṃpit 1 sī krau 1 sī gralxxx 1 tai taṅkū 1 tai pau 1 tai taṅker
{8}   1 sī pau 1 cmāṃ cpar sī kanleṅ 1 tai kaṃvoṅ xxx’nak sre ta gi sruk pāṇī 1 ‘aṃraḥ kanrāk 1
{9}   gho klaṅ drvaṅ 1 gho kanloñ 1 gho kañcū 1 gho xxx ‘nak kanloṅ 1 gho cke 1 tai kandhī 1
{10}   tai pau 1 tai kaṃpat 1 pau 1 tai ‘anaṅga 1 tai pau 1 tai taṅkū 1 tai xxxxp 1 tai vraḥ śrīya 1 tai lvak 1 tai ‘avāc 1
{11}   gvāl saṃ’ap 1 tai ‘gat 1 tai cancān 1 gvāl cren vidhuva 1 ta gi sruk sindūra 1 ‘aṃraḥ kañcañ 1
{12}   gho karol 1 gho kandhū 1 gho tgap 1 gvāl kñuṃ vraḥ 1 tai kañcū 1 tai kanruk 1 gvāl pandan 1 sī pau 1
{13}   tai khaljū 1 tai nāṅ 1 pau 1 ta gi sruk xxxxx 1 kanhyaṅ 1 tai cke 1 tai kanhat
{14}   1 pau 1 gvāl kaṃvai 1 ‘nak paṃre toy rnoc kloñ sruk kañjā 1 pamek sī taṅkū 1 sī daṃluḥ
{15}   ramrvac sī kanloñ 1 mahānasa sī kañjai 1 tai kandai 1 tai ‘anrok 1 pamas tai kaṃprvat 1 tai ‘ras 1 taṃpeḥ
{16}   sī kanlap 1 tmoṅ sī ghoda 1 rmmāṃ tai kapkep 1 tai kansū 1 tai kan’ak 1 caṃryyaṅ 1 tai pandan
{17}   1 tai ‘gat 1 pau 1 tai kñuṃ vraḥ 1 tai kanhey 1 tai cancān 1 tai jvik 1 tai kantyaṅ 1 tai saṃ’ap 1
{18}   tmiṅ tai kanleṅ 1 cañ sī krau 1 sī saṃ’ap 1 sī saṃ’ap sot 1 taṃpeḥ tai kaṃvir 1 sī rat 1 tai
{19}   sraṅe 1 sī rat 1 tai srac ta vraḥ 1 cmāṃ cpar sī kanrat 1 tai jnuk 1 sī rat 1 ‘nak sre ta gi sruk pāṇī 1 ‘aṃraḥ nāgadhara
{20}   1 gho ‘nit 1 gho smau 1 gho kansāt 1 gho śrī 1 gho ‘aṃdah 1 gho kaṃvik 1 gvāl cke 1 gvāl kaṃpas 1 tai kaṃvrau 1
{21}   sī rat 1 tai rat 1 sī pau 1 tai pau 1 tai kañjā 1 tai pau 1 tai kansat 1 tai kan’as 1 tai rat 1 sī pau 1 tai śaśi 1 tai kanthun
{22}   1 tai kañje 1 tai ulik 1 tai cancān 1 tai pit so 1 lap kñuṃ 1 sī rat 1 gvāl saṃ’ap 1 ta gi sruk vakoṅ
{23}   ‘aṃraḥ pandan 1 gho cancān 1 gho munidāsa 1 gho kñuṃ vraḥ 1 tai ‘anāda 1 sī pau kaṃpār 1 tai rat pandan 1
{24}   tai saṃ’ap 1 tai pau 1 tai taktyak 1 gvāl purākṛta 1 ta gi sruk tapovana 1 gho śivadāsa 1 gho panlas 1
{25}   tai saṃ’ap 1 tai kansin 1 gvāl ratnadāsa 1 ta gi stuk pal ‘val gho ratnamatī 1 tai kan’in 1
{26}   gvāl panlas 1 tai kandep 1 sī rat kanthaṅ 1 sī pau kantuṃ 1 ‘nak ‘āgama toy knet sī dharmmadāsa
{27}   1 sī kañjai 1 sī hṛdayaloha 1 sī dhanadāsa 1 tai caṃ’uh 1 lap kanrat 1 sī cap pi hau
{28}   toy rnoc sī śrīkalpit 1 sī kan’in 1 sī kaṃpvañ 1 tai kantyan 1 sī rat ghoda 1 tai vāy
{29}   ‘nak jaṃnvan toy knet tai mallikā 1 tai manoharikā 1 tai cpoṅ 1 sī ‘aridahana 1 sī tloṅ
{30}   var 1 sī srac ta bhāgya 1 tai dhāriṇī 1 tai ‘ayakkā 1 sī dhanī 1 sī ‘agnidāsa 1 sī ratnadāsa 1
{31}   sī munidāsa 1 tai phalakarmma 1 tai kaṃpas 1 pau 1 sī srac ta bhāgya 1 sī bhavitavya 1 tai saṃ’ap 1 sī klaṅ
{32}   1 tai saṃsāra 1 sī rat 1 pau 1 sī daiva 1 tai kanso 1 toy rnoc sī tkī 1 sī daiva 1 sī kaṃbhat 1 sī vasanta
{33}   1 sī kañcū 1 sī sthira 1 tai smau 1 tai ‘van 1 tai pnos 1 tai dharmmikā 1 tai ‘ras dai 1 tai śubhādeva
{34}   1 ‘nak sre toy knet sot gho megha 1 gho kandhar 1 gho karoṃ 1 gho kaṃpit 1 gho
{35}   prīv 1 gho lyaṅ 1 tai panlas 1 tai kaṃvaḥ 1 lap tarkka 1 gvāl paṃnaṅ 1 tai paṃnaṅ 1 tai kaṃpat 1
{36}   tai srac ta vraḥ 1 tai kandvac 1 tai śubhāśriya 1 sī vaṃṅā 1 sī vuddhivala 1 tai kanayadeva 1 sī daiva 1
{37}   sī saṃ’ap 1 tai vñau 1 tai kaṃvraḥ 1 sī rat pansvaṃ 1 sī kaṃvan 1 sī ‘agārapāla 1 sī srac ta vraḥ 1 sī
{38}   kanloñ 1 sī vudha 1 sī ‘aridahana 1 sī pandan 1 tai kañcan 1 tai śubhāśriya 1 tai kanlaṅ 1 tai kaṃpit
{39}   1 tai kañcū 1 tai kansū 1 tai mallikā 1 tai lvān 1 tai tarkka 1 tai saṃrac 1 tai smau 1 tai sundarā 1 tai
{40}   ‘akān 1 tai yakke 1 tai jaṃhañ 1 sī kaṃpit 1 sī srac ta punya 1 tai tmyaṅ 1 tai kañyeṅ 1 tai
{41}   oṅ 1 sī śrī 1 sī droc 1 sī kanteṅ 1 sī priyadāsa 1 tai mahārgha 1 sī daiva 1 tai kanteṃ 1 tai
{42}   ‘anumatī 1 tai prasāda 1 tai kmau 1 sī pau 1 sī kaṃpur 1 sī kandhan 1 sī cyāv 1 sī kañcū 1 sī ‘animitta 1
{43}   sī durātma 1 sī paṃnaṅ 1 tai gos 1 tai kanteṅ 1 tai raṃnoc 1 tai tkep 1 tai saṃ’ap 1 tai kanleṅ
{44}   1 tai kansū 1 tai 1 tai padmāvatī 1 tai 1 sī yatidāsa 1 sī vaktavidya 1 tai pansvaṃ 1 tai ‘nak 1 tai ‘aṅgāra
{45}   1 tai kan’as 1 sī śāntidāsa 1 tai samṛddhi 1 tai jranyaṅ 1 sī kaṃprat 1 sī cap pi hau 1 sī vajra 1 tai kanteṃ 1
{46}   tai kaṃvīc 1 tai pansvaṃ 1 gho kanloñ 1 tai sṛṣṭa 1 tai kansat 1 tai kañcī 1 tai knap 1 tai pnos 1 gvāl
{47}   kañyuk 1 sī kañyvan 1 sī pandan 1 sī panlas 1 sī kañcū 1 sī taṅker 1 gho sādhudāsa 1
{48}   gho ratnadāsa 1 sī kandhan 1 tai sita 1 sī raṃnoc 1 sī dharmmavala 1 gho dharmmalābha 1 gho śrībhadra 1 gho
{49}   lmī 1 gho kañcī 1 gho kanteṅ 1 gho jīva 1.

Inscription 457 (site: Phnom Doi, area: Battambang, Saka year: 815)
{5}   815 śaka gi nu dhūlī vraḥ pāda dhūlī jeṅ vraḥ kamrateṅ
{6}   ‘añ śrīyaśovarmmadeva pre chvāt bhūmīsīmā saxxxxl
{7}   praśasta pi oy ta vraḥ kamra(teṅ) ‘añ śaṅkaranārāyana ‘āy śrīpurandaraparvvata
{8}   toy pūrvva lvaḥ ta gi camkā hiṅ huṅ toi ‘āgneya
{9}   jrāṃ kaṃvaṅ tamrya lvaḥ ta gi vighneśa toi dakṣiṇa vrai dval
{10}   dval thnā lvaḥ ta gi stuk kmval toi nairṛtīya stuk viṅvneṅ toy
{11}   paścima chdiṅ toy vāyavya daṃnap vavval toy uttara vraḥ
{12}   travāṅ toy īśāna krīḍāparvvata lvaḥ ta gi guhā viṣṇu vināyaka

Inscription 713 B (site: Preah KO, area: Siem Reap, Saka year: 815 )
{1}   815 śaka pi ket vaiśākha nu vraḥ ‘ājñā dhūlī jeṅ vraḥ kamrateṅ ‘añ śrīyaśovarmmadeva jvan mās prak ‘nak pley
{2}   vraḥ kuṭī man jvan ta vraḥ kamrateṅ ‘añ ta parameśvara vraḥ spaipyaḥ ‘anroṃ mās jeṅ mās 1 gāyatrīya mās vnak 1 gāyatrīya
{3}   prak vnak 1 śveta 1 vraḥ gadā 1 nū vat hir 1 ‘āyoga 1 cnap 1 canhvay 1 vodī caṃ doṅ prak 1 vodī sraḥ 4 sbok 6 gadāha 5 jeṅ tripāda 2
{4}   jeṅ parass 2 jeṅ dyāṅ 2 tmo pi pas 2 vnvak ta gi sruk saṃroṅ ‘aṃraḥ saṃ’ap 1 gho manyāra 1 gho jaṅver 1 gho cpoṅ 1 gho jīva 1 gho kaṃvai 1 gvāl panlvah
{5}   1 gvāl kan’in 1 gvāl krau 1 tai tgun 1 tai rat kaṃprvat 1 lap panlas 1 tai ‘a tmyaṅ 1 tai ‘a laṅgāy 1 lap vñau 1 si rat kansaṃ 1 tai krau 1 gho kañjir 1 gvāl kaṃvrau
{6}   gvāl nārāyana 1 lap pnos 1 tai kaṃpur 1 lap paṃye 1 tai kñuṃ 1 piṇḍa ‘aṃraḥ 1 nu ‘aṃraḥh gho 7 gvāl 5 tai 4 lap 4 si rat 1 tai rat 1 tai ‘a 2 psaṃm 20-4 vnvak ta gi
{7}   sruk ‘abhinavagrāma pramān jeṅ tarāñ ‘aṃraḥ ‘anrok 1 gho tgap 1 gho viṣṇubhava 1 gho ‘gat 1 gho kaṃvrau 1 gho cancān 1 gho harabhāva 1 gho kanleṅ 1 gho pandan
{8}   1 gho kandvac 1 gho daluḥ 1 tai jvik 1 gvāl kñuṃ 1 gho kan’añ 1 tai jaṃ’ar 1 tai pau ptal 1 tai rat kaṃprvat 1 lap ‘vyāk 1 tai kaṃvai 1 gvāl saṃ’ap 1 gvāl kañcū 1 tai kṛṣṇāvatī 1 si rat
{9}   kaṃpañ 1 si pau kan’as 1 si rat taṅku 1 lap ‘nap 1 lap kanso 1 tai vraḥ śrīya 1 si pau kan’as 1 tai rat cmyat 1 lap vicitra 1 lap kapkep 1 psaṃ 20-10-2 ‘aṃraḥ vrahey
{10}   1 gho pansvaṃ 1 gvāl kse 1 tai kaṃpaṅ 1 tai pau kan’ak 1 lap kan’aṃ 1 tai kanhī 1 tai kan’oy 1 tai kaṃphāc 1 tai pau kan’as 1 lap tkyap 1 tai laṅgāy 1
{11}   tai pau tgal 1 si rat krau 1 tai kanhik 1 tai caṃhep 1 si rat ‘nāśraya 1 tai santāpa 1 tai pay cmyat 1 si rat kañjā 1 tai ‘gat 1 tai vraḥ dharmma 1 tai saṅkāv 1 tai kanruk 1 tai knit 1 tai vara
{12}   1 tai rat pandan 1 tai smau 1 si rat saṃ’ap 1 si pau ‘aṃvil 1 psaṃm
{12}   20-10 ‘aṃraḥ sugaṭagarbha 1 gho kañcū 1 gho saṃ’ap 1 gho cpoṅ 1
{12}   tai kañcū 1 si pau mañ 1 tai pau caṃpeṅ 1 tai
{13}   rat kan’aṃ 1 lap tkan 1 lap kaṃvai 1 gvāl kanloñ 1 tai nāṅ 1 si pau siddhivara 1 tai kanteṅ 1 tai panlas 1 si pau śivarucī 1 tai ‘a devaśrīya 1 tai rat kanduḥ 1 tai ‘a saṃtoḥ 1 tai ‘a
{14}   kulaśrīya 1 tai rat nāvatī 1 tai kandhi 1 tai ‘a kanleṅ 1 lap kañcan 1 tai dār pa’is 1 tai ‘a rāgadeva 1 tai kan’ak 1 psaṃ 20-7 piṇḍa ‘aṃraḥ 3 nu ‘aṃraḥh gho 10-7 gvāl 6 tai 20-8 lap 10 si rat 6 tai
{15}   rat 5 si pau 6 tai pau 6 tai ‘a 5 psaṃ 80-ṅ ‘nak ple sruk saṃroṅ sot gho dhanāgra 1 gho kanso 1 tai utpala 1 gvāl kanteṅ 1 psaṃ ‘nak vraḥ kuṭi toy uttara ple sruk ‘anle 2
{16}   ‘aṃraḥ 4 nu ‘aṃraḥh gho 20-4 gvāl 10-1 tai 20-10-2 lap 10-4 si rat 7 tai rat 6 si po 6 tai po 6 tai ‘a 7 psaṃ 100-10-3 vraḥ kuṭi toy dakṣiṇa man jvan ta vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ
{17}   śrīpṛthivīndreśvara vraḥ spaipyaḥ 1 gāyatriya mās vnak 1 gāyatriya prak vnak 1 śveta 1 vraḥ gadā 1 vat hir 1 ‘āyoga 1 cnap 1 canhvāy 1 vodi caṃ doṅ prak 1 vodi sraḥ 4 gadāha
{18}   5 sbok 6 jeṅ tripāda 2 jeṅ parass 2 jeṅ dyāṅ 1 tmo pi pas 2 vnvak ta gi sruk taṃpal pramān malyāṅ ‘aṃraḥ kandās 1 gho piros 1 gho subhikṣa 1 gho cke 1 gho krau 1 tai kaṃpur
{19}   1 tai cancān 1 gvāl dapdip 1 si rat kanhey 1 tai laṅkaḥ 1 tai rat kaṃvi 1 tai kaṃpaṅ 1 gvāl cke 1 si pau kañjā 1 tai krau 1 gvāl kañcū 1 lap kaṃvai 1 gvāl tgap 1 tai rat pnos 1 tai rat saṃ’ap
{20}   1 tai pau kan’as 1 tai taṅker 1 tai samrapū 1 gvāl kaṅvyān 1 si pau kanthok 1 tai sbok 1 si pau taṅku 1 tai kansū 1 si rat pandan 1 si pau kantvah 1 tai krau sot 1 tai rat ‘gat 1 tai rat pandan 1
{21}   gho kan’as 1 tai kanlāṅ 1 gvāl śrī 1 tai ‘anrok 1 piṇḍa ‘aṃraḥ 1 nu ‘aṃraḥh gho 6 gvāl 6 tai 10-2 lap 1 si rat 2 tai rat 5 si pau 4 tai pau 1 psaṃ 20-10-7 vnvak ta gi sruk vīrendrapaṭṭana
{22}   pramān jeṅ vnaṃ ‘aṃraḥ mahendra 1 gho śivarucī 1 gho kaṃpit 1 gho śrī 1 gvāl harī 1 gvāl dyac kaṃvis 1 tai sujana 1 tai śaciya
{22}   1 tai rat śrīdeva 1 tai sarasvatī 1 lap pandan 1 si pau matirāja
{23}   1 gvāl kanteṅ 1 gvāl tgap 1 tai subhadrā 1 tai rat kan’as 1 tai kañjuṅ 1 lap ‘diti 1 tai rat kandvac 1 tai pau kandhī 1 tai jmas 1 gvāl dyāc kdeṅ 1 si pau nilā 1 gho dāmoda 1 gho mānu 1 psaṃ 20-5
{24}   ‘amraḥ makaraddhvaja 1 si ‘a kaṃvāl 1 gho krau 1 gho veda 1 gho cpoṅ 1 gho tmai 1 gho pnos 1 tai ‘a lakṣmīdeva 1 tai kaṃpit 1 tai mat 1 tai pau kanteṅ 1 tai kansu 1 tai ‘a rudatī 1 tai kalaśa 1 gvāl kañjā 1
{25}   tai jaṃ ‘yal 1
{25}   tai jaṃ ‘yal 1 tai kaṃvī 1 tai panheṃ 1 gvāl pandan 1 si rat kaṃpit 1 tai vikramadeva 1 tai jvik 1 lap phaladeva 1 gvāl jaṅver 1 tai ‘gat 1 tai ptal 1 lap kanren 1 gvāl kañcī 1 si rat cke duḥkha 1 si pau kañcū 1
{26}   tai dharmma 1 lap krau 1 tai dakṣiṇādeva 1 tai paṃnaṅ 1 tai kañjes 1 tai sandharuṃ 1 gvāl harisūdana 1 psaṃ 20-10-7 piṇḍa ‘aṃraḥ 2 nu ‘aṃraḥh gho 10-2 gvāl 8 gvāl dyac 2 tai 20-2 lap 5 si rat 2 tai rat 3
{27}   si pau 3 tai pau 2 si ‘a 1 tai ‘a psam 60-2 vnvak ta gi sruk stuk kandel pramān śreṣṭhapura ‘aṃraḥ rajanikara 1 gho kanso 1 gho candrabhāva 1 gho kandha 1 gho śivabhāva 1 gho pnos 1 gho rucibhāva 1 gho
{28}   rājadhara 1 gho laṃṅāc 1 gho laṅkaḥ 1 gho jaṃnan 1 gho mahendra- -bhāva 1 tai kañjai 1 tai kañjoṅ 1 tai śravadeva 1 tai nāṅ 1 tai pnos 1 kaṃpas 1 tai kandhi 1 tai nāṅ sot 1 tai kaṃprvat 1 tai kaṃpit 1
{29}   gvāl kañcū 1 lap kan’ak 1 si rat panlas 1 tai mṛga 1 lap kan’as 1 lap kaṃpaṅ 1 tai kansat 1 gvāl kanloñ 1 lap kaṃpat 1 piṇḍa ‘aṃraḥ1 nu ‘aṃraḥh gho 10-2 gvāl 2 tai 10-2 lap 4 si rat 1
{30}   psaṃ 20-10-1 psaṃm ‘nak vraḥ kuṭī toy dakṣiṇa ple sruk ‘anle 3 ‘ ‘aṃraḥ 4 nu ‘aṃraḥh gho 20-10 gvāl 10-6 gvāl dyac 2 tai 40-6 lap 10 si rat 5 tai rat 8 si pau 7 tai pau 3 si ‘a 1 tai
{31}   ‘a 2 psaṃ 100-20-10 cpar 1 ti bhāga ta vraḥ kuṭī ‘anle 2

Inscription 190 (site: SANDAK, area: Kompong Thom, Saka year: 817)
{1}   sre vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ
{2}   śivapura nu vraḥ kaṃmrateṅ
{3}   ‘añ śivaliṅga toy dakṣiṇa
{4}   neḥ vnaṃ neḥ ‘aṃvi rlaṃ kaxxxxx
{5}   koh prasap rlaṃ jvik lvah
{6}   chok khadira prasap
{7}   vnur khluṅ toy dakṣiṇa
{8}   neḥ sre neḥ sot ‘aṃvi
{9}   chdiṅ jmal sre ‘aṃlau chok
{10}   vrāl vrai vyā canlattai
{11}   śivakṣetra sthalā pak
{12}   lvah ‘aṅvey
{13}   chdiṅ saṃroy sre
{14}   nā ‘āśrama ‘āy
{15}   canlattai sot lvah
{16}   prasap paṃnikk
{17}   toy uttara neḥ
{18}   vnaṃ neḥh toy
{19}   paścima lvah ta gi
{20}   travāṅ vrai trapek
{21}   sre krateṅ
{22}   toy pūrvva lvah
{23}   vrai laṃpon lvah
{24}   mat dlaiy toy
{25}   uttara travāṅ trāc
{26}   lvah vnaṃ kan’itt
{27}   nauv noḥ ta mān prayoja
{28}   ta gi neḥ bhūvana
{29}   ta roḥ neḥ
{30}   ‘aṃvi gmum dau syaṅ
{31}   nai vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ nau ‘nak ta yok neḥ
{32}   sre ta roḥ neḥh oy nai dai ge dau naraka
{33}   nuv gotra phoṅ nau ge ta rakṣā neḥ ge

Inscription 878 (site: Phnom KUK PRADAK, area: Battambang, Saka year: 820)
{1}   818 śaka nu dhūli vraḥ pāda śrīyaśovarmmadeva o sre je 5 gamryāṅ nu khñuṃ satta pramān
{2}   jeṅ tarāñ dakṣiṇā mratāñ khloñ rudra nā chloṅ prāsāda vraḥ kamrateṅ ‘añ śrīyaśodharavṛṣaddhvaja
{3}   jvan ta vraḥ kamrateṅ ‘añ śrīrudrasvāmi ta punya mratāñ khloñ rudra o gho laṃvi nārāyana
{4}   gho jen gho śikhāśakti gho kanhi o tai kandeṅ tai chneṃ tai bhadra tai nai tai kaṃmah tai saṃ’ap
{5}   tai paṃnaṅ tai prvot tai kaṃvrau. 820 nu mratāñ khloñ rudra svaṃ prasāda vrai bhūmi taṃvon pramān pūrvvadiśa
{6}   oy ta vraḥ kamrateṅ śrīrudrasvāmi o vraḥ ‘ājñā pre mratāñ śrī vikramāyudha vyāpāra
{7}   nā do dau oy śapata ‘anak ta sruk pvān toy taṅtyaṅ ‘aṃmruṅ bhūmi taṃvon saṅ gol
{8}   oy ta vraḥ kamrateṅ ‘añ rudrasvāmi o gol ti pūrvva prasāp peṅ o gol ti dakṣiṇa prasap
{9}   travāṅ vrāhmaṇa gol ti paścima lvoḥ ta phlū tadiṅ gol ti uttara loḥ ta phlū prasap sādhupalliya
{10}   gho laṃvi vivāh gho candravala gho vanvan gho mandā tai laṅgāy tai vicitra tai goli tai tirtha tai madhurā o
{11}   kalpanā mratāñ khloñ rudra ta vraḥ kamrateṅ ‘añ śrīyośodhara- -vṛṣaddhvaja o slā ceṅ mvāy toṅ vyar
{12}   ….. vvaṃ ‘āc ti hau ‘anak vraḥ pi pre dai ti leṅ jvan dik nu oy slā mahānavamī gus ‘anak bhadrapattana
{13}   pramān jeṅ vnaṃ gho kansip gho kaṃvrau gho kaṃpur tai jānuśrīy tai bhadra tai paroṅ neḥ gi ta oy sñak
{14}   vinau mvāy sahasra ta gi māgha gi nā svatantra ‘anak vraḥ ta vrāhmaṇācāryya ta stāp varttamāna o nau ‘anak
{15}   vvaṃ thve roḥ kalpanā neḥ ge dau ta naraka saptapuruṣāntara yāvat candrāditya mān.

Inscription 886 (site: Prasat PHUM PHU, area: Siem Reap, Saka year: 824)
{1}   824 śaka gi nu mān vraḥ śāsana dhūli vraḥ pāda dhūli je
{2}   vraḥ kaṃmrateṅ añ ta stac dau paramaśivaloka kāla pre —
{3}   pati dau cāp kanrass z nau — kanras pi —
{4}   phsok nu dhana phoṅ siddhi z gotrakula — kanras —
{5}   phsokk man cāṃ jmaḥ tai kanden z tai kanden man —
{6}   kvan kañ- ta jmah kaṃvrau z mān kvan kaṃvrau ta jmah kanlak z mān kvan
{7}   kanlak ta jmah tai kanrau tai kaṃprvat si pandan si kaṃpit mān kvan —
{8}   ta jmah thkot mān kvan kaṃprvat ta jmah vani z man lvoh k–
{9}   hoṅ neḥ tai kanrau ‘val śāpa dai man vlvac khmi prabandha —
{10}   ta rūpa gurujana añ #

Inscription 291 N (site: Phimanakas, area: Siem Reap, Saka year: 832)
{1}   siddhi svasti 832 śaka nu sthāpanā vraḥ kamrateṅ ‘añ śrītrailokyanātha
{2}   punya nai mratāñ śrīsatyāśraya ‘nak ‘āgama man
{3}   nivedana ta vraḥ kamrateṅ ‘añ gho nīra x 1 gho xxxaṃ xxxt 1 gho taṅkū 1
{4}   gho puṣpahara 1 gho mahādāsa 1 gho ‘ājya 1 gvāl xxx gvāl bhā xxx
{5}   gho kṛṣṇadāsa 1 gho kañjā 1 gvāl xxxot 1 tai xxx tai thkep 1 tai xxx
{6}   tai kañjaṃ 1 tai pit mau 1 tai khñuṃ 1 tai kaṃpas 1 tai kanxxx 1 kaṃprvat 1 tai nāxxx
{7}   tai kanthi 1 tai yauvatī 1 phsaṃ 20-3 ‘nak ‘āgama man vāp pañcaxxx
{8}   khloñ vala ‘avyāpāra nivedana ta vraḥ kamrateṅ ‘añ gho kañcan 1
{9}   gho caṃlov 1 gho ratnadāsa 1 tai panlas 1 tai kaṃxxx 1 tai xxxaṃ xx xxx 1 tai kan’as
{10}   1 si rat kaṃpit 1 tai śrīyā xxx 1 tai kaxxx 1 xxx phsaṃ 10 gho krau xxx
{11}   ‘nak mṛtakadhana mratāñ śrīguṇavijaya ta gi sruk xxx ‘nak vraḥ ti
{12}   prasāda ta mratāñ śrīsatyāśraya mān vraḥ śāsana dhūli vraḥ pāda dhūli
{13}   jeṅ vraḥ kamrateṅ ‘añ ta stac dau paramaśivaloka xxx pre nivedana
{14}   ta vraḥ kamrateṅ ‘añ śrītrailokyanātha ‘aṃraḥ xxx gho khsāy 1
{15}   gho pandān 1 gho kan’as 1 gho kaṃvai 1 gho kan’i 1 gho krau gho kaṃvaṅ
{16}   1 gho ‘gat 1 tai saṃṛddhi 1 tai padma 1 tai chke 1 tai kaṃvai 1 tai kandexxx 1
{17}   ‘aṃraḥ krau 1 gho chke 1 gho krau sot 1 gho śaśi 1 gho kansip 1
{18}   gho saṃ’ap 1 tai kanlāt 1 tai kanteṅ 1 tai thar 1 tai kaṃpit 1 tai kansyaṅ 1
{19}   tai kanhyaṅ 1 tai kaxxxntvan 1 tai panheṃ 1 tai thkyap 1 kalpe satra raṅko
{20}   je pi mvay thṅai tai khñuṃ vraḥ 1 tai dharmma 1 sī panheṃ
{21}   si xxx 1 tai xxxvatī 1 tai chpoṅ 1 gvāl panheṃ 1 vraḥ jaṃnvan
{22}   sre kaṃluṅ vraḥ maṇḍira veṅ slik 2 200 ruṅ slik 1 100
{23}   tai jiva 1 tai tha’yak 1 tai kanteṅ 1 tai kaṃpas 1 tai chpoṅ
{24}   ‘nak mahānasaxxx sre xxxpura vraḥ jaṃnvan xxx
{25}   mandirasxxxn xxx kantāl ‘āy xxxp sahākṣara thkval raṃtyaṅ kā xxx
{26}   raṅko je 2 pujā kamrateṅ jagat 1
{27}   xxxn xxx tai vakula vraḥ jaṃnvan kalpe satra raṅko je
{28}   x mvāy thṅai gho dharmma vraḥ jaṃnvan.
{29}   xxx cāṃ kṣetra vraḥ jaṃnvan
{30}   xxx 1 gho pandān 1 tai mahānasī 1 patrakāra
{31}   1 xxxvṅya 1 sman nirāja 1 raṅko liḥ 4 pratidina saṅkrānta
{32}   pujā neḥ nai sruk thnval bhvās.

Inscription 61 A (site: Preah VIHAR KUK, area: Prey Veng, Saka year: 834)
{10}   834 śakka gi nu thve pūjā

Inscription 105 (site: PHUM MIEN, area: Kampong Cham, Saka year: 834?)
{1}   8×4 śaka nū mān vraḥ śāsaṇa dhūli vraḥ pāda dhūli jeṅ vraḥ kaṃmrateṅ
{2}   ‘añ ekādaśi roc caitra candravāra nu oy vraḥ supātra ta mratāñ
{3}   śrivikramasaṇnāha ti pre dau sthāpanā ta gi sruk phdai
{4}   ‘āy vrai vyak pramāna śrī indrapūra nau ruv dravya nu khñuṃm sruk
{5}   sre ta ti mratāñ śrivikramasannāha nu mratāñ khloñ
{6}   mahāpūrūṣa oy ta vraḥ siddhi sruk thkval dham ‘amraḥ
{7}   4 o sruk vnur ti paścima ‘aṃvi ta gi muṃ travāṅ vraḥ svāy
{8}   toy purvva gi thnval travāṅ veṅ ti purvva toy dakṣiṇa lvoḥ
{9}   travaṅ itt ti uttara lvoḥ ta gi phluv ‘amraḥ xxx
{10}   si ‘anrok si caṃlau si kaṃpit si ‘andaha sruk
{11}   sukhagrāma o sruk tralau sruk saṃvega sruk puruṣapura
{12}   sruk xxx sruk thnal sruk ‘arinivāsa sruk
{13}   viṇavapura sruk śalamet sruk saṃsaṃ sruk xxx
{14}   sruk vrai teṃ thniṅ nā kantal vala neḥ syaṅ sruk vraḥ jaṃnvan
{15}   ta vraḥ kamrateṅ ‘añ nuv khñuṃ vraḥ phoṅ
{16}   nau ta yokk neḥ ta roḥ neḥ ti pre kāp thpvaṅ
{17}   ṅ08 śaka caturddaśī ket bhādrapada ‘ādityavāra nu mān vraḥ ś śasana dhūli
{18}   vraḥ pāda dhūli jeṅ vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ ta vāp hṛdayaśiva paṃcāṃ pratyaya nā catvāri ti pre mok oy
{19}   sre ta vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ bhagavatī gi xx oy sre pi oy hetu pul krapiy dnyaṃ 1 duñ thmo ‘leṅ
{20}   nu thve vraḥ vnaṃ man vāp sip khloñ jnval nu daśādhikṛtta nu pratyaya mok oy sre thlāy
{21}   krapi 10 hetu pi mān sre vraḥ kamrateṅ ‘añ bhagavatī
{22}   ṅ0ṅ śakka ta gi mvay roc mārggaśira śukravāra nu khloñ vala khloñ viṣaya
{23}   vnaṃ kansiṅ oy khñuṃ ta vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ bhagavatī o tai kañcu ti duñ nu svok
{24}   kvan si ‘nanta tai panlas tai 1 tai thma kvan si ‘gat si caṅkās si kandhi pau 1 tai kanhey ti
{25}   ti tvar nu khñuṃm cau tai chpoṅ o tai panhem pas gandha o tai chpoṅ ti duñ nu vudi ta vāp
{26}   vrāṃ vrai kandin tvan si tirtha tai kansrac tai panheṃ o tai pandan ti duñ nu vudi ta vāp
{27}   cāmpa kaṃ maleṅ kvan si saṃ’ap tai bhadra o tai kañcan kvan tai tha ‘yak pau tai kaṃvai tai kandvat
{28}   si kañyac tai phgaṅ kvan kaṃvai vyar pha ‘van vyar ti o tai kaṃvai ti duñ nu prāk ta yvan kaṃvaṅ
{29}   tadiṅ si vrahma dalmāk si thnot si kanlān si panhem 1 si śaśāṅka si kaṃvai
{30}   tai kandhom vrau ti duñ tai bhava ti tvar nu khñum.

Inscription 52 (site: Vat KRAN SVAY, area: Prey Veng, Saka year: 840)
{7}   gho kaṃvai 1 gho thgxxxn 1 tai jmas 1 tai kaxxx
{8}   tai kanteṃ 1 si xxx krapi 4 tmur 20-7
{9}   vvaṃ jā pixxxxxrājakāryya nuv neḥ dravya
{10}   man xxx teṅ ‘añ ta roh neḥh vvaṃ jā pi
{11}   xxxxx kamrateṅ ‘añ noḥ khloñ viṣaya
{12}   xxxxx neḥ dharmma neḥ 1 neḥ jaṃnvan khloñ nex
{13}   xuxcexxxxḥ kamrateṅ ‘añ puṣkarākṣa
{14}   xxxjātijanita pratixxxxvāxlā lā xxvāṇāṃ kaṃsaḥ so yaḥ vāsudeva itīritāḥ
{15}   xxtra kalpitam yajvanā xkṣadradisupapadyaṃ vahulājān nīta xrau
{16}   ‘annasopāya tai kaṃpur krapi dnyam 1 tamryya dnyaṃ vyar cāṃ pañcamī dvādaśī neḥ
{17}   gi jmā dāsa tai kañcin
{18}   si sukhadāsa traxxxxx var nu xxṇā pañja va canmat
{19}   1

Inscription 184 (site: Prasat Thom, area: Siem Reap, Saka year: 843)
{1}   843 śaka nu mrateñ śikhāvindu khloñ vnaṃ
{2}   vraḥ kamrateṅ ‘añ jagat ta rājya jvan sruk
{3}   ryyuṅ pramān tha’oṅ si kañcū si kaṃvrau si kañyvan
{4}   si pandan si kañcū sot sit kanso si kaṃvai
{5}   si saṃ’ap si srac ta vraḥ tai phtal tai panhe
{6}   tai krau tai ‘anaṅga tai khmau tai jnau tai kaṃvai
{7}   tai kaṃpañ tai kanteṅ tai ‘aṅgāra phsaṃ 1ṅ
{8}   sruk śivanivāsa pramān chpar ransi si chpoṅ si
{9}   kaṃvai si kanteṅ si vrahey tai kanhey si
{10}   kandhap si kaṃvrau si saṃ’ap si kaṃvrau tai bhājana tai
{11}   jvik sre jvay ‘anle 1 sre thmo bhval ‘anle 1 phsam 11
{12}   krapi ye 21 jmol ṅ canmat 30 thmur 50
{13}   843 śaka nu mratāñ śrīvīrendrārimathana xxxxx
{14}   xxxxxn dāc paṅgaṃ thpvaṅ nivedana pi duk camnāṃ ta vraḥ kamrateṅ
{15}   ‘añ jagat ta rājya sre canpār ‘aṃxxxxx xxxxx
{16}   xxñcāñ oy yajña saṅkrānta je mvāy xxxxx
{17}   kaṃvai xxxlāsa si dharmma si ‘aṃxxxxx
{18}   kaṃpūr tai kan in mahā xxxxx

Inscription 269 (site: Prasat KRAVAN, area: Siem Reap, Saka year: 843)
{1}   śrī siddhi 843 śaka daśamī ket puṣya vudhavāra ‘aśvanīnakṣatra lagna ‘āy
{2}   kumbha nu mratāñ khloñ śrīvīrendrādhipativarmma sthāpanā vraḥ kamrateṅ
{3}   ‘añ śrītribhuvanasvāmi. tamrvac vāp jā 1 vap ‘abhimanya.
{4}   khañuṃ ‘āgama si khñuṃ si kan’in 1 si kanteṅ 1 si chpoṅ 1 si prasā
{5}   khmau si kaṃvai 1 si kandeṅ 1 si prāṇa 1 si jīva 1 si paṃnaṅ 1 si panlas 1
{6}   gvāl kaṃvis 1 gvāl thmat 1 gvāl kṛs 1 gvāl krau 1 gvāl pandan 1 gvāl
{7}   kaṃvrāñ 1 gvāl kaṃvās 1 tai kaṃvṛk 1 tai tarkka tai kanxxx tai xxxxx
{8}   tai tha’yak 1 tai thakep 1 tai laṅgāy 1 tai panheṃ 1 tai vraḥ śrīy 1 tai
{9}   bhadra 1 tai thleṃ 1 tai kanthun 1 tai taṅker 1 tai kañjes 1 tai kaṃvrau 1 tai
{10}   kandeṅ 1 tai kanhyaṅ 1 tai cancan 1 tai phnos 1 tai kaṃprvāt 1 tai
{11}   phnos sot 1 tai sarac 1 tai thgau 1 tai sraṅe 1 tai kaṃvaḥ 1 tai kan’as 1
{12}   tai kaṃdvāt 1 tai kaso 1 tai kaṃvrau 1 tai kañjai 1 tai kaṃpur 1 tai pandan
{13}   1 tai dharmma 1 tai sṅi 1 tai vī 1 tai kaṃpañ.

Inscription 270 N (site: Prasat KRAVAN, area: Siem Reap, Saka year: 843)
{1}   śrī siddhi svasti jaya 843 śaka nu kaṃsteṅ ‘añ śrīmahīdharavarmma nivedana vnvak ta vraḥ kamrateṅ
{2}   ‘añ śrītrailokyanātha vnvak ta gi sruk sindūra le ‘anle vyar ‘aṃraḥ kanrāk gho kanruk 1
{3}   gho pavitra 1 gho kansoṃ 1 gvāl kaṃpañ 1 gvāl krau 1 tai pandan 1 tai kanteṅ 1 lap kaṃprvat 1
{4}   tai kaṃpas 1 si pau thmyaṅ 1 si rat thvas 1 tai jaṃ’ar 1 tai panlas 1 si pau pandan 1 tai rat ‘ājya 1 lap paroy
{5}   1 tai kanteṅ 1 tai kaṃprvat 1 tai paroṅ 1 tai lvan thleṃ 1 tai lvan chke 1 si rat lvan kanrāṃ
{6}   1 si rat lvan thgap 1 tai lvan krau 1 si rat ‘amṛta 1 tai lvan kañcū 1 tai lvan vraḥ lāṅ 1 tai lvan kaṃpit
{7}   1 si lvan kañyoṅ 1 gvāl lvan vara 1 tai lvan tīrtha 1 gho lvan kañcan 1 gvāl lvan kanteṅ 1 tai lvan
{8}   kanso 1 lap lvan panheṃ 1 lap lvan krau 1 tai lvan kaṃpit 1 tai thleṃ 1 tai lvan 1 piṇḍa ‘aṃraḥ 1 gho 3 gvāl
{9}   2 tai 8 lap 2 si rat 1 tai rat 1 si pau 2 gho lvan 2 gvāl lvan 2 tai 10-2 lap 2 si rat lvan 3 phsaṃ 40-1
{10}   ‘aṃraḥ thgap 1 gho pandan 1 gho kañcan 1 tai kaṃvrau 1 si rat pandan 1 tai kañjuṅ 1 tai kansu 1 tai vraḥ śrīy 1
{11}   tai gandha 1 tai ‘a kanrau 1 lap kanlāṅ 1 lap kan’ak 1 gho lvan kanhen gho lvan kanteṅ 1 gvāl lvan thgap
{12}   gvāl lvan kaṃpañ 1 gvāl lvan thke 1 tai lvan panheṃ 1 tai lvan kanhen 1 tai lvan vara 1 tai lvan kesara 1
{13}   tai lvan panlas 1 lap lvan krau 1 tai lvan kañcū 1 si pau 1 piṇḍa ‘aṃraḥ 1 gho 2 tai 6 lap 2 si rat 1 gho lvan 2
{14}   gvāl lvan 2 tai lvan 6 lap lvan 1 si pau 1 phsaṃ 20-5 vnvak gi sruk vendi pramān bhīmapura ‘aṃraḥ saṃ’ap 1
{15}   gho chpoṅ 1 gho saṃ’ap sot 1 gho cak cok 1 tai panlas 1 tai saṃ’ap 1 tai thmās 1 tai kaṃpaṇ 1 tai rat jvik 1
{16}   tai vikramadeva 1 tai kandeṅ 1 tai jvik sot 1 gvāl kandās 1 si pau kaṃvrau 1 tai kaṃpit 1 tai rat magha 1 tai
{16}   kaṃvrau 1 tai kaṃpit 1 tai rat magha 1 tai
{17}   kañjir 1 gvāl ‘nāy 1 gvāl thgai 1 si rat ‘a.kāṃ 1 tai kesara 1 tai rat kaṃpur 1 tai ‘a thkep 1 tai thmās sot 1
{18}   tai chpoṅ 1 gvāl kaṃpañ 1 gvāl pandan 1 gho lvan mānubhāgya 1 tai lvan kaṃpit sot 1 tai lvan thmai 1
{19}   piṇḍa ‘aṃraḥ 1 gho 3 gvāl 5 tai 10-5 tai ‘a 1 si rat 1 si pau 1 gho lvan 1 tai lvan 1 phsaṃ 20-ṅ vnvak gi sruk
{20}   samraloṃ ‘aṃraḥ khmaṅ 1 gho kañyan 1 gho dhara 1 gho thgap 1 gho kansat 1 gho kansat sot 1 gho khñuṃ 1
{21}   gho dharmma 1 gho ‘arivala 1 gvāl kan’ī 1 gvāl kantṛp 1 tai ryyū 1 si pau 1 tai kañcū 1 si pau 1 tai rat 1 tai
{22}   kansū 1 tai chpoṅ 1 tai kanduk 1 si rat thkān 1 lap kaṃvai 1 lap kaṃpañ 1 tai krau 1 tai kaṃprvat 1 tai
{23}   kansok 1 si rat kañjaṃ 1 tai ‘a ‘seṅ 1 tai ‘a kumāra 1 tai jvik 1 si rat prasāda 1 tai dharmma 1 tai kantik 1
{24}   gvāl panlas 1 lap raṃnoc 1 tai kaṃpur 1 tai rat kan’in 1 si pau krau 1 tai lvan kaṃpit 1 tai rat kan’in 1
{25}   piṇḍa ‘aṃraḥ 1 gho ṅ gvāl 3 tai 10-3 tai ‘a 2 si rat 3 si pau 2 tai rat 1 lap 2 phsaṃ 20-10-7 caṃnām
{26}   843 śaka nu kaṃsteṅ ‘añ śrījayavīravarmma jvan ‘nak ta vraḥ kamrateṅ ‘añ śrītrailokyanātha ‘nak ‘āgama
{27}   gho thgap 1 gho ‘añjan 1 gho kañjva 1 gho mahādāsa 1 gho kañcan 1 gho ‘aṅgāra 1 gvāl laṃvī 1 gvāl krau 1 gvāl
{28}   kantoṅ 1 tai kañjai 1 si pau kaṃpār 1 tai subhāśrīy 1 tai pau th’yak 1 tai kanrat 1 tai laṅgāy 1 tai paṃnaṅ 1 tai thmat 1
{29}   tai kanteṃ 1 tai priyaṅgu 1 tai xxxxn 1 tai thkep 1 tai kañcan 1 si rat khñuṃ 1 tai xxxxx 1 tai kañcan 1 tai pau piṇḍa gho 6
{30}   gvāl 3 tai 10 si xxxxx phsaṃ 20-6 vnvak xxxxxl ‘aṃraḥ kañjā 1 gho kañcū 1
{31}   gho thgap 1 gho sraxxxx xxx kanso 1 tai pau xxxxx tai kan’aṃ 1 tai kaṃvī 1 tai
{32}   phtal 1 tai xxxxx 1 tai xxxxx saṃ’ap 1 si rat xxxxx tai kalaśa 1 lap
{35}   lvan xxxxx xxxxx sre kañjrap thmik
{36}   raṅko xxxxxxxxxx mrateṅ
{37}   xxxxxxxxxx

Inscription 270 S (site: Prasat KRAVAN, area: Siem Reap, Saka year: 843)
{3}   śrī siddhi svasti jaya 843 daśamī ket puṣya vudhavāra ‘aśvanīnakṣatra lagna ‘āy kumbha
{4}   nu kaṃsteṅ ‘añ śrīmahīdharavarmma sthāpanā vraḥ kamrateṅ ‘añ śrītrailokyanātha
{8}   ‘nak paṃre ‘āgama rmmāṃ tai raṅga tai bhā 1 tai pau tai kanhey 1 tai ‘ājya 1 tai kan’in 1 tai śreṣṭha 1
{9}   tai kanhyaṅ 1 tai thkep 1 tai lvaṅ kantim 1 tai lvan jeṅ kres 1 caṃryyāṅ tai taṅkū 1 lap kanhyaṅ
{10}   tai saṃ’ap tai kanteṃ 1 tai pandan 1 tai kaṃpat 1 tai rat 1 tai kanrat 1 tai mālatī 1 tai prajāpati
{11}   1 tai kanso 2 tai kaṃvai 1 tai kan’in 1 si pay thgaṅ 1 tai rat cancān 1 tai lvan rāga 1 tai lvan
{12}   kañcū 1 tai lvan kaṃvaḥ thmoṅ tai khñuṃ tai kanhyaṅ 1 tai chpoṅ si rat 1 tai kan’as
{13}   chmāp cheṅ 1 tai mālatī 1 tai taṅkū 1 tai srac ta vraḥ 1 tai kañjā 1 thmiṅ kinnara tai kantvan tai
{14}   chneṃ 1 tai kañjuṅ 1 tai chpoṅ 1 tai jvik 1 tai kanaka 1 tai srac ta bhavya 1 tai thmo 1 tai chke 1
{15}   pramaḥ tai vraḥ lāṅ 1 tai taṅkū 1 tai kaṃpur 1 tai kan’in 1 rmmāṃ ‘nak si si kanmar 1 si kanloñ 1
{16}   si kan’ak 1 si thmyaṅ 1 si stau 1 thmoṅ bhāṇī si kaṃvis 1 si lvan mahādāsa 1 khloñ sruk si sahāya
{17}   1 si kanso 1 pamek si kaṃpat 1 si ryyū 1 chmāṃ mās prak si kansip 1 si kaṃpañ 1 chatradhāra
{18}   si ‘aṅgāra 1 si lvan pandan 1 mahānasa si kaṃpit 1 si kaṃpar 1 patrakāra si thgap 1 vannāra
{19}   si xxxxx chmāṃ dcāra si xxxxx chmāṃ śāla si lvan panlas 1 caṃryyaṅ stutiy si munidāsa 1
{20}   si kaṃpañ 1 si garuḍa 1 si chke 1 si lvan dharmmahita 1 si lvan munidāsa khmau 1 gandharvva si kantvah 1 si mānudharmma
{21}   tūryya si kansat 1 si xxxxx 1 si pandan 1 pamas vraḥ gandha
{22}   tai kanteṅ 1 tai sbok 1 tai xxxxx 1 tai rat 1 tai lap 1 tai kaṃvrau 1 tai
{23}   vraḥ śrīy 1 mahāvrīhi tai xxxxx tai laṅkaḥ 1 tai lap kaṃvai 1
{24}   tai kaṃvrau 1 si rat 1 tai xxxxx 1 si pau pravāt 1 tai
{25}   vraḥ śrīy 1 tai xxxxx yaṅgu 1 tai kañcū 1
{26}   8ṅ3 śaka nu mratāñ xxxxx neḥ ta vraḥ kamrateṅ ‘añ
{27}   8ṅ3 xxxxx śrīmahīdharavarmma
{28}   jvan khñuṃ ta vraḥ xxxxx

Inscription 271 (site: Prasat KRAVAN, area: Siem Reap, Saka year: 843)
{1}   śrī siddhi svasti jaya 843 śaka nu kaṃsteṅ ‘añ śrīmahīdharavarmma nivedana
{2}   vnvak xxxxxbhagavatī kamrateṅ ‘añ vraḥ śrīy vnvak ta gi sruk gaṃryyaṅ
{3}   ‘aṃraḥ khñuṃ gho dharmma 1 gho kanleṅ 1 gho chpoṅ 1 gho kañcū 1 gho phtal 1 gho
{4}   xxxxx gho thleṃ 1 gho panlas 1 tai thgal 1 si rat thgot 1 tai thkan 1 tai saṃ’ap 1 tai saṃ’ap
{5}   xxxxx pau panlas 1 tai rat gandha 1 tai chke 1 tai kanrau 1 tai khñuṃ vraḥ 1 tai pau so
{6}   xxxxx tai pau si rat chpoṅ 1 tai kanso 1 tai kaṃvvaṅ 1 si rat khñuṃ vraḥ 1 lap
{7}   xxx 1 si kañjai 1 si rat thleṃ 1 tai thgau 1 tai panlas 1 tai xxxxx 1 tai pau panheṃ 1 tai dyan 1
{8}   xxxxx pau 1 tai ‘a pandan 1 tai ‘a vraḥ śrīy 1 gho lvan sunetra 1 gho lvan
{9}   khmau 1 gho lvan ratnarāja 1 gho lvan jñānotsava 1 gvāl lvan pavitra 1 tai lvan kanteṅ
{10}   1 tai lvan kaṃprvat 1 lap saṃ’ap tai rat 1 si pau 1 gho lvan khmau sot 1 piṇḍa ‘aṃraḥ 1
{11}   xxxxx 6 si rat 4 tai rat 1 si pau 1 tai pau 3 tai ‘a 2 gho lvan xxx gvāl lvan 1 tai lvan
{12}   xxxxx 1 tai rat 1 si pay phsaṃ 40-10-ṅ ‘aṃraḥ khñuṃ 1 gho xxx gho xxx gho xxx
{13}   xxx gho kañcan 1 gho thgap 1 gho sarac 1 gho thleṃ 1 gvāl xxxxx
{14}   xxx 1 gvāl śrī 1 gvāl saṃ’ap 1 tai kanteṅ 1 tai xxx
{15}   xxx 1 tai phnos 1 tai kaṃvī 1 tai dharmma 1 tai saṃ’ap 1 tai xxx
{16}   xxxxt 1 si rat krau 1 si rat vrahey 1 tai rat xxxxx
{17}   xxx tai pau laṅgāy 1 gho lvan kanrap 1 gho lvan śrī 1 tai lvan
{18}   phgal 1 xxxxxt 1 tai xxxxx piṇḍa ‘aṃraḥ 1 gho 6 gvāl 6
{19}   tai 10-2 xxxxx 2 xxxxx lvan 3 lap lvan 1 phsaṃ 20-10-ṅ
{20}   vnvak ta gi sruk xxxxx gho krau 1 gho kan’as 1
{21}   gho kaṃprvat xxxxx gvāl pavitra 1 gvāl
{22}   thleṃ 1 gvāl kanxxxxx tai mak 1 tai kaṃvaḥ 1
{23}   tai kaṃprvat 1 tai kaṃvṛk 1 xxxxxṅ 1 tai kaṃpit 1
{24}   lap kanhyaṅ 1 lap kaṃxxxxx raṃnoc 1
{25}   tai vraḥ śrīy 1 tai xxxxx lvan kaṃpi
{26}   gho lvan pandan 1 gho lvan xxxxxṇa 1 piṇḍa
{27}   ‘aṃraḥ 1 gho 7 gvāl xxx si xxxxx phsaṃ 20-10-8

Inscription 873 (site: Prasat BEN VIEN, area: Siem Reap, Saka year: 843)
{1}   843 śaka pi ket vaiśākha punarvvasunakṣatra
{2}   yā vyar thmā thṅai nu vraḥ karuṇā pre cār prasaṣṭha
{3}   jaṃnvan sre bhūmyākara vraḥ kamrateṅ ‘añ
{4}   sruk kanloṅ thmi sruk muṃ vryaṅ
{5}   caṃnat kracap caṃnat teṃ jrai
{6}   caṃnat thmiṅ 1 caṃnat vnur le
{7}   caṃnat caṃryyaṅ caṃnat vnur kantāl
{8}   caṃnat haṃ kluṅ caṃnat vnur karom
{9}   sruk camraiḥ sruk kuḍi ruṅ bhāga mvāy
{10}   sruk jotigrāma caṃnat madhyamadeśa
{11}   caṃnat tval caṃnat saṃlaṅ 1
{12}   bhūmi caṅvat jeṅ kryal pūrvva prasap gol
{13}   krau jaṃnyak ‘āgneya indrakhila dakṣiṇa vraḥ thnal
{14}   naiṛtiya sthalā paścima prasap danle śrīndreśvara
{15}   vāyavya travāṅ crapic uttara rājakaruṇā
{16}   īśāna svetabhagra tai khnor ‘anle vyar 1
{17}   sre smiṅ dakṣiṇa vraḥ lvaḥ vraḥ thnal

Inscription 99 N (site: Cong Ang, area: Kampong Cham, Saka year: 844)
{1}   siddhi svāsti jaṃnvan chloñ vis nu tāñ steñ pañ nu tāñ steñ pit nu
{2}   tāñ steñ rauv ta vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ śrītribhuvanaikanātha ‘āy
{3}   jeṅ oṅ si ‘aṃmṛdubhāva trvac si kaṃpiṅ grāmapāla si thvas cāṃ glaṅ si ṇarāya
{4}   pek si caṃhek cāp vṅe si kansip mahāṇasa si pavitra mahānasa
{5}   si kaṅjan mahānasa taṃvey tai kaṃpañ cañ si thgap si kaṃvās si thleṃ
{6}   si tha’ek pram tai kanrau tai thmās rāṃ tai tha’ek tai kaṃvai tai chṅap tai kan saṃ’ap cāṃ
{7}   glaṅ tai gandha tai raṃnoc tai sa’ap tai pansvaṃ tai kansrac tai kanses tai
{8}   tai kanteṅ tai kantre rmāṃ bhan ni si cāpp si ‘a.kāṃ si kandeṅ toṅ si kan’āt prāṅgadāsa
{9}   candravāra dmuk varṣā tai kaṃvet tai kan’añ tai dhara tai chne tai kanso tai kanso
{10}   sot ‘aṃraḥ si jīva si kañces tai kanso tai saṃkau tai kañcu ‘aṃraḥ si thgot
{11}   si kañcu si ‘agat tai kaṃprvat tai chpoṅ ‘aṃraḥ si raṃnoc tai kaṃprvat tai utpala
{12}   tai paṇdan ‘aṃraḥ si kaṃpañ si saṃ’ap tai laṅgāya tai kaṃpit tai prāṇa neḥ syaṅ
{13}   ta thve sre pās diṅdeṅ ‘aṃraḥ si kanrau si khñuṃ si kañjā tai kañjaiy tai kanjan
{14}   thve sre thpvoṅ tyak ‘aṃraḥ si khlāṅ tai kaṃvai tai kaṃvai sot thve sre pās diṅdeṅ
{15}   ‘aṃraḥ si panlas si paṇdan si kaṃvai tai khmau thve sre pālayā ‘aṃraḥ si khnet si kan’ak
{16}   thve sre samādijana chmāṃ chpār si kaṃvrā si kanrau si taṅker tai kañcān tai kanhyaṅ
{17}   tai duk vraḥ vasana tai thṅe tai dharmma tai kanso tai thnos tai kañjir ‘me tai jvik si saṃvāra
{18}   si dharmma si kanseṃ ‘aṃraḥ si mahendradāsa si kaṃvut si kaṃvai si kaṃpañ si ‘amṛta tai pandan
{19}   thve sre thpoṅ tyak si kaṃtrev si caṃhek si thge si kañjos si daṃluḥ si ‘nāy si thke si kan’i
{20}   si paṃnoḥ tai kan’añ tai chnāṅ tai kanteṃ tai pansvaṃ tai kansu tai saṃ’ap tai kalaṅ
{21}   tai kanleṅ tai kansaṃ tai kañcu tai kantṛp tai tha’ek tai vrata tai kansrac tai kapkep
{22}   tai khnop tai kaṃvrau tai kaṃprvat tai kan’in tai kaṃpat tai karmmadaya tai ‘nāy
{23}   tai kandeṅ tai khtip tai tavuy tai khmau tai saṃ’ap tai kanteṃ tai paṃnoḥ tai kaṃprvat
{24}   tai chpoṅ tai dharmma tai kaṃpit tai mandira tai gaṅgā tai kan’u tai kaṃpit phsam ‘nak
{25}   toy khnet 100-20-10 kalpanā mi mvāy ‘aṃraḥ santek je 1 liḥ 8 lṅo liḥ 8
{26}   raṅvar mās 4 vraḥ saṃvey sap thṅāy raṅko ta jā yajña thloṅ 4 naṃ thun santek hvap
{27}   vadi vadā graleṅ phuri phurā dhamāya kaṃpau paramāna kṣira tila moda

Inscription 99 S (site: Cong Ang, area: Kampong Cham, Saka year: 844)
{1}   siddhi svasti 844 śaka nu mān braḥ śāsana ḍhū vraḥ
{2}   pāda ḍhū jeṅ vraḥ kamrateṅ ‘añ śrījayavarmmadeva ta dhūli jeṅ braḥ
{3}   kamrateṅ ‘añ śrīprathibīṇdrabarmma pandval vraḥ śāsana
{4}   ta mratāñ śrīnṛpeṇdravikramma khloñ glāṅ nā eka pi pre vraḥ
{5}   kamrateṅ ‘añ śrītribhuvanaikanātha ‘āy jeṅ oṅ ta punya chloñ prāna
{6}   saṃ gaṇa nu vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ śrīcāmpeśvara vvaṃ jā pi mān vakra nu paṃcāṃ
{7}   vvaṃ jā pi mān vakra ṇu khloñ viṣaiya nu khloñ sruk ṇu khloñ bhūtāśa
{8}   ṇu tamrvac ‘amṛtakadhana datta dau ta vraḥ kamrateṅ ‘añ śrīcampeśvara
{9}   braḥ śāsana pre ka kalpanā śvetataṇdula ṣadhārikā ghṛta ‘ādhaka 8 jala
{10}   śvetavastra yugala 2 go śata saṃ ṇu jvaṇ dik braḥ rājaśrī hemakamaṇdalu 1
{11}   ṅaṇ jyaṅ 1 neḥ syaṅ ta gi kalpanā dau ta vraḥ kamrateṅ ‘añ śrīcāmpeśvara
{12}   sap chnāṃ khñuṃ maṇ chloñ prāṇa oy ta vraḥ kamrateṅ ‘añ ta viṣṇu toy rṇṇoc
{13}   si kaṃpit trvac si thleṃ cāṃ glāṅ si siddhivara grāmapāla si kaṃvrau pek thve sre kaṃluṅ
{14}   ka vraḥ si kañjos si thgāp si paṇdan si kaṃpat si kaṃpit si kaṃpit sot si mṛta
{15}   mahāṇasa si kaṃvut mahāṇasa si kaṃvis tiṅ ‘aṃraḥ si krau si kaṃpas tai bhāja tai dharmma
{16}   thve sre vnek dlāy ‘aṃraḥ si māṇudharmma si paṇdas tai preta tai maya vnek dlāy ‘aṃraḥ
{17}   si jaṅver si kaṃvrāṃ tai kaṇtrap tai paṇlas thve sre vnek dlāy sot ‘aṃraḥ si thgot si kaṇsip
{18}   tai vrata tai kañcu thve sre va ruy ‘aṃraḥ si kaṇsu si ratnadāsa si thgāp si caṇdrabhā si chpoṅ
{19}   si kaṇ’ā ‘ma laṃñañ tai kaṇdrvaṅ thve sre hauṅ nu sre thpoṅ tyak ‘aṃraḥ si vaṅā si ‘amṛta
{20}   tai kaṇsruk tai mālikā tai sraṅe thve sre vnek dlāy ‘aṃraḥ si caṃhek
{21}   tai kaṃprvat tai laṅgāy thve sre jeṅ daṃnap ‘aṃraḥ si kaṇ’aṇ si da’ap tai pratika
{22}   tai ‘nāy tai kaṃvrau tai kaṃbhāt thve sre pālayā tai kanrat tai thleṃ tai chke thve saṃṅvey ta
{23}   mra dvaṅ cāñ si thgāp si kaṇ’as si śrī si ‘amṛta si dharmma si kañcyas si taṅker mramaḥ
{24}   tai kaṇdhi tai kanlot tai kaṃvrau tai kaṇso tai saṃ’ap tai subhādeva tai saṃ’ap sot
{25}   tai khmau tai khsāy tai raṃnoc tai kaṃprvat tai kaṃpit tai daṃdip tai kaṇ’as tai kaṇhyaṅ
{26}   thneṅ tai kañcāṇ tai khnap pattrakāra tai kaṇsyaṅ dmuk varṣā tai surabhi tai vraḥ prasāda tai kaṇso
{27}   tai prāṇa tai saṃṛddhi tai phkā tai kaṃpit gaṅvāl si taṅker chmāṃ chpār si saṃ’ap si kaṇ’ak si phtal
{28}   ‘aṃraḥ jaṅver tai kaṇdhi si thgap tai kaṇ’ā tai kaṇsrac tai kaṃbhāk tai kansa tai khmau si kaṇ’ā
{29}   si taṅku tai sujāti tai ratnaśrīya tai kaṃvaḥ oy kaṃyār phsaṃm ‘nak rṇṇoc 100-10-7 jaṃṇvaṇ
{30}   vrāhmaṇa si muṇidāsa vraḥ śāsana pre yājamāṇa kalpanā mi mvāy ‘aṃraḥ saṇtek je 1 liḥ 8 lṅo liḥ
{31}   5 raṅvar mās 2 taṇdula ta jā yajña sapp thṅāy thloṅ 2 thuṇ santek hvap jaṃmvuli vadi vadā
{32}   phuri phurā graleṅ tila moda kaṃpov paramāṇa kṣira dhamāya rāya vaka saṃṅor neḥ toy rṇṇoc

Inscription 164 A (site: Tuol PEI, area: Kompong Thom, Saka year: 844)
{1}   844 śaka daśamī ket āṣāḍha nu mān vraḥ śāsana
{2}   dhūli vraḥ pāda dhūli jeṅ vraḥ kamrateṅ añ śrīharṣavarmmadeva
{3}   ta mratāñ śrīnarendrārimathana z pre pragalpa
{4}   i– punya nai vāp ci nu khñum mās prak taṃryya krapi thmur sruk
{5}   — chpar ruv ta saṃ dhana nai vraḥh phoṅ pre pragalpa ta steñ
{6}   — cāryya ta khloñ cañ nā dhūli vraḥ pāda dhūli jeṅ
{7}   vraḥ kamrateṅ añ nuv khloñ kāryya phoṅ nivedana
{8}   caṃnāṃ nu paṃmre ta dhūli jeṅ vraḥ kamrateṅ añ
{9}   — phle chnāṃ mvāy thlvoṅ 4 ghṛṭa prastha 3 ñ man srac
{10}   — na gi caṃnāṃ viṅ dau pamre ta gi vraḥ dai ‘yat pi
{11}   — nu paṃre āy thmā oy caṃnāṃ gus ñ ‘nak vraḥ
{12}   —s z gho kansip z gho pandan z gho prathama

Inscription 164 B (site: Tuol PEI, area: Kompong Thom, Saka year: 844)
{1}   gho chnoṅ z gvāl panlas z gvāl taṅker z gvāl kh .–
{2}   gvāl kaṃnāc z gvāl — — z tai prāṇa z
{3}   tai kaṃprvat z tai — au z tai rat sko
{4}   tai laṅgāy z tai kaṃvrau z tai panlas z — z tai kaṃvai (5)
{5}   tai saṃrddhi z tai kan — –p z tai kantaṅ
{7}   tai lap kañc– — pau rat 10 z
{8}   phsaṃ savālavṛddhi — –ya z vraḥ makutt
{9}   1 yajñakośa 1 vraḥ vas 1 raṇamarddana 1 kanthī 1 z
{10}   śrīvatsa 2 rūpyakaraṅka 1 una — tanlap 4 z valvyal
{11}   jeṅ prak 1 z udaravandha 1 z paṅgat 1 z svok 3 z vodī
{12}   2 z kadāha 1 z taṃryya 2 z krapi 20-1 z thmur 40-10-2 z
{13}   sre teṃ thlai z — z sre amṛttakadhana vāp
{14}   rau z niyama – sre aṃpall neḥh man ti kamrateṅṅ jvan
{15}   ta vraḥ z dep vāp ci khcye mratāñ śrībhūpendrasa
{16}   — paṅgaṃ thpvaṅ nivedana mān vraḥ
{17}   śāsana dhūli vraḥ pāda dhūli jeṅ vraḥ kamrateṅ añ
{18}   ta kaṃsteṅ añ rājakula nu mahāmantri vvaṃ jā pi dār
{19}   vrīha ta neḥ sre ta aṃpall neḥh ñ phoṅṅ neḥ ta
{20}   aṃpall neḥh svaṃ nā dhūli vraḥ pāda dhūli jeṅ vraḥ
{21}   kamrateṅ añ śrīyaśovarmmadeva — ñ

Inscription 164 C (site: Tuol PEI, area: Kompong Thom, Saka year: 844)
{1}   sre thnāñ kupen
{2}   man vāp
{3}   gāp chmāṃ vraḥ kralā
{3}   gāp chmāṃ vraḥ kralā
{4}   phdaṃ jvan ta vraḥ

Inscription 995 (site: Cong Ang, area: Kampong Cham, Saka year: 844)
{1}   1135 śaka rkā nakṣatraditya
{2}   śrī ca madyāhin gi ta pratiṣṭhā
{3}   vraḥ vuddhasamādhi ai
{4}   ṭa teṃ vraḥ srī mhāvodhi
{5}   ‘āya vraḥ śaka
{6}   candasvāratna gi ta
{7}   theva eṅa

Inscription 605 (site: Angkor Thom, area: Siem Reap, Saka year: 845)
{1}   845 śaka gi nu phsaṃ siddhāya nu vraḥ kamrateṅ
{2}   ‘añ liṅgapūra raṅko kalamva tandula khāri 2 xxxxx
{3}   kaṃpur gho ryyū gho kaṃvrau gho ‘axxxxx
{4}   hari gho kansat gho kañyac gho īśvara xxxxx
{5}   xxxp gho khñuṃ vraḥ gho thleṃ tai kanlaṅ tai xxxxx
{6}   xxxxx ai tai laṅgāy tai dharmma tai thleṃ tai kaṃxxxxx
{7}   xxxxx tai kaṃpit tai gandha ‘nak teṃ xxxxx
{8}   xxxxx gho kanxxx ta vraḥ gho kaxxxxx
{9}   xxx gho mandirapāla gho kandeṅ gho xxxxx
{10}   xxxxn cān gho chpoṅ gho kanxxxxx
{11}   xxxxvāra gho sxehxxxxx

Inscription 183 (site: KOH KER, area: Siem Reap, Saka year: 850)
{1}   śrī siddhi svasti jaya namaś śrī tribhuvanadeva
{2}   850 śaka ‘nak vraḥ jaṃnvan dhūli vraḥ pāda
{3}   dhūli jeṅ vraḥ kamrateṅ añ śrī jayavarmmadeva

Inscription 189 (site: KOH KER, area: Siem Reap, Saka year: 850)
{1}   850 śaka nu mān vraḥ śāsana dhūli vraḥ pāda dhūli
{2}   jeṅ vraḥ kamrateṅ añ pre mratāñ ācāryya
{3}   purohita catt ne sruk laṃ’va — oy ta vraḥ kamrateṅ añ jagat ta rājya z {5-26}

Inscription 188 (site: KOH KER, area: Siem Reap, Saka year: 851)
{1}   851 śaka nu bhagavan nā vraḥ kamrateṅ
{2}   añ jagat ta rājya nivedana ta vraḥ kamrateṅ
{3}   añ z lo 1 gāyatriya vnak 1 śveta 1 spaiphyah
{4}   anrvaṃ jeṅ mās 1 āyoga 1 canhvay
{5}   1 yajñakośa 1 bhājana 1 ti duk ta gi āśrama
{6}   śāntipada z sruk chok kaṇḍāṃ

Inscription 186 (site: KOH KER, area: Siem Reap, Saka year: 852)
{1}   852 śaka pi ket vaiśākha nu mān vraḥ śāsana dhūli vraḥ pāda dhūli
{2}   jeṅ vraḥ kamrateṅ añ pre vraḥ nai mrateñ rudrācāryya
{3}   vāp śivavyāpi sasi — vraḥ kamrateṅ añ
{4}   jagat ta rājya. vraḥ āy karel pramān bhīmapura

Inscription 187 E (site: KOH KER, area: Siem Reap, Saka year: 852)
852 śaka nu kaṃsteṅ — āy stuk kryāl jvan — ārāma
{2}   kṣetra ta sruk pandan ta vraḥ kamrateṅ jagat ta rājya. {3-7} mrateñ
{8}   paramaśiva saṃ nā kaṃsteṅ cāṃ tandula prastha 2 pratidina
{9}   mrateñ paramaśiva cāṃ tandula prastha 2 aṣṭami caturddaśī
{10}   toy khnet psaṃ ‘nak 36

Inscription 187 S (site: KOH KER, area: Siem Reap, Saka year: 854)
{1}   pramān praśāntagrāma {2-6}
{7}   854 śaka nu — śivāśrama āy thve vraḥ thmoy tandula prastha 2 {8-11} — ‘nak vraḥ karuṇā
{12}   prasāda — {13-14} — paścima vraḥ kamrateṅ añ śivaliṅga — {15-17} — śrī yaśodharaparvvata —
{18}   {19}   nuv ‘nak vraḥ karuṇā prasāda ta gi sruk mūladeśa ti cat ā — pre thve pāñji —
{20}   — ta vraḥ kamrateṅ añ ta rājya caṃnāṃ tandula — {21-22} .
{23}   85- śaka nu mān vraḥ śāsana pre vraḥ pandval —
{24}   ‘nak śivāśrama — {25-27} —
{28}   — jeṅ tarāñ —
{29}   —854 śaka nu mān vraḥ —
{29}   —854 śaka nu mān vraḥ —
{30}   —man sthāpanā tagi sruk — {31-33} —
{34}   —travāṅ khdit pramān —

Inscription 735 (site: KANTOK, area: Kandal, Saka year: 856)
{1}   856 śaka
{2}   nu mratāñ kuruṅ bhaktivikrama
{3}   jvan kñuṃ vāp dīrghāya
{4}   xxx ta tval ‘anrāy xxxxx
{5}   ta vraḥ kaṃsteṅ ‘añ nu srukk
{6}   nu sre nu phnaṅ 1 chatra 1 raṅko liḥ 3
{7}   gho saṃ’ap gho maṅgala
{8}   gho śripurṇa tai panlas tai
{9}   kaṃprvat tai kaṃpit tai
{10}   bhava kann tai kaxxxxk
{11}   tai grāsa iss kule phoṅ
{12}   syaṅ ta jvan ta

Inscription 680 (site: Prasat Bantay PIR CAN, area: Kompong Thom, Saka year: 859)
{1}   85ṅ śaka nu mān vraḥ śāsana dhūli vraḥ pāda dhūli jeṅ vraḥ kamrateṅ
{2}   ‘añ pre vraḥ kamrateṅ ‘añ gaṇapati ta gi sruk xxxxx pramān khmxxxxx
{3}   sudhana xxxxx vraḥ kamrateṅ ‘añ prajāpatīśvara cāṃ tandula prastha 3
{4}   pratidina xxxxx

Inscription 949 (site: Bol Prahm, area: Ayutthya, Saka year: 859)
{} khñum
{1}   gho pūrvva ṛṇa gho cak xxxxx
{2}   gho saṃ’uy gho saṃ’uy sot
{3}   gvāl khsāy xxxxx kaṃpit
{4}   tai kan’in kvann tai kansun
{5}   tai kaṃvī tai kanyāl tai kanles
{6}   tai kaṃvai kvann tai thleṃ pau mvāyy
{7}   tai kanrau tai pansvaṃ kvann tai vara
{8}   rat vyar tai kanlāṅ tai kandeṅ
{9}   tai dharmma
{10}   rṇṇoc gho kaṃvit gho kanrau
{11}   gho kaṃvai gvāl pandan gvāl vrahi
{12}   gvāl daṅhvan tai kapkep
{13}   tai kaṃpit ṭar khnxn kvan vyar
{14}   xxxxx sūñ tai khñuṃ vraḥ tai jvik
{15}   xxxxx tai kandhi
{16}   xxxxx kampit si kan’as
{17}   xxxxx canmat dnyaṃ pr)amm

Inscription 957 A (site: NONG PANG PUEY, area: Prachinburi, Saka year: 863)
{} siddhi oṃ svasti
{1}   863 śakka chatthī ket śrāvana ‘ādityavāra nu dhūli jeṅ kaṃsteṅ
{2}   ‘añ śrīrājendravarmma paṅgaṃ thpvaṅ nivedana vraḥ punya gotra ‘ācāryya
{3}   paramācāryya ta gi sruk vanapura leṅ saṃ gaṇa nu vraḥ kaṃrateṅ
{4}   ‘añ jagat liṅgapura mān vraḥ śāsana ta kaṃsteṅ ‘añ rājakulamahāmantrī
{5}   steñ ‘añ caturācāryya pandval vraḥ śāsana ta
{6}   ‘ācāryyapāla bhāgavata pratyaya pre mok saṅ gol praśasta ta
{7}   gi sruk vanapura nā vraḥ punya gotra ‘ācāryya paramācāryya phsaṃ gaṇa
{8}   nu kamrateṅ ‘añ jagat liṅgaputa (sic) cāṃ caṃnāṃ paryyaṅ mās 2
{9}   ‘akṣa je 2 mvāy chnāṃ sre vraḥ ‘aṃvi ta gi travāṅ dau pūrvva lvaḥ ta gol
{10}   prasap rudrālaya dau dakṣiṇa lvaḥ vnam dau paścima lvaḥ travāṅ svāy
{11}   ryyāp dau uttara lvaḥ chdiṅṅ sre rṅeṅ dau dakṣiṇa udyāna lvah jraluḥh
{12}   sre jī śrīpada ‘aṃvi dakṣina stuk kadamva dau uttara lvah ta gi phlū
{13}   prasap tapogiri sre paścima stuk kadamva jaṃnvān me kayā tāñ dhan
{14}   ruv bhūmi man kalpanā siddhi ta vraḥ khñuṃ vraḥ tai śubhākṛta nu kvan
{15}   cauv tai kanlāṅ nu kvan cauv tai dharmma nu kvann thmur krapi
{16}   vvaṃ jā pi sutantra ta khloñ viṣaya khloñ srū khloñ paryyaṅ ta mukha
{17}   gāp jnval vvaṃ ‘āc ti dār bhūmyākara svatantra ta kaṃmrateṅ ‘añ
{18}   jgat liṅgapura nau ruv ‘nak ta ‘amaryyāda pi vvaṃ thve toy
{19}   vraḥ śāsana pre grāmavṛddha cāp pañjara nāṃ dau oy ta kaṃsteṅ
{20}   ‘añ rājakula nu steñ ‘añ caturācāryya paṅgaṃ thpvaṅ xxxxx
{21}   pi nirṇṇaya

Inscription 957 B (site: NONG PANG PUEY, area: Prachinburi, Saka year: 863)
{1}   xxxxxvarmma nu xxxxx
{2}   xxx pandval vraḥ śāsana ta xxxxra xxxxxx
{3}   xxxxx pratyaya pre saṅ gol xxxxx
{4}   xxx karuṇā prasāda ta steñ ‘añ xxxxx
{5}   xxxxxntx vraḥ punya nai ‘ācāryya paramācāryya xxxxx
{6}   xxx sruk vanapura saṃ gaṇa nu kamrateṅ ‘añ jagat
{7}   liṅgapura cāṃ caṃnāṃ tandula je 2 paryyaṅ mās 2 phle
{8}   xxxxx kti mvāy vatta mvāy vatta mvāy chnāṃ ve
{9}   xxxxxga mok paṅgaṃm vvaṃ jā pi khloñ viṣaya khloñ
{10}   srū khloñ paryyaṅ mukha gāp jnval vvaṃ jā pi dār
{11}   bhūmyākara hoṅ leṅ paṃre ta vraḥ punya nai ‘ācāryya
{12}   xxxxx vraḥ ‘avadhī man sthāpanā ‘āy vraḥ sabhā pi po
{13}   xxxxx toy vraḥ śāsana

Inscription 997 (site: Kok Bip, area: Prachinburi, Saka year: 863?)
{1}   683 chnama chlū nakṣatra mva roc jeṣṭhā
{2}   vuddhavāra nu rāteṅa vuddhasira pratiṣṭhā
{3}   vraḥ śāṣṭa noḥ
{17}   vraḥ go neḥ phoṅa gi ‘aña ta kamrateṅa xxx
{18}   xxx ga vraḥ pāda noru ‘nākga paññā xxx
{19}   xxx ‘nākga silapaññupapārikhā xxx
{20}   xxx vuṃ ‘ācti prasaneyata leṅa pāpa neḥ
{21}   xxx ‘nāka noḥ vuṃ ‘ācti yoka pa ‘oya xxx
{22}   xxx vuṃ ‘ācti yoka pa ‘oyta kvana xxx vuṃ ‘ācuti
{23}   xxxya daiya xxx
{24}   xxx tapaḥ puṇya neḥ kiriyāpuṇyapāramī
{25}   xxx gotrakūlapādva xxx
{26}   xxx vraḥ pāda pratiṣṭha kamrateṅa
{27}   xxx caracā leka gotrakūlapādva xxx

Inscription 252 (site: Prasat SMAN YUW, area: Siem Reap, Saka year: 864?)
{1}   864 śaka xxxxx vraḥ kamrateṅ xxxxx
{2}   dakṣina jvan khñum sruk xxx sre ‘āy khman yuxxxxx
{3}   dle caṃkā trap sre jaṃnvan mratāñ śrīvarendraxxxxx
{4}   loñ pradyum kantāl sre jaṃnvan mratāñ xxxxx
{5}   lakalpa jaṃnvan loñ mahīdhara sre xxxxx

Inscription 872 N (site: Prasat BEN VIEN, area: Siem Reap, Saka year: 868)
{1}   xxx śaka xxxxx
{2}   roc ‘āṣādha candravāra nu mān
{3}   vraḥ śāsana dhūli vraḥ
{4}   pāda dhūli jeṅ vraḥ kaṃmrateṅ
{5}   ‘añ śrīrājendravarmmadeva
{6}   ta
{7}   mratāñ khloñ śrījayendrāyudha
{8}   nu kaṃsteṅ
{9}   ‘añ rājakulamahāmantri
{10}   pre pratyaya mok
{11}   cār praśasta xxxxx
{12}   dvār xxxxx sruk
{13}   sre bhūmyākara xxxxx
{14}   vraḥ kaṃsteṅ ‘añ ta śakti
{15}   ‘āy kanloṅ thmi
{16}   866 śaka caturdaśī ket
{17}   marggaśira candravāra nu māṇ
{18}   vraḥ śāsana jvan sruk sre
{19}   travāṅ guru ‘aṃruṅṅ sre śata mvāy
{20}   bhai vyar ‘aṅveṅ śata
{21}   piy bhai vyar thlās tap piy
{22}   868 śaka nu jvan sre travāṅ
{23}   ruṅ ‘aṃruṅ sre śata piy bhai
{24}   piy ‘aṅveṅ slik mvāy

Inscription 173 (site: Pong Preah P? L?, area: Kompong Thom, Saka year: 869?)
{1}   yati gaṇa sādhu sajjana ta lvaḥ vraḥ guhā ta pavitra
{2}   smita hita vrahmaviṣnu parameśvara vuddha prayatna
{3}   vyatta man na vaddha mūrtti gun na kāra vvaṃ daiy ti leṅ mvāya
{4}   sphutta man na śuddha mvāya ta pañcvāya gi kalpa ta pvāna

Inscription 174 (site: Pong Preah P? L?, area: Kompong Thom, Saka year: 869)
{1}   nava rasa mūrtti śakena
{2}   man na bhāyta vraḥ guhā ta mahiendra
{3}   deṅ gi ta na tathāga rudra
{4}   xxxxxjra sa ta mi bhakteditū
{5}   xxxxx ta bhaktaxxxxx

Inscription 958 N (site: Prasat KOK CAK, area: Siem Reap, Saka year: 869)
{1}   86ṅ śaka xxxxx
{2}   mān vraḥ śāsana xxxxx
{3}   da kaṃmrateṅ kaṃtvan ‘añ śrīxxxxx
{4}   bhūmi khñuṃ ti loñ so kvan kaṃsteṅ xxxxx dakṣiṇā
{5}   dikṣā leṅ jā vrah karuṇā prasāda xxxxx ‘āc ti oy
{6}   ta kūle santāna leṅ siddhi pradvān xxxxx prajā roḥ
{7}   kanmi steṅ ‘añ rudrā vraḥ śāsana xxxxx ‘ācāryya homa
{8}   sruk parass nu loñ kṛṣṇaguṇa khloñ jnval samidh
{9}   pre dau chvatt bhūmi saṅ gol praṃpiy saṅ yama gi khñuṃ
{10}   man loñ so oy dāna oy jā vraḥ karuṇā prasāda
{11}   ta steṅ ‘añ rudrā steṅ ‘añ parass nu loñ kṛṣṇaguṇa
{12}   dval vraḥ śāsana dau oy vraḥ karuṇā prasāda
{13}   gi bhūmi nu khñuṃ ta steṅ ‘añ rudrā roh vraḥ śāsana steṅ
{14}   ‘añ rudrā nāṃ vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ śivaliṅga nu kriyāsthāpaka
{15}   phoṅ dau sthāpanā jvan dravya ‘val khñuṃ man jvan gho
{16}   śrī gho tapo tai kaṃpas gho kaṃvrau khñuṃ ti loñ so oy ti jvan ta vraḥ
{17}   gho raṅganātha tai paroṅ tai campa tai kansoṃ khñuṃ ti steṅ ‘añ
{18}   govinda ‘ācāryyapradhāna sruk yamaṅ śreṣṭhapura jvan ta
{19}   vraḥ kamrateṅ ‘añ śivaliṅga ‘āy rudramahālaya ti
{23}   duk ta gi ‘āśrama ti uttareśāna vraḥ pi oy teṃ gurvvartha
{21}   tai kanruṇ tai panlas tai tīrtha sre cāṃkā ti gho kumāra
{22}   khloñ ‘nak khnet duñ ta vāp ṛṣi vāp dhap teṅ so
{23}   teṅ vit vāp vrau paṃcāṃ dravya nu duñ khñuṃ vyar sru bhay vyar
{24}   ti samakṣa nu vraḥ sabhā saṅ gol jvan ta vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ
{25}   śrībhadreśvara ‘nau rudramahālaya sre tel sruk
{26}   cāṃkā ti gho kumāra duñ sot ta teṅ bhadra teṅ vit loñ
{27}   cañ dravya nu duñ khñuṃ vyar ti samakṣa nu vraḥ sabhā saṅ gol
{28}   jvan ta vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ śrībhadreśvara ‘nau rudramahālaya
{29}   ri bhūmi tel sruk ta jmaḥ kaṃnuṅ sruk nu sre
{30}   phle gi pinda vroḥ thlvaṅ 10 ta jā bhāga teṅ so nu teṅ vit vāp
{31}   śrī vāp cañ ta kvan teṅ so ti steṅ ‘añ ‘ācāryya
{32}   homa ta cau kaṃmrateṅ ‘añ rudrā duñ ta teṅ so vāp
{33}   śrī vāp cañ teṅ vit ta kvan teṅ so dravya nu duñ
{34}   khal mvāy liṅ prām vvaṃ cuñ ti vaudi mvāy jyaṅ prām
{35}   kaṭāha mvāy jyaṅ pvān liṅ tapp bhājana tamrek
{36}   mvāy jyaṅ pvān canlyāk yau tapp ti samakṣa nu vraḥ
{37}   sabhā saṅ gol jvan ta vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ śrībhadreśvara
{38}   ta ti kaṃmrateṅ ‘añ rudrā sthāpana ‘nau rudramahālaya

Inscription 215 (site: Phnom Preah NET Preah, area: Battambang, Saka year: 871)
{3}   ṅ60 śaka nu loñ ‘ap vrai taṃvvaṅ jau bhūmi ta loñ
{4}   pitt vrau thve ‘āśrama sre jeṅ praṃpiy khñuṃ pvān
{5}   ta jvan ta kaṃmrateṅ jagat 871 śaka man loñ ‘ap
{6}   vrai taṃvvaṅ slāp śūnya ‘āśrama noḥ dau dep teṅ
{7}   hyaṅ parihāra nu ‘mā ta jmaḥ loñ madhyaśiva nu kvan loñ
{8}   pitt vrau nu loñ para ta patī teṅ hyaṅ man tāc
{9}   santāna yeṅ hoṅ dep sanmenni syaṅ ta thve ‘āśrama
{10}   noḥ viṅ yok sruk sre nu khñuṃ phoṅ ‘añjeñ
{11}   kamrateṅ jagat dau stāc le dep jvan is
{12}   phoṅ ta kamrateṅ jagat sre phoṅ jeṅ praṃpiy
{13}   khñuṃ pvān tai kanrau 1 tai kandhan 1 tai kan’u 1
{14}   tai kandāv 1 caṃnāṃ liḥ vyar pratidina liḥ prāṃm sarvvotsaba
{15}   saṅkrānta je 1 raṃlik ta kaṃmrateṅ vraḥ jrai pre
{16}   cār ta praśasta ‘āyātta ta pādamūla leṅ nirvvāpa
{17}   neḥ dharmma yeṅ ta sruk taṃvvaṅ chdiṅ gajapura
{18}   viṣaya saṅkhah ni caṃnāṃ

Inscription 238 A (site: TUK CUM, area: Battambang, Saka year: 871)
{1}   871 śaka pañcamī ket puṣya vrahaspativāra nu ‘ācāryya bajendrācāryya
{2}   nu vāp dhū sthāpanā vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ śrītrailokyanātha
{3}   ‘āy sruk cuṅ vis pūrvva chdiṅ pi jvan khñuṃ sruk sre ‘āśrama daṃmriṅ
{4}   ta vraḥ noḥ ta punya dai riy sre stuk veṅ ti ‘ācāryya duñ ta
{5}   steṅ ‘añ vidyādhipa pi jvan ta vraḥ nu poṅ mvāy kryau vyar vluk
{6}   thpvaṅ 1 thnap vlaḥ piy thyāy yau mvāy jña vlaḥ srū thlvaṅ 10
{7}   tiṅ caṅcāṅ 1 ti saṅ gol pi jvan ta vraḥ sre man loñ
{8}   ‘nanta khloñ viṣaya jeṅ tarāñ sruk nāgapattana ‘añjeñ ‘ācāryya
{9}   bajendrācāryya dau coṅ it ta ti vraḥ ‘āy sruk
{10}   nāgapattana ‘aṃvi duk jagati lvoḥ duk pañcaśūla nu man ‘ācāryya
{11}   cāp thmo phoṅ phle it noḥ pi oy nu man loñ
{12}   ‘nanta pre ‘ācāryya draṅ vighna vraḥ nu sruk ‘aṃvi kāla vraḥ rājya
{13}   dhūli vraḥ pāda ta stāc dau paramaśivaloka gi pi loñ ‘nanta
{14}   oy dakṣiṇā ‘ācāryya nu sre neḥh kāla loñ ‘nanta mok
{15}   saṅ gol ta gi sre neḥh pi oy ta ‘ācāryya jvan ta vraḥh ‘ācāryya
{16}   oy phlās loñ ‘nanta nu kdaṅ vār panlāy vlaḥ thnap śira vlaḥ
{17}   thyāy kapāla vlaḥ ghaṇa yau 4 jeṅ poṅ caṃnvat srapāc 1
{18}   ti oy ta vāp vis thnap vlaḥ srayū vnāt 1 ghaṇa vlaḥ ti oy ta vāp
{19}   tirtha thyāy yau 1 ghaṇa vlaḥ ti oy ta vāp hi pratyaya thnap vlaḥ ghaṇa
{20}   yau 1 siddhi sre neḥ ta ‘ācāryya ‘yat ‘apavāda riy sre txxxṇā
{21}   jaṃhvat 1

Inscription 238 B (site: TUK CUM, area: Battambang, Saka year: 871)
{1}   nā bhāga toy khnett riy khñuṃ nu upāya
{1}   nā bhāga toy rṇnoc ‘aṃmraḥ si pre
{2}   ‘ācāryya phoṅ man jvan ta vraḥ
{2}   thama si kan’ū cāṃ pūjā tai cāṃpa
{3}   noḥ ta punya dai ‘aṃraḥ si chnāṅ
{3}   mahānasa tai kandeṅ mahānasa
{4}   si paṃnaṅ pek tai kaṃvi mahānasa
{4}   sot tai panheṃ patrakāra kvan
{5}   tai pandān mahānasa sot tai kanteṃ
{5}   tai panheṃ tai kañxxxxxe tiṅ
{6}   patrakāra tai kandai pas gandha
{6}   tai kañjā pas gandha tai chkxxxx tiṅ
{7}   raṅko yajña vraḥ liḥ 1 xx ‘so dnāl piy
{7}   tai kaṃphal tiṅ sot raṅko yajña
{8}   thmoy ‘āśramavalaya paścimabhāga
{8}   vraḥ liḥ 1 x ‘so dnāl piy thmoy
{9}   toy dakṣiṇa nu ‘antāṃ phle
{9}   ‘āśramavalaya paścima dhāga toy
{10}   gi kadāha 1 paṅkāp mvāy
{10}   uttara nu ‘antām phle gi svok chnār 1
{11}   vraḥ neḥ man ‘añ sthāpanā nu khñuṃ sruk sre nuv upāya ‘añ coṅṅ
{12}   syaṅ ta ‘āyatta jā nai vāp dhū nu chloñ ‘āryyabhadra ta kanmvāy ‘añ

Inscription 950 (site: Prasat Anlong CAR, area: Prey Veng, Saka year: 871)
{1}   871 śaka pañcamī
{2}   ket ‘āśujya nu vāp pas
{3}   khloñ kandvār cralo
{4}   vyādhapūra khcya mratāñ
{5}   śrīranavikhyāta
{6}   paṅgaṃ thpvaṅ nivedana vraḥ
{7}   śāsana ta mratāñ śrīranavikhyāta
{8}   pre pandval vraḥ
{9}   śāsana ta vāp pas khloñ
{10}   kandvār cralo
{11}   vyādhapūra pre mok
{12}   duk praśasta sapp devasthāna
{13}   nā ta oy krapī
{14}   vvaṃ jā pi oy krapī
{15}   lauy ta bhavya ta khloñ
{16}   kandvār cralo duxxxxx
{17}   pradvann dau vnek ni

Inscription 165 N (site: THVAR KDEI, area: Kompong Thom, Saka year: 874)
{1}   siddhi svasti 874 śaka navamī ket māgha vudhavāra rohinī ṛkṣa nu vāp pañ
{2}   mūla bhāgavata paṃre khcya tāñ kaṃmrateṅ ‘añ mahendradevī
{3}   paṅgaṃ thpvaṅ nivedana ta dhūlī vraḥ pāda dhūli jeṅ vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ
{4}   śrīrājendravarmmadeva ta gi vraḥ rājya dhūlī pāda dhūli jeṅ vraḥ
{5}   kamrateṅ ‘añ ta stac dau parameśvara ‘jī vāp pañ mvāy jmaḥ vāp jātaveda
{6}   mūla kanmyaṅ paṃre dār vraḥ karunā prasāda sruk sahakāra ‘jī
{7}   mvāy ta jmaḥ vāp upendra mūla nā bhāgavata paṃre dār vraḥ karunā prasāda sruk dvāravatī
{8}   ‘jī tāñ kamrateṅ ‘añ mahendradevī mvāyy jmaḥ vāp kanthapāśa mūla
{9}   kanmyaṅ paṃre dār vraḥ karunā prasāda sruk chok trapek ‘jī mvāy ti
{10}   jmaḥ vāp vrāhmanarāśi mūla nā bhāgavata paṃre dār vraḥ karunā prasāda sruk
{11}   trāṃ xxxxx man kule tāñ kaṃrateṅ ‘añ mahendradevī dikk gus ley
{12}   nivedana phsaṃ mūla nu vāp pañ sanme ni sthāpanā vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ
{13}   śrīcāmpeśvara ‘āy ta gi sruk dvāravatī sam gana nu vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ
{14}   śrīcāmpeśvara kalpanā taṅvāy vraḥ bhoga raṅko thlvoṅ 1 phle paryyaṅ
{15}   mi hvat xxxxx kanmyaṅ paṃre ta vrīhi paryyaṅ kandvār cralo nau ru ta khloñ
{16}   xxxxx pradvānn dau gi nā ‘āyatta gi vraḥ nuv khñuṃ nu upāya phoṅṅ
{17}   gi ta stāp varttamāna kule tāñ kaṃmrateṅ ‘añ mahendradevī ta saṃ mūla nu vāp pañ
{18}   nu me indrānī me devakī me neṃ neḥ santāna nai tāñ kaṃmrateṅ ‘añ mahendradevī
{19}   syaṅ ta ket ta santāna nai vāp pañ pradvānn mok cralo vāp pañ me nap
{20}   neḥ syaṅ ta thve vraḥ rājakāryya nā bhāgavata paṃre bhūmi vraḥ ti pūrvva ‘aṃvi ta gi teṃ kanarem
{21}   prasap kralā pvān saṃdipp teṃ kanareṃ dau dakṣina lvoḥ rnnām toy uttara saṃdip
{22}   teṃ kanareṃ cuñ ta gi muṃ sthalā toy uttara prasap sre vraḥ pāda sāṃm phlu cado
{23}   xxxxx noḥ lvoḥ rnnām sre jnaṅ ‘aṃvi ta gi stuk kaṃvaṅ vlā lvoḥ ta gi phlu va’var so kaṃvaṅ
{24}   xxxxx dai kantāl bhāga kaṃvaṅ dau pūrvva lvoḥ trasai sukk sre teṃ cṛs nau kau tra ti paxxxxx
{25}   xxxdana oy ta vraḥ sre supriyā nai malla śūnyamūla ti tāñ kaṃmrateṅ
{26}   ‘añ mahendradevī paṅgaṃ thpvaṅ nivedana svaṃ jvan ta vraḥ kamrateṅ ‘añ sruk sre
{27}   xxxxx ta vāp gap saṃmrut pradur nu vāp mauv nu vāp ‘app nu kule phoṅ
{28}   xxxxx likk yok sarāṅgī prak mvāyy ṅan liṅ 3 krapās tul prāṃ
{29}   xxxxñ gi ta duñ bhūmi catt sruk paṅgaṃ thpvaṅ nivedana jvan ta vraḥ
{30}   kamrateṅ ‘añ śrīcāmpeśvara sre narvvajaya man duñ ta vāp rau pracanda saxxxxx
{31}   liṅ 1 pāda 2 vodī jyaṅ 6 jñiśira vlaḥ 1 krapās tul 3 ‘aṃpyal
{32}   xxxxxya sre sre kaṃveṅ man duñ nu krara ta vāp cāmpa caṃ
{33}   xxxxx ‘aṃvi ta gi vraḥ rājya dhūli vraḥ pāda dhūli jeṅ vraḥ kaṃmrateṅ
{34}   ‘añ ta stac dau xxxxxloka ti paṅgaṃ thpvaṅ nivedana pi svaṃ vraḥ karunā
{35}   prasāda xxxxx ‘añ sre slā kroṅ man duñ ta vāp cāṃ
{36}   xxxxx padigaḥ jyaṅ 4 thlāyy sre sre saxxxxx
{37}   xxxxxvaṅ kaṃnāt 5 ti duñ ta vāp
{38}   xxxxx oy sre sre kurek javā
{39}   xxxxxpul ti tāñ kamrateṅ ‘añ

Inscription 157 C (site: Vat KDEI CAR, area: Kompong Thom, Saka year: 875)
{1}   xxxxx
{2}   sixxxxx
{6}   tai kandha
{7}   tai kaṃvai
{8}   si kansat
{9}   si narāy
{20}   tai kanso

Inscription 157 D (site: Vat KDEI CAR, area: Kompong Thom, Saka year: 875)
{1}   tai cīn
{2}   tai th’yak xxx
{3}   tai xxxxx
{5}   si mandira
{6}   tai rāga
{7}   tai śrādhi
{8}   tai kaṃvrau
{9}   tai jātivelā
{10}   tai chke
{11}   tai mālatī
{12}   si prāna
{13}   tai panlās
{14}   tai kaṃpit
{15}   tai saṃ’ap
{17}   tai raṅga
{18}   tai kandeṅ
{19}   tai kan’ā
{20}   tai ‘āja
{21}   tai saṃmṛddhi
{22}   tai kansrāc
{23}   tai chpoṅ
{24}   neḥ paṃre xxxxxn kanmvāy xxx ti loṅ ti jvan ta vraḥ

Inscription 267 A (site: Bat Cum, area: Siem Reap, Saka year: 875?)
{17}   ta duk śloka neḥ mratāñ śrīindrapaṇdita

Inscription 267 B (site: Bat Cum, area: Siem Reap, Saka year: 875?)
{45}   ta duk śloka neḥ vāp rāmabhāgavata

Inscription 348 N (site: Prasat TA ROS, area: Kompong Thom, Saka year: 876)
{1}   neḥ ka gi prasir nā vraḥ dvāra ta vvaṃ srac ta roḥ
{2}   siddhi ka gi noḥ bhūmi noḥ ta srac ti jau hoṅ hetu man mān
{3}   ‘apavāda nu ‘nak vraḥ thpall vyahāra sabhā pre ‘nak vraḥ thpal
{4}   śuddha ‘anak vraḥ thpal jnaḥ dep steñ śivācāryya jauv bhūmi ta
{5}   ‘anak vraḥ thpal ta jmaḥ vāp hṛdaya tamrvac vāp ‘ā mūla vāp
{6}   dā me dharmma me pit nuv kvan cau smoṅ vnas phoṅṅ gi dravya nu
{7}   jauv vaudi jyaṅ prām khal prak liṅ prām svauk jyaṅ pramvāy daup
{8}   mvāy thnap mvāy canlyak vās mvāy yau prām dau ta me pit
{9}   nuv kvan phoṅṅ dravya ta dau ta me dharmma nu vāp ‘ā vāp dā vāp hṛdaya
{10}   nuv smoṅ vnas phoṅṅ nuv kvan cau phoṅṅ vaudi jyaṅ prām
{11}   padigaḥ jyaṅ prām khal prāk liṅ prām mās pāda mvāy daup
{12}   mvāy thnap vikata vyar krapi mvāy sru śata mvāy bhay vyar
{13}   oy hvap nu jrvakk nā sre man jauv syaṅ ta oy phdai karom
{14}   ta vraḥ kamrateṅ ‘añ śivaliṅga et ‘apavāda man vāp ‘ā
{15}   vāp hṛdaya nuv smoṅ vnas phoṅṅ yauk krapi vraḥ kamrateṅ
{16}   ‘añ śivaliṅga pi oy vraḥ stitīy dau ta khloñ
{17}   vriha syaṅ ta sanme ni nuv khloñ oy phdai karom ti pūrvvāgneya
{18}   ral nuv phdai karom man oy ta muhni ta vraḥ kamrateṅ ‘añ
{19}   śivaliṅga siddhi et ‘apavāda ka gi noḥ phdai karom
{20}   noḥ steñ śivācāryya viṅ jau sot ta vāp ‘ā vāp dā
{21}   vāp hṛdaya me dharmma me pit nuv smoṅ vnas kvas cau phoṅṅ
{22}   mvāy vatt nuv sre man loḥ ta vāp saṅṅ nuv sre nā mān
{23}   gi dravya nu jauv phdai karom noḥ krapi mvāy dau vraḥ stitīy
{24}   xxxxx mvāy nu canlyak yau pramvāy nu valvyal
{25}   xxxxx svauk chmār dau ta me pit nu kvan
{26}   phoṅṅ xxxxx mās pāda mvāy thnap valaḥ mvāy
{27}   xxxxx canlyak yau vyar dravya ta dau ta vāp
{28}   ‘ā vāp dā vāp hṛdaya nuv smoṅ vnas phoṅṅ mās pāda vyar paxxxxx
{29}   svauk chmār pīy canlyak vās xxxxx
{30}   xxxy xxxx sre man jauv ‘anak vraḥ
{31}   thpall oy bhūmi noḥ ta vraḥ kamrateṅ ‘añ śivaliṅga siddhi
{32}   et ‘apavāda xxxxx dravya nu jauv noḥ phdai karom neḥ
{33}   xxx 1 mvāy khal prak pīy vaudi vyar svauk ‘aruṅ vyar xxxxx
{34}   xxxxx vyar chnaṅ laṅgau vyar laṅgau saṃrāp bhai pīy
{35}   xxx pīy thnap pvann canlyak vās praṃpvann sru śata
{36}   raṅko thlvaṅ tap surā thlvaṅ pram

Inscription 349 S (site: Prasat TA ROS, area: Kompong Thom, Saka year: 876)
{1}   876 śaka nu mān vraḥ śāsana dhūli vraḥ pāda
{2}   dhūli jeṅ vraḥ kaṃmrateṅ ‘añ śrīrājendravarmmadeva
{3}   ta steṅ ‘añ ‘āy rudrā ta caturācāryya
{4}   ṇā do pandval ta steñ śivācāryya
{5}   pre mok duk jeṅ it ta gi vraḥ
{6}   kuti śrīyaśodharāśrama ‘āy śivapāda
{7}   gi taṃrvac vraḥ kuti nuv khloñ ‘nak vraḥ kutiy
{8}   nu steñ khloñ vnaṃm nu pādam1:la kaṃmrateṅ
{9}   jagat śivapāda oy dakṣiṇā phdai
{10}   karoṃ ‘āy svāy ryyap ta steñ śivācāryya
{11}   man ka chloṅṅ gi vraḥ kuti śrīyaśodharāśrama
{12}   gi taṃrvac vraḥ kuti nu khloñ ‘nak phoṅṅ nu
{13}   steñ khloñ vnaṃm nu pādamūla kaṃmrateṅ jagat
{14}   śivapāda oy dakṣiṇā phdai karoṃ ‘āy
{15}   saṃvey ta steñ śivācāryya ka gi noḥ
{16}   phdai karoṃ noḥ ta jā dakṣiṇā hoṅ viṅ jau
{17}   sot ta gi taṃrvac vraḥ kuti nu khloñ ‘nak
{18}   vraḥ kuti nu steñ khloñ vnaṃm nu pādamūla kaṃmrateṅ
{19}   jagat śivapāda gi dravya nu jauv
{20}   phdai karoṃ noḥ tamrya 1 vat 1 vaudi caṃdoṅ prak
{21}   1 vaudi mvay ti padigaḥ 1 svok 1 khal prak 2
{22}   mās liṅ 1 tāmradrava 1 kamandalu 2 krapi 5
{23}   canlyāk vās 5 oy hvap le vḷ riy
{24}   phdai karoṃ toy dakṣiṇa vrai patau ti jau
{25}   ta vāp hṛdaya vāp ‘ā vāp dā tāñ dharmma
{26}   tāñ pit nu kule smoṅ vnas phoṅṅ gi dravya
{27}   nu jauv noḥ bhūmi noḥ vaudi jyaṅ 6 canlyāk
{28}   vās 2 srū bhai 2 oy hvap nu vave le vḷ riy
{29}   phdai karoṃ toy dakṣiṇa noḥh chloṅ yok
{30}   ti jau ta vāp mit vāp dharmma nu ‘me vāp dharmma
{31}   gi dravya nu jau daup thnap phkā prasik svok
{32}   oy hvap le vḷ oy thlās

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s